วิทยาลัยชุมชนน่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนน่าน
Nan Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.นน. / NANCC
คติพจน์ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภท วิทยาเขต ในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง เลขที่ 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 56000
สีประจำสถาบัน              เหลือง แดง น้ำเงิน
เว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคมพ.ศ. 2554 ตามนโยบายการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยยึดหลัก "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาหลากหลาย สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น พร้อมมั้งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

วิทยาลัยชุมชนน่าน ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมูล (เดิม) เลขที่ 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลับชุมชนน่าน เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้[1]

  1. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
  2. สาขาวิชาคมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. สาขาชาสาธารณสุขชุมชน
  4. สาขาชาการท่องเที่ยว
  5. สาขาวิชาการบัญชี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. http://www.nancc.ac.th/nancc/curriculum.html