คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Nurse, University of Phayao
สถาปนาพ.ศ. 2548
คณบดีผศ. ดร. ปะราลี โอภาสนันท์
ที่อยู่
สี███ สีขาว
สถานปฏิบัติศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์nurse.up.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Nurse, University of Phayao) เป็นหน่วยงานวิชาการในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548

ประวัติ[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมเป็นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ยกเลิกสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แล้วแยกสาขาวิชาในสักกัด คือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ออกจัดตั้งเป็นสำนักวิชาใหม่คือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์[1] ในสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อเตรียมการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[2] และมีผลให้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะวิชา ตามบทบัญญัติในมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553[3] คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศดังกล่าว

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตร[แก้]

ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รายนามคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นางสาวปราณี เทียมใจ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 – 14 มกราคม พ.ศ. 2558[4]
15 มกราคม พ.ศ. 2558 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2) [5]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปะราลี โอภาสนันท์ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน[6]

ดูเพิ่ม[แก้]


อ้างอิง[แก้]

  1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์, สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2561
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม 127, ตอนที่ 44 ก, หน้า 4, วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง, หน้า ๖๑, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
  4. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๗๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  5. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  6. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๖๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]