สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Logo pgvim.png
ชื่อย่อ สกว. / PGVIM
สถาปนา 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (6 ปี)[1]
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์[2]
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร[3]
ที่ตั้ง เลขที่ 2010 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สีประจำสถาบัน ██ สีฟ้าเทอร์คอยส์
เว็บไซต์ www.pgvim.ac.th

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (อังกฤษ: Princess Galyani Vadhana Institute of Music; ชื่อย่อ: สกว. – PGVIM) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555[1] เพื่อให้มีสถาบันการดนตรีที่ให้ความสำคัญต่อดนตรีคลาสสิก อย่างจริงจัง โดยยกฐานะสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา

ประวัติ[แก้]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม ที่ร่วมกันจัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีในรูปแบบ Conservatory เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อชาวไทยตลอดมา รวมทั้งเพื่อสนองพระปณิธานที่จะพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ เมื่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในเวลานั้นและคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกราบทูลให้ทรงทราบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้มีพระกรุณาธิคุณพระราชทานชื่อสถาบันว่า สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555[1] ได้กำหนดให้สถาบันฯ เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในทางดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับพระปณิธานและบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สถาบันฯ จึงได้กำหนดพันธกิจที่จะ

 1. เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับบริบทของสังคม
 2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม และ
 3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ตราสัญลักษณ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นรูปทรงลายใบเทศ ภายในประกอบด้วยตัวอักษรย่อ "สกว" ประกอบกับกุญแจซอลอยู่ภายใน[4] และสีประจำสถาบันคือ ██ สีฟ้าเทอร์คอยส์

การศึกษาด้านศิลปศาสตร์นั้น เป็นการฝึกฝนพัฒนาให้เกิดความดีงามเป็นเลิศทางปัญญาและศีลธรรม จึงเป็นวิชาที่สำคัญที่ยกระดับจิตใจ และสติปัญญาให้สูงขึ้น

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระดำรัสในโอกาสที่เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะศาสตร์กับการพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์[5]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ปริญญาตรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)[6]

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

รายนามอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ลำดับ อธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 7 มกราคม พ.ศ. 2560[7]
8 มกราคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน[2]
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 พระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 2. 2.0 2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙ ง หน้า ๘ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๒ ง หน้า ๔ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
 4. ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕๘ ง หน้า ๓๖ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
 5. วธ. ร่วมมือ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, วันที่ 21 ม.ค. 2558 กระทรวงวัฒนธรรม
 6. ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง กำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง หน้า ๑๐๔ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง หน้า ๑๑ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]