สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Institute Of Technology
ไฟล์:Logo-SVIT.png
ชื่อย่อสทส. / SVIT
สถาปนา30 มกราคม พ.ศ. 2558 (6 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร.สยมพร ทองเนื้อดี
นายกสภาฯอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล
ที่ตั้ง55/56 หมู่7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน████ แดง ทอง
เพลงเพลงสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
มาสคอตช้างเอราวัณ
เว็บไซต์www.svit.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (อังกฤษ: Suvarnabhumi Institute Of Technology) โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนสองภาษาที่อยู่แถวหน้าของการผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจนเป็นที่ประจักษ์ ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 จนปัจจุบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา คือ “สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ” (SUVARNABHUMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY -SVIT) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2558 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 4 ของจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันมีอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล เป็นนายกสภาสถาบัน ดร.สยมพร ทองเนื้อดี เป็นอธิการบดี[1] ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและความรู้วิชาการสาขาต่างๆ อย่างมีคุณภาพเพื่อเสริมจุดแข็งให้กับนักศึกษาของ “สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ” คู่ขนานไปกับทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งทักษะทางวิชาชีพตามสาขาวิชาต่างๆ จนสามารถสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้เห็นชัดเจนว่าโดดเด่นในเรื่องความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพดังกล่าว ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ     

ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเปิดสอนในหลายหลักสูตรดังนี้คือ กลุ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาความปลอดภัย) บริหารธุรกิจบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) บัญชีบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบํณฑิต ส่วนหลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายพื้นที่ไปยังวิทยาเขตบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเปิดสอนสาขาต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ สาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และสาขาดุริยางคศาสตร์เป็นต้น

  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิยังมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดสอนหลักสูตรสาขาอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและชุมชน  ด้วยการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทั้งทักษะและศักยภาพ ด้านการใช้ภาษาสากลโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการสาขาต่าง ๆ ทั้งยังมุ่งเน้นสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศอีกด้วย

คณะและหลักสูตร[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 คณะ 13 หลักสูตร ได้แก่

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
 2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • คณะบริหารธุรกิจ
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชา การจัดการ/การตลาด
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปรับปรุงใหม่ปี 2561) กลุ่มวิชา การจัดการ/การตลาด/Supply chain
 3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี
 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (International Program) สาขาวิชาการจัดการ
 • คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนรู้ วิชาเอก คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ.

และระดับปริญญาโท 3 คณะ 4 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • คณะบริหารธุรกิจ
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]