มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Western University
WTU logo.jpg
สถาปนา 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ประเภท เอกชน
ที่ตั้ง วิทยาเขตวัชรพล ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เว็บไซต์ www.western.ac.th

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยณิวัฒนา)[1] เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น" เมื่อปี พ.ศ. 2547[2][3]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ๒/๒๕๔๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ เป็นสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเอกชนที่ได้สถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาคกลางและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาทาง ด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ โดยมีภารกิจหลัก ๔ ประการคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ และประการสำคัญคือเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่พรั่งพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี 6 คณะวิชา และเปิดดำเนินการสอนในระดับมหาบัณฑิต 5 หลักสูตร

คณะ/หลักสูตร[แก้]

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์กาญจนบุรี
  • หลักสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์บุรีรัมย์
  • หลักสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
   • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการปกครอง
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
   • สาขา การปกครองท้องถิ่น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • สาขาวิชาไฟฟ้า
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์วัชรพล
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
 • คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
 • คณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะบัณฑิตวิทยาลัย
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D. in Public Administration)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและวัฒนธรรม
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]