มหาวิทยาลัยธนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
Thonburi University
LogoTRU.gif
UNIVERSITY FOR ALL
ชื่อย่อ มธร. / TRU
คติพจน์ สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
สถาปนา 27 มีนาคม พ.ศ. 2541
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี ดร.บัญชา เกิดมณี
ที่ตั้ง 248 ซอยเพชรเกษม110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วิทยาเขต
 1. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตศรีวัฒนา)
 2. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ (วิทยาเขตภาคเหนือ จ.ลำพูน)
สีประจำสถาบัน                  แดง-น้ำเงิน-เขียว-เหลือง
เว็บไซต์ www.thonburi-u.ac.th

มหาวิทยาลัยธนบุรี (อักษรย่อ คือ มธร.) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่100กว่าไร่ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบัณฑิตวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน 4 หลักสูตร คือ MBA , M.Ed. , M.Acc และ MSIT นอกจากนี้ยังเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และมีศูนย์การศึกษา(วิทยาเขต) 3ศูนย์ ประกอบไปด้วย 1.ศูนย์ศรีวัฒนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2.ศูนย์หมู่บ้านครูภาคเหนือ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 3.ศูนย์สงขลาเทคโนโลยี จังหวัดสงขลา

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยธนบุรี ยกฐานะขึ้นมาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2541[1] ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2550[2] ตั้งอยู่ที่248 ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน นายอุดม เฟื่องฟุ้ง เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.บัญชา เกิดมณี เป็นอธิการบดี

หลังจากแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 ที่เรียกว่า "แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ" ซึ่งเน้นพัฒนาให้คนมีงานทำและการคมนาคมสะดวก และแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 2 ที่เรียกว่า "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" เริ่มเป็นที่ยอมรับกันว่าการพัฒนาใดๆ จะสำเร็จได้ต้องมีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพก่อน และปัจจัยที่ช่วยให้คนมีคุณภาพก็คือการศึกษา สถาบันการศึกษาในระยะนั้นมีบทบาทสำคัญในการผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเน้นด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม

ท่านอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในแวดวงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรม จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างโรงเรียนช่างกลโรงเรียนราษฎร์ขึ้น เนื่องจากขณะนั้นมีโรงเรียนช่างกลรัฐบาลเพียง 4 โรง ซึ่งผลิตช่างอุตสาหกรรมออกไปพัฒนาประเทศได้ไม่เพียงพอ ท่านอาจารย์ศุภชัยจึงได้ปรึกษาท่านอาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน ผู้บริหารโรงเรียนช่างกลของรัฐบาลเพื่อจะเปิดโรงเรียนช่างกลโรงเรียนราษฎร์ขึ้น และในที่สุด โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมพณิชยการ "หมู่บ้านครู" จึงก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ในสาขาช่างกล ช่างก่อสร้าง และพณิชยการ จากนั้นโรงเรียนได้เปิดสาขาช่างสำรวจเพิ่มขึ้นในปีพ.ศ 2513 และสาขาเกษตรกรรมในปี พ.ศ. 2518

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรมพณิชยการ "หมู่บ้านครู" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู หรือ (วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู) ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและในปีพ.ศ 2522 ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์กลุ่มแรกในไม่กี่โรงเรียนที่ทางการอนุญาตให้เปิดได้ โดยมีการเรียนการสอนในสาขาช่างยนต์ ช่างสำรวจ และช่างไฟฟ้า จนในปีต่อๆมาเปิดแผนกช่างก่อสร้าง เทคนิคอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์

ต่อมาจากความมุ่งมั่นของอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ ที่จะให้นักเรียนช่างกลเรียนจบปริญญาตรีให้ได้จึงได้เตรียมการเปิดหลักสูตรปริญญาตรี แต่ท่านอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ ได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน แผนการขยายการศึกษาจึงได้ชะงักไป จวบจนกระทั่งทายาทของท่านได้มาสานต่อเจตนารมย์ และได้เสนอขอจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 จนในที่สุดก็ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปี พ.ศ. 2541 โดยใช้ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี และได้รับการเปลี่ยนชื่อและประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พศ. 2550 โดยใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยธนบุรี จวบจนปัจจุบัน

สัญลักษณ์[แก้]

