ข้ามไปเนื้อหา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Science,
University of Phayao
ชื่อย่อวท./SC
สถาปนา22 มิถุนายน พ.ศ. 2544
คณบดีรศ.ดร.ชยันต์ บุญยรักษ์
ที่อยู่
วารสารจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์
สี███ สีเหลือง
มาสคอต
อะตอม
เว็บไซต์www.science.up.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา(อังกฤษ: School of Science, University of Phayao) เป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านวิชาการ ระดับคณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ โดยแรกเริ่มอยู่ในฐานะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมเป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 [1] โดยเริ่มรับนิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยดำเนินการจัดการหลักสูตรภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และการบริหารหลักสูตรโดยสำนักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาในปีการศึกษา 2545 ได้เปิดรับนิสิตเพิ่มเติมในอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา รวมเป็น 5 สาขาวิชา

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีการปรับโครงสร้างการบริหารด้านวิชาการขึ้นใหม่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนเป็นสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้แยกสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไปจัดตั้งเป็นสำนักวิชาใหม่ภายใต้ชื่อ สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม [2] จึงทำให้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบริหารการสอนใน 2 สาขาวิชาที่เหลือและต่อมาได้เปิดรับนิสิตเพิ่มเติมอีก 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (แยกไปตั้งเป็น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550[3]) ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ "มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" เป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา" [4] และได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[5] จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้เป็นองค์กรที่เทียบเท่าคณะและได้เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา [6]

สาขาวิชา​[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 7 สาขาวิชา​ ​ดังนี้​

 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. สาขาวิชาเคมี
 3. สาขาวิชาชีววิทยา
 4. สาขาวิชาฟิสิกส์ เก็บถาวร 2016-08-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เก็บถาวร 2016-08-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 6. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ[ลิงก์เสีย]
 7. สาขาวิชาสถิติ

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 1. ​สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. สาขาวิชาเคมี
 3. สาขาวิชาชีววิทยา
 4. สาขาวิชาฟิสิกส์
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 6. ​สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
 7. ​สาขาวิชาสถิติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 1. ​สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. ​สาขาวิชาชีววิทยา
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 1. ​สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 2. ​สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปริญญาตรีควบโท
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1.
รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 - 14 มกราคม พ.ศ. 2558 [7]
14 มกราคม พ.ศ. 2558 - 4 เมษายน พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน)[8]
5 เมษายน พ.ศ. 2558 - 4 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)[9]
5 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 เมษายน พ.ศ. 2562 (รักษาการแทน) [10]
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 21 กันยายน พ.ศ. 2562 (รักษาการแทน) [11]
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2567 [12]
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ประวัติความเป็นมาของคณะ เก็บถาวร 2016-08-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
 2. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา, ประวัติความเป็นมาของคณะ เก็บถาวร 2017-07-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
 3. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ประวัติความเป็นมา เก็บถาวร 2016-06-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
 4. มหาวิทยาลัยพะเยา, ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, เล่ม 127 ตอน 44 ก, หน้า 4, วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, เล่ม 127 ตอนพิเศษ 140 ง, หน้า 61, วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553
 7. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 272/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 8. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 145/2558 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 15 มกราคม พ.ศ. 2558
 9. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 882/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์[ลิงก์เสีย], 9 เมษายน พ.ศ. 2558
 10. [1]
 11. [2]
 12. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-12-02. สืบค้นเมื่อ 2021-10-13.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]