มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
Kasetsart University
Sriracha Campus
วิทยาเขตศรีราชา.png
ชื่อย่อมก.ศรช. / KU SRC
คติพจน์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ทางการ)
ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน (ไม่เป็นทางการ)
สถาปนา15 มีนาคม พ.ศ. 2542
ประเภทวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองอธิการบดีผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค (รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา)
ที่ตั้ง199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์www.src.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยาเขตแห่งหนึ่งที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับอนุญาตให้สามารถใช้พื้นที่บริเวณทุ่งเลี้ยงสัตว์เชิงเขาน้ำซับจากกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดยจอมพลผิน ชุณหวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในขณะนั้น ตั้งเป็นสถานีวิจัยศรีราชาเพื่อใช้พื้นที่วิจัยและฝึกงานของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 500 ไร่ (ภายหลังถูกแบ่งให้หน่วยงานอื่น เหลือเพียง 199 ไร่) สำหรับที่ดินที่ขออนุญาตนั้นเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ทางกระทรวงมหาดไทยสงวนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยประกาศหวงห้ามไว้เป็นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเมื่อ พ.ศ. 2474 [1]

ภายหลังที่รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีเป้าหมายให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลัก เขตพาณิชยกรรม และการค้า เขตส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาเมืองและชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมทางวิชาการ จึงได้ปรับ เปลี่ยนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานีวิจัยและฝึกงานให้เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตแห่งใหม่เพื่อเป็นสถานศึกษาทำการผลิต และพัฒนากำลังคนระดับสูง ตอบสนองแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดเตรียมการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ในแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนเฉพาะสาขาที่สนองตอบความต้องการกำลังคนของ ภาคตะวันออก ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนศรีราชา เพื่อทำหน้าที่เตรียมการเรียนการสอน วางแผนจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา โดยมีโครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา) ทั้งนี้โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ได้เปิดรับนิสิตสาขาการจัดการ สาขาการตลาด การโรงแรม ในปีการศึกษา 2539 เป็นรุ่นแรก [2][3] ปี พ.ศ. 2542 คณะวิทยาการจัดการ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา) ได้รับการอนุมัติจากมติของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นคณะวิชาที่เกิดจากการแบ่งส่วนราชการภายในของวิทยาเขตศรีราชา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตศรีราชา จึงถือว่าวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นวันที่วิทยาเขตศรีราชาเป็นวิทยาเขตสมบูรณ์ตามกฎหมาย ที่ระบุว่าวิทยาเขตจะสมบูรณ์ต้องประกอบด้วย คณะวิชาจำนวน 2 คณะวิชาขึ้นไป[4] วิทยาเขตศรีราชาได้รับอนุมัติเป็นวิทยาเขตลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 [5]

คณะที่เปิดทำการสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีหน่วยงานระดับคณะวิชา 5 หน่วยงานที่จัดการศึกษา ประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่

สถานที่ตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยู่ เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 6 บ้านชากยายจีน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230 โดยมีพื้นที่ของวิทยาเขต 199 ไร่

รายนามรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีรองอธิการบดีมาแล้ว 7 คน ดังรายนามต่อไปนี้

รายนามรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช 20 มิถุนายน 2543 – 7 มิถุนายน 2545 [6]
2. รศ.ดร.ศานติ วิริยะวิทย์ 18 มิถุนายน 2545 - 7 มิถุนายน 2547 (วาระที่ 1) [6]
18 มิถุนายน 2547 - 7 มิถุนายน 2549 (วาระที่ 2) [6]
3. รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล 20 มีนาคม 2550 – 19 มีนาคม 2552 (วาระที่ 1) [6]
20 มีนาคม 2552 – 28 กุมภาพันธ์ 2554 (วาระที่ 2) [6]
1 มีนาคม 2554 – 30 กันยายน 2556 (วาระที่ 3) [6]
4. รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ 1 ตุลาคม 2556 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 [6]
5. รศ.ดร. น.สพ.กมลชัย ตรงวานิชนาม 16 กุมภาพันธ์ 2558 – 15 สิงหาคม 2558 (รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วาระที่ 1) [6]
16 สิงหาคม 2558 – 15 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี วาระที่ 2) [6]
6. รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร 16 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 ตุลาคม 2562 (ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี) [6]
7. พศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค 1 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน [6]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๒๙ ก ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้าที่ ๒๕
  2. คู่มือนิสิตคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542
  3. http://ms.src.ku.ac.th/004history/history.htm
  4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2541
  5. http://www.src.ku.ac.th/InfoKUSRC/campus.asp
  6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รายนามผู้บริการวิทยาเขตศรีราชา สืบค้นวันที่ 16-09-2556

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]