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประกอบไปด้วย วงกลม 3 วง สีน้ำเงิน เขียวและเหลือง ซ้อนกันอยู่บนรูปโล่สีแดง 8 เหลี่ยม มีช่อใบมะยม 2 ช่อ และชื่อมหาวิทยาลัยอยู่บนวงกลมสีเขียว ตรงกลางเป็นโล่สีแดงสลับสีน้ำเงิน มทร. อยู่ภายในโล่ ซึ่ง " โล่ " หมายถึง การพัฒนาการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ "วงกลมสีเขียวใบไม้" หมายถึง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ "วงสีน้ำเงิน" หมายถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ "วงกลมสีเหลือง" หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม สีประจำสถาบันได้แก่ สีแดง-น้ำเงิน-เขียว-เหลือง "สีแดง" หมายถึง ความจงรักภักดีต่อชาติและสังคม "น้ำเงิน" หมายถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ "สีเขียว" หมายถึง ความมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน "สีเหลือง" หมายถึง การมีคุณค่าและรักษาคุณค่าของตนเอง ด้วยคุณธรรมและ

สีประจำสถาบัน[แก้]

สีแดง-น้ำเงิน-เขียว-เหลือง

คณะ หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน[แก้]

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยธนบุรีได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 4 คณะ 13 สาขา อันได้แก่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

เปิดสอนด้วยกัน 1 สาขาวิชาได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. [เทคโนโลยีสารสนเทศ])

คณะบัญชี[แก้]

เปิดสอนด้วยกัน 1 สาขาวิชาได้แก่

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต[แก้]

 1. สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ. [การบัญชี])

คณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

เปิดสอนด้วยกัน 4 สาขาวิชา 2 หลักสูตรได้แก่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต[แก้]

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ. [วิศวกรรมไฟฟ้า])
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. [วิศวกรรมเครื่องกล])
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ. [วิศวกรรมอุตสาหกรรม])

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต[แก้]

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ. [เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม])

คณะบริหารธุรกิจ[แก้]

เปิดสอนด้วยกัน 7 สาขาวิชาได้แก่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต[แก้]

 1. สาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ. [การจัดการ])
 2. สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ. [การตลาด])
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. [คอมพิวเตอร์ธุรกิจ])
 4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ. [การจัดการโลจิสติกส์])
 5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. [การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ])
 6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (บธ.บ. [การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว])
 7. สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (บธ.บ. [การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ])

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธนบุรียังเปิดสอนในระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัย) ทั้งหมด 4 หลักสูตรได้แก่

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ (MBA)
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา (M.Ed.)
 3. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี (M.Acc)
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต)

สถาบันในเครือ[แก้]

 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 3. มหาวิทยาลัยธนบุรี แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร


การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จำนวน 3ศูนย์ และปัจจุบันมหาวิทยาลัยธนบุรีเปิดทำการเรียนการสอนเหลือเพียง2ศูนย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดีของทางมหาวิทยาลัย [3] ได้แก่

 1. ศูนย์การศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
 2. ศูนย์การศึกษา ณ วิทยาลัยโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 3. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ณ.โรงเรียนเทคโนโลยีสงขลา จังหวัดสงขลา (ปัจจุบันปิดทำการเรียนการสอนที่ศูนย์นี้แล้ว)

ชื่ออาคาร[แก้]

 1. อาคารแย้มชุติ1 (ตึกA คณะวิศวกรรมศาสตร์)
 2. อาคารแย้มชุติ2 (ตึกB คณะบริหารธุรกิจ)
 3. อาคารสำนักวิทยบริการ (ตึกL)
 4. อาคารเอนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย (ตึกG คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปริญาโท,ปริญาเอก)
 5. อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์ (ตึกI คณะบัญชี)
 6. อาคารมหาวิทยาลัยธนบุรี หมู่บ้านครูภาคเหนือ
 7. อาคารมหาวิทยาลัยธนบุรี ศรีวัฒนา
 8. สำนักงานกิจการนักศึกษา
 9. เรือนไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี
 10. ตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 11. พยาสัตบรรณ

ประเภททุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย[แก้]

 1. ทุนอาจารย์ศุภชัย
 2. ทุนแม่ชีระเอิบ
 3. ทุนระเอิบชัย
 4. ทุนนักกีฬา
 5. ทุนกิจกรรมและนันทนาการ
 6. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 7. กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]