สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ (อังกฤษ: Institute of Vocational education : Northeastern Region 5) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกลุ่ม (จังหวัดนครชัยบุรินทร์) นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชน คนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความต้องการสูง และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีศูนย์กลางตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จังหวัดนครราชสีมา

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
ชื่อย่อสอฉ.๕ / IVENE 5
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาปนา2557
นายกสภาฯรศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ
ที่ตั้ง
วิทยาเขต
เว็บไซต์www.veine5.ac.th

ประวัติ[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ แรกเริ่มเดิมคือ"วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ" เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2536 พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เจ้าอาวาสแห่งวัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำริที่จะสร้างสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากรให้มีวิชาชีพเพื่อใช้ประกอบวิชาชีพได้ โดยไม่ต้องให้เยาวชนเดินทางไปศึกษาที่อื่น

ต่อมา นายสำเร็จ วงศ์ศักดา อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาที่จะจัดสร้างว่า ควรเป็นสถานศึกษาที่จัดการสอนด้านสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา จึงจะเหมาะกับท้องถิ่นดังนั้นจึงได้เกิดโครงการจัดตั้ง “วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ” ขึ้น ซึ่งนายศุภร บุญเนาว์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นประธานโครงการนี้ และได้มอบหมายให้นายสำเร็จ วงศ์ศักดา และคณะเป็นผู้ประสานงานดำเนินการ

จนกระทั่งวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง “วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ” สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น โดย พระเทพวิทยาคม สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารหอสมุดอาคารพัสดุกลาง อาคารอำนวยการ บ้านพักครูและนักการภารโรงตลอดจนสาธารณูปโภคอื่น ๆ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นตามโครงการในปีการศึกษา 2540 ใช้งบประมาณ ไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 พระเทพวิทยาคม มอบเงินให้นายสำเร็จ วงศ์ศักดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ และตั้งมูลนิธิจำนวน 50 ล้านบาทการนี้จึงได้สร้างอาคารหอสมุดอนุรักษ์พลังงานใช้งบประมาณในการก่อสร้างราคาตามแบบ 32 ล้านบาท ทีมงาน ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน คุณพจน์ ธนโชติ บริษัทคูซ่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์ก่อสร้าง รวมเฟอร์นิเจอร์ภายในราคา 24 ล้านบาท[1]

ต่อมาปี พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับประกาศให้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ และให้รวมวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จำนวน 9 แห่ง โดยอำศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ระบุว่า "สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมเข้าไว้ในสถาบันการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าด้วยกันในสถาบันอาชีวศึกษาสามารถทำได้โดยคำนึงถึงความร่วมมือที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรร่วมกันทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ... "[2]

จึงทำให้ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรมย์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และวิทยาลัยาชีวศึกษาสุรินทร์รวมควบตั้งขึ้นเป็น "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมีศูนย์กลางที่จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕[3]
วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)[4]
ศูนย์กลางเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 •  การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การเงินและการธนาคาร
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 •  การก่อสร้าง
 • การบัญชี
 • เขียนแบบเครื่องกล
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคอุตสาหกรรม
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ช่างก่อสร้าง
 • ช่างโยธา
 • ช่างสถาปัตยกรรม
 • ช่างยนต์
 • ช่างกลโรงงาน
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • การบัญชี
 • การจัดการ
 • การตลาด
 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • คอมพิวเตอร์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • อาหารและโภชนาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
-
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 •  การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • สำรวจ
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • คหกรรมศาสตร์
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ศิลปกรรม
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 •  การจัดการทั่วไป
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • การตลาด
 • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • การบัญชี
 • การโรงแรมและบริการ
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ธุรกิจสถานพยาบาล
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • คหกรรมศาสตร์
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ศิลปกรรม
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • การโรงแรมและบริการ
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาหารและโภชนาการ
-

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-16. สืบค้นเมื่อ 2017-05-08.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-09. สืบค้นเมื่อ 2017-04-17.
 3. "หลักสูตรอาชีวศึกษา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-04. สืบค้นเมื่อ 2017-04-17.
 4. "หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2558" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-10. สืบค้นเมื่อ 2017-04-17.