สถาบันพระบรมราชชนก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์:Praboromarajchanok Institute Logo.png
ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน
ชื่อย่อสบช. / PI
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา5 เมษายน พ.ศ. 2562
อธิการบดีศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วิชัย เทียนถาวร[1]
อธิการบดีศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วิชัย เทียนถาวร[1]
นายกสภาสถาบันศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล[2]
ที่ตั้ง
สี  สีฟ้า
เว็บไซต์www.pi.ac.th

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ผลิตบุคลากรด้านการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของ กระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรด้านการสาธารณสุขเข้าด้วยกัน เพื่อเอกภาพด้านนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน โดยมีการตราพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดตั้งเป็น "สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข" ดูแลงานด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข[3]

การพระราชทานนาม[แก้]

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงวางรากฐานความเจริญทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย รัชกาลที่ 9 จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อสถาบันว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2537 และได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 112 ตอนที่ 53 ก วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก”[4]

ต่อมาราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนที่ 43 ก หน้า 50 ได้ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562[5] โดยให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ปริญญาโท[แก้]

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาตรี[แก้]

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)
 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)
 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (ศึกษาช่วงปี 1-3 ที่ ม.มหิดล)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง[แก้]

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

สำนักงานอธิการบดี[แก้]

คณะแพทยศาสตร์[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์[แก้]

โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์[แก้]

โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรม[แก้]

สำนักวิชาการ[แก้]

อดีตส่วนราชการในสังกัด[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/115/T_0008.PDF
 2. [1]
 3. "พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-09-25. สืบค้นเมื่อ 2018-04-22.
 4. "พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-10-17. สืบค้นเมื่อ 2019-10-17.
 5. "พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-07-11. สืบค้นเมื่อ 2019-10-17.
 6. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอน 75ก วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548
 7. "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-04-22.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]