คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Allied Health Sciences
Naresuan University
สัญลักษณ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาปนา16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
คณบดีรศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
ที่อยู่
สี███ สีน้ำเงิน
มาสคอต
เป็นรูปช้างศึก อยู่ในโล่ห์กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อ "มหาวิทยาลัยนเรศวร" อยู่ภายในป้ายชายธง ตอนล่างโลห์กลม มีอักษร "คณะสหเวชศาสตร์"อยู่ภายในป้ายชายธง
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์www.ahs.nu.ac.th

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และจัดการเรียนการสอนในด้านสหเวชศาสตร์ในหลายสาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาทัศนมาตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ[แก้]

อาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงกลาง) ด้านขวาคือคณะทันตแพทยศาสตร์ และด้านซ้ายคือคณะพยาบาลศาสตร์
  • พ.ศ. 2539 เริ่มก่อตั้งในโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการบรรจุในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) สังกัเสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ดำเนินการในโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงแรกได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรองศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสำนักงานชั่วคราวของคณะตั้งอยู่ที่อาคารคณะเภสัชศาสตร์ในระยะแรก
  • พ.ศ. 2540 โดยเริ่มดำเนินการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540 ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2540 โดยเปิดรับนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์รุ่นแรก จำนวน 40 คน
  • พ.ศ. 2541 หลักสูตรใหม่อีกหนึ่งหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจำนวน 30 คน
  • พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2543 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับความเห็นชอบตามลำดับ โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ จึงรับนิสิตเข้าศึกษาอีกสาขาวิชาละ 40 คน รวมทั้งสิ้นในเวลา 4 ปี โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตรถึง 4 สาขาวิชา บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8
  • วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 90 (9/2543) ได้มีมติให้โครงการจัดตั้ง คณะสหเวชศาสตร์ เปลี่ยนสถานะเป็น “คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”
  • พ.ศ. 2545 อาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ได้ย้ายที่ทำการมาปฏิบัติงาน ณ อาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2545 โดยมีสำนักงานเลขานุการคณะฯ อยู่ที่อาคารบริหารและบริการ ชั้น 2 ส่วนห้องปฏิบัติการของนิสิตสาขาต่างๆ จะอยู่ที่อาคารปฏิบัติการ 1 และ 2 และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา[แก้]

สถานศึกษาภาคปฏิบัติของนิสิต​คณะสหเวชศาสตร์
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย​ 5 ภาควิชา ดังนี้​

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร อันได้แก่

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]