ข้ามไปเนื้อหา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ชื่อย่อมท. / WTU
คติพจน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 (27 ปี)
นายกสภาฯดร.ประภากร สมิติ
อธิการบดีรศ.ดร.จิระศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดีรศ.ดร.จิระศักดิ์ จิยะจันทน์
ผู้ศึกษา2,274 คน (2563)[1]
ที่ตั้ง
วิทยาเขตกรุงเทพ-วัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี12150

วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สี   ฟ้าและเหลือง
เว็บไซต์www.western.ac.th

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยณิวัฒนา[2] เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เดิมตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมาตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี[3] ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น" เมื่อปี พ.ศ. 2547[4][5]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดิมชื่อ "มหาวิทยาลัยณิวัฒนา" ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ 2/2540 โดยรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนที่ได้สถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาคกลางและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาทาง ด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ โดยมีภารกิจหลัก 4 ประการคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ และประการสำคัญคือเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่พรั่งพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี 9 คณะวิชา ปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับเกียรติจากพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มาประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561 ถึง 2564[6]

วิทยาเขต[แก้]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีวิทยาเขตจัดการศึกษาจำนวน 3 แห่ง คือ วิทยาเขตวัชรพล วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตบุรีรัมย์

วิทยาเขตวัชรพล[แก้]

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วิทยาเขตกาญจนบุรี[แก้]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสร์ และเทคนิคการแพทย์ ขึ้น ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี เลขที่ 600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์[แก้]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะ/หลักสูตร[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]