มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Kalasin University
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.png
ชื่อย่อ มกส. / KSU
คติพจน์ ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม
สถาปนา 9 กันยายน พ.ศ. 2558
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน
นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.กิตติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ[1]
ที่ตั้ง

พื้นที่นามน
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

พื้นที่ในเมือง
62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
เว็บไซต์ www.ksu.ac.th
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.jpg

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อังกฤษ: Kalasin University) คือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พุทธศักราช 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้ควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้จะเป็นการปรับปรุงการดำเนินการ และเป็นการลดความซ้ำซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยให้บทบาทหน้าที่ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ว่าด้วยให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบำรุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การควบรวมมหาวิทยาลัย[แก้]

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." ซึ่งจะเป็นการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์เข้าด้วยกัน[2][3] เป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการผลักดันของนายเดชา ตันติยวรงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางบุญรื่น ศรีธเรศ อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีทั้งกลุ่มผู้เห็นด้วยและกลุ่มผู้คัดค้าน โดยให้เหตุผลการคัดค้านว่าจะทำให้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเดิมถูกทิ้งร้างไป ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหอพักที่เกิดขึ้นโดยรอบมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." เพื่อลดความซ้ำซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน[4]ซึ่งต่อมาในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบให้ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." ด้วยคะแนน 173-1 เสียง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558" มีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุดสถานะความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา และเป็นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้นในวันเดียวกัน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราสัญลักษณ์ มีความหมายดังต่อไปนี้[5]

 1. รูปยอดใบเสมา มีที่มาจากรูปทรง 3 รูป ได้แก่
  • ปลายยอดขององค์พระธาตุยาคู ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธี้คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาฬสินธ์ สื่อความหมายถึง ป้ญญาและคุณธรรมอันเป็นสองสิ่งที่ประเสริฐที่สุด
  • ใบเสมา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาฬสินธ์ สื่อความหมายถึง ความมีอารยธรรม ความยิ่งใหญ่ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง
  • เปลวเทียน สื่อความหมายถึง ความสว่างไสว ความรู้ ปัญญา และคุณธรรม
 2. รูปมือสองข้างประนมเข้าหากัน สื่อความหมายถึง การบูรณาการร่วมกันของสองสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ ซึ่งเป็นหลัก ในการก่อกำเนิดของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์
 3. รูปหยดนํ้า สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกาฬสินธ์
 4. รูปเปลวเทียน แบ่งเป็น 3 ส่วน สื่อความหมายถึง การผนวกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ ที่มุ่งใช้ เพื่อพัฒนาชุมชนและลังคม
 5. สีของตราสัญลักษณ์เป็นสีฟ้าคราม โดยสีฟ้าครามเข้ม สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ของความรู้และปัญญา ความเป็นอิสระ แรงบันดาลใจ และพลังความคิดสร้างสรรค์ และสีฟ้าครามอ่อน สื่อความหมายถึง บัณฑิตผู้มีความอดทน มุ่งมั่น สงบ และอ่อนน้อม

สีสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สีสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คือ สีฟ้าคราม

ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ต้นมะหาด

ต้นมะหาด ปลูกโดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย[แก้]

นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รายนามนายกสภา วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ พ.ศ. 2558 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
2. นายบัณฑูร สุภัควณิช 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 9 กันยายน พ.ศ. 2559 [6]

9 กันยายน พ.ศ. 2559 - 21 กันยายน พ.ศ. 2559 [7]

3. ศ.กิตติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร โฆสิระโยธิน พ.ศ. 2558 - 6 มีนาคม 2559 (รักษาราชการแทน)
2. รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (รักษาราชการแทน)
13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน [8]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

การศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปัจจุบันประกอบด้วยส่วนงานทางวิชาการที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 9 คณะ ดังนี้

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

กำหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดอยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

ครุยวิทยฐานะ[แก้]

ครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นชุดที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะที่ได้จากการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิต โดยมีรูปแบบตามพระราชพิธีไทยแบบโบราณ ใช้คลุมทับด้านนอกของชุดพิธีการสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง

ลักษณะครุยวิทยฐานะ[แก้]

ครุยดุษฎีบัณฑิต [แก้]

เป็นเสื้อคลุมแขนยาวทำด้วยผ้าโปร่งสีฟ้าคราม ผ่าอกตลอด ยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ มีสำรดรอบขอบ สำรดต้นแขน สำรดกลางแขน และสำรดปลายแขน ดังต่อไปนี้ 

