รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

โรงเรียนสระแก้ว

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้วที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังบูรพา)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปิ่นมาลา)
Yellow pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
Cyan pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดสระแก้ว

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสระแก้วแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว[แก้]

จังหวัดสระแก้วอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โดยอำเภอเขาฉกรรจ์ ไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ปิ่นมาลา ผ่านศึก อรัญประเทศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วังบูรพา คลองหาด คลองหาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนซับม่วงวิทยา ปิ่นมาลา โคคลาน ตาพระยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาพระยา ปิ่นมาลา ตาพระยา ตาพระยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ปิ่นมาลา โคกสูง โคกสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทัพราชวิทยา ปิ่นมาลา ทัพราช ตาพระยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วังบูรพา ท่าเกษม เมืองสระแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ปิ่นมาลา หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม วังบูรพา วังใหม่ วังสมบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังบูรพา วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม วังบูรพา วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วังบูรพา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น มัธยมศึกษา
โรงเรียนสระแก้ว วังบูรพา สระแก้ว เมืองสระแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนอรัญประเทศ ปิ่นมาลา อรัญประเทศ อรัญประเทศ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1[แก้]

สพป.สระแก้ว เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนใต้และตะวันตกของจังหวัด ได้แกอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอคลองหาด อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2[แก้]

สพป.สระแก้ว เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสระแก้วมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (11 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (2 โรงเรียน) และเทศบาลตำบลฟากห้วย (1 โรงเรียน)[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก วัฒนานคร วัฒนานคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา หนองน้ำใส วัฒนานคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม หนองหว้า เขาฉกรรจ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ไทรเดี่ยว คลองหาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 เมืองไผ่ อรัญประเทศ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางาม ท่าเกวียน วัฒนานคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ช่องกุ่ม วัฒนานคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น อนุบาล
เทศบาลเมืองสระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ สระแก้ว เมืองสระแก้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง สระแก้ว เมืองสระแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี อรัญประเทศ อรัญประเทศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง อรัญประเทศ อรัญประเทศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลฟากห้วย โรงเรียนบ้านฟากห้วย ฟากห้วย อรัญประเทศ อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)