คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
NurseUPLogo140161.png
ชื่ออังกฤษ School of Nurse, University of Phayao
ที่อยู่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2548
คณบดี นางสาวปราณี เทียมใจ
สีประจำคณะ ███ สีขาว
สถานปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์ nurse.up.ac.th
เฟซบุ๊ก nurseup

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Nurse, University of Phayao) เป็นหน่วยงานวิชาการในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548

ประวัติ[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมเป็นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ยกเลิกสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แล้วแยกสาขาวิชาในสักกัด คือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ออกจัดตั้งเป็นสำนักวิชาใหม่คือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์[1] ในสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อเตรียมการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[2] และมีผลให้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะวิชา ตามบทบัญญัติในมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553[3] คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศดังกล่าว

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  2. พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รายนามคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นางสาวปราณี เทียมใจ 15 มกราคม พ.ศ. 255414 มกราคม พ.ศ. 2558[4]
15 มกราคม พ.ศ. 2558 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน (วาระที่ 2) (3 ปี 336 วัน) [5]

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์, สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2561
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม 127, ตอนที่ 44 ก, หน้า 4, วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง, หน้า ๖๑, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
  4. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๗๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  5. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]