มหาวิทยาลัยธนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
Thonburi University
LogoTRU.gif
คติพจน์ สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
สถาปนา 27 มีนาคม พ.ศ. 2541
ประเภท เอกชน
เว็บไซต