คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่ออังกฤษFaculty of Medicine
Burapha University
ที่อยู่169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วันก่อตั้ง2 กันยายน พ.ศ. 2545
คณบดีผู้ช่วยศาสตารจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
สีประจำคณะสีเขียวเข้ม
เว็บไซต์http://med.buu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นคณะแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นแห่งแรกในภาคตะวันออก เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่จะดำเนินการเปิดสอนในอนาคต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาผ่านการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาแล้ว โดยมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการแก่สังคมและชุมชน

ประวัติ[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 จากแนวความคิดในการขยายงานศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่มีขนาด 500 เตียง เพื่อเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสำหรับรักษาและฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ นิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคลากรด้านสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยบูรพาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้ขอปรึกษากับทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ซึ่งให้ความเห็นว่าให้ดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในลักษณะของการจัดตั้งคณะใหม่ มิใช่การขยายจากหน่วยงานเดิม มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการเสนอโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการเตรียมการต่าง ๆ ลุล่วงด้วยดีตลอดมา ดังนี้

 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ประกอบด้วยรายวิชาด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาการแพทย์ จุลชีววิทยาการแพทย์ พยาธิวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ปรสิตวิทยาการแพทย์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิตแพทย์จะต้องเรียนในระดับชั้นปรีคลินิก
 • มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปรีคลินิก โดยมีอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 9,000 ตารางเมตร พร้อมห้องประชุม ห้องเรียน ห้องทำงาน ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในด้านปรีคลินิกได้
 • มีคณะที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • มีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเปิดบริการรักษาทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ขนาด 150 เตียง เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย
 • มีคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานได้
 • การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิกได้อย่างสมบูรณ์
 • มีโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอที่มีความพร้อมเข้าร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนประกอบด้วย โรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกได้อย่างสมบูรณ์
 • ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพาครั้งที่พิเศษ/2545 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545) และสภามหาวิทยาลัยบูรพาในคราวประชุมครั้งเดียวกันได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตด้วย ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับรองหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ขณะนี้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการแพทยสภาฯ (มติคณะกรรมการแพทยสภาฯ ครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549) เห็นชอบให้เปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จำนวน 32 คน โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด คือ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการผลิตแพทย์ให้เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคแถบภาคตะวันออก เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่จะปฏิบัติงานในชนบทได้เป็นอย่างดี และธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย

ประวัติศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)[แก้]

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เดิมใช้ชื่อว่า “โครงการศูนย์บริการทางการแพทย์” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก บริจาคอาคาร ๒ ชั้น ตามรูปแบบโรงพยาบาลชุมชน ๓๐ เตียง พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เช่น ชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข ฯลฯ และเป็นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และใช้ชื่ออาคารนี้ว่า "ตึกท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก เริ่มให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ขยายบริการรับผู้ป่วยใน บริการคลอดบุตรตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) และในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้บรรจุโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ไว้ในแผนฯ เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน วิจัยและพัฒนางานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและกระจายโอกาสและเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในภูมิภาคต่อไป ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ โดยมุ่งเน้นในการสนับสนุนการเรียนการสอน ทำการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้บริการรักษาพยาบาล และเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อพัฒนางานให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

 • 1.สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 2.เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 3.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักในการค้นคว้าวิจัยและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 4.เป็นหน่วยงานที่นำแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ที่เหมาะสมมาประยุกต์ เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 5.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านงานบริการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและดำเนินงานทางด้านการศึกษาวิจัยทางคลินิก
 • 6.เป็นศูนย์กลางการใช้ทรัพยากรร่วมของหน่วยงานระดับคณะอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

ในปี ๒๕๕๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการปรับเปลี่ยนสถานภาพใหม่อีกครั้ง เป็นหนึ่งในหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีอำนาจบริหารงานแบบอิสระภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑

หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งส่วนงานภายในคณะ ดังนี้

 • 1.สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
 • 2.ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 • 3.ภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • 4.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 • 5.ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
 • 6.ภาควิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • 7.ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 • 8.ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
 • 9.ภาควิชาศัลยศาสตร์กระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • 10.ภาควิชาศัลยศาสตร์
 • 11.ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา
 • 12.ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • 13.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)

หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน[แก้]

 • 1.หลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

 • 2.ระบบการเรียนการสอน

จัดการศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาทั่วไป เป็นการศึกษาในชั้นปีที่ 1 โดยใช้ระบบทวิภาค (Semester) ระยะที่ 2 การศึกษาระดับปรีคลินิก เป็นการศึกษาในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โดยใช้ระบบทวิภาค (Semester) ระยะที่ 3 การศึกษาระดับคลินิก เป็นการศึกษาในชั้นปีที่ 4 ถึงชั้นปีที่ 6 โดยใช้ระบบการศึกษาตลอดปี (Year Course) 1 หน่วยกิตเท่ากับการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยจัดการศึกษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 2) หลักเกณฑ์การศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 เกณฑ์การศึกษาในระยะที่ 2 ต้องผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 1 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 เกณฑ์การศึกษาในระยะที่ 3 ต้องผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 2 – 3 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละชั้นปี ไม่ต่ากว่า 2.00

รายนามผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้บริหารชุดปัจจุบัน[1]

ตำแหน่ง นาม
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นายแพทย์ สมชาย ยงศิริ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล นายแพทย์ สุริยา โปร่งน้ำใจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นายแพทย์ ปราการ ทัตติยกุล

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดทำการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

 รายละเอียดหลักสูตร : http://reg.buu.ac.th/registrar/program_info_1.asp?avs176473432=9&levelid=&programid=2020011&facultyid=20&programname=%
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 http://www.buu.ac.th/2016/course/frontend/courseDetail/NDg

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

คณะกรรมการแพทยสภาเห็นชอบให้เปิดรับนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จำนวน 32 คน โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตการศึกษาพื้นที่ 12 คือ ชลบุรี สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ลพบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการผลิตแพทย์ให้เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

ในปีการศึกษา 2553 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 9 จังหวัดต่อไปนี้ ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว จำนวน 48 คน เข้าเป็นนิสิตแพทย์รุ่นที่ 4 โดยที่ นิสิตกลุ่มแรก จำนวน 32 คนจะไปศึกษาชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และกลุ่มที่ 2 อีก 16 คนจะไปศึกษาชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยการเลือกสถานที่ศึกษาระดับคลินิก เป็นการตกลงกันเองระหว่างนิสิต

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เริ่มมีการเปิดรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศเข้าเป็นนิสิตแพทย์รุ่นที่ 7 โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 โครงการ คือ 1.โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) รับจากนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ทั่วประเทศ จำนวนชั้นปีละ 32 คน 2.โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) รับจากนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 6 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว และ ฉะเชิงเทรา จำนวน 16 คน โดยจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือเตรียมแพทย์ Pre-medical (ชั้นปีที่1) และระดับพรีคลินิก:Preclinic (ชั้นปีที่ 2-3) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ในความร่วมมือกับคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สภาบันภาษา ส่วนการเรียนในระดับคลินิก (ปี 4-6) นิสิตกลุ่มแรกจากทั่วประเทศจำนวน 32 คน ศึกษาระดับคลินิก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี และนิสิตกลุ่มที่สอง (แพทย์ชนบท) ศึกษาระดับคลินิก ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทั้งสองโครงการดังกล่าว

สถาบันร่วมผลิตแพทย์[แก้]

โรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) มีทั้งสิ้น 2 โรงพยาบาล โดยได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก" ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ร่วมผลิตแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเน้นมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตแพทย์จากทุกสถาบันชั้นคลินิกภายใต้การประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีคุณภาพเดียวกันโดยมีดังนี้

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (เริ่มปีการศึกษา 2565) กรุงเทพมหานคร กรมแพทย์ทหารเรือ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (เริ่มปีการศึกษา 2564) จังหวัดชลบุรี กรมแพทย์ทหารเรือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง กระทรวงสาธารณสุข

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]