  (ก) สำรดรอบขอบ  สำรดกลางแขน และสำรดปลายแขน ระยะห่างระหว่างสำรดกลางแขนและสำรดปลายแขน 11 เซนติเมตร พื้นสำรดทำด้วยผ้าแพรวาสีแดง กว้าง 11 เซนติเมตร เว้นระยะจากขอบสำรถ 0.5 เซนติเมตร ทั้งสองข้าง มีแถบสีเหลืองกว้าง 1 เซนติเมตร เว้นระยะ 0.5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ข้างมีแถบสีม่วง กว้าง 1 เซนติเมตร ถัดมามีแถบสีเหลืองกว้าง 0.5 เซนติเมตร ทาบต่อจากแถบสีม่วงทั้งสองข้าง ตอนกลางสำรดเป็นแถบสีทอง กว้าง 4 เซนติเมตร กึ่งกลางมีแถบสีประจำสาขาวิชากว้าง 1 เซนติเมตร จำนวนหนึ่งแถบ และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะดุนนูนสีทองสูง 4.5 เซนติเมตร ติดบนสำรดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง 

(ข) สำรดต้นแขน พื้นสำรดทำด้วยผ้าแพรวาสีแดง กว้าง 13 เซนติเมตร มีแถบสีเหลือง กว้าง 1 เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะ 0.5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ข้าง มีแถบสีม่วงกว้าง 1 เซนติเมตร ตอนกลางสำรดเป็นแถบสีทอง กว้าง 8 เซนติเมตร ภายในมีแถบสีประจำสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร จำนวน 3 แถบ ระยะห่างระหว่างแถบสีประจำสาขาวิชา 0.5 เซนติเมตร 

ครุยมหาบัณฑิต[แก้]

  มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่ตอนกลางสำรดต้นแขน ไม่มีแถบสีทอง มีแถบสีประจำสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร จำนวน 2 แถบ ระยะห่างระหว่างแถบสีประจำสาขาวิชา 0.5 เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน 

ครุยบัณฑิต[แก้]

มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่ไม่มีสำรดกลางแขนและตอนกลางสำรดต้นแขน มีแถบสีประจำสาขาวิชากว้าง 2 เซนติเมตร จำนวน 1 แถบ

เข็มวิทยฐานะ[แก้]

เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข็มวิทยฐานะโลหะดุนนูนสีเงินสำหรับมหาบัณฑิตเข็มวิทยฐานะโลหะดุนนูนสีทองสำหรับดุษฎีบัณฑิต มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะดุนนูนสีทองสำหรับดุษฎีบัณฑิต และโลหะดุนนูนสีเงินสำหรับมหาบัณฑิต และลงยาสีดำสำหรับบัณฑิต สูง 4.5 เซนติเมตร ด้านหลังเรียบ

แถบสีประจำสาขาวิชา[แก้]

แถบสีประจำสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้ 

1 สาขาวิชาการบัญชี สีฟ้าอ่อน 

2 สาขาวิชาการศึกษา สีฟ้า 

3 สาขาวิชานิติศาสตร์ สีขาว 

4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สีม่วงเม็ดมะปราง 

5 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สีชมพู 

6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สีแดง

7 สาขาวิชารัฐศาสตร์ สีดำ 

8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สีเขียว 

9 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สีแดงเลือดหมู 

10 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สีแสด 

11 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีน้ำตาล 

12 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สีชมพูอมส้ม 

13 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ สีม่วง 

โครงสร้างคณะใหม่[แก้]

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงสร้างใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยจะใช้โครงสร้างนี้ในอนาคต แบ่งออกเป็น 8 คณะ 6 หน่วยงาน ดังนี้

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะมนุษย์ศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หน่วยงาน
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานอธิการบดี
 • สำนักวิจัย มาตรฐานวิชาการ และบริการวิชาการ
 • สำนักวิทยบริการ
 • สำนักทะเบียน
 • สถาบันภาษา

สถานที่ตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน รวมเนื้อที่จำนวนทั้งสิ้น 3,800 ไร่ 2 งาน 92.5 ตารางวา ดังนี้

 1. พื้นที่ในเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ 439 ไร่ 1 งาน 65.90 ตารางวา
 2. พื้นที่นามน ตั้งอยู่ที่บ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ 2,119 ไร่ 30.80 ตารางวา
 3. พื้นที่ในเขตอำเภอกมลาไสย ตั้งอยู่ที่ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ 7 ไร่ 95.80 ตารางวา
 4. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ ตั้งอยู่ที่ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ 1,155 ไร่

กิจกรรมนักศึกษา[แก้]

กิจกรรมกีฬาสีเมฆพยับหมอกเกม.jpg

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/179/11.PDF
 2. ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 3. โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 4. หารือตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ท่ามกลางเสียงคัดค้าน
 5. http://www.new.ksu.ac.th/index.php?option=Info&type=1&id=2640&
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 133 ง พิเศษ หน้า 3 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 http://www.matichon.co.th/news/292784
 7. http://www.uc.ksu.ac.th/?option=Info&type=11&id=53&
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นายจิระพันธ์ ห้วยแสน) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 139 ง พิเศษ หน้า 6 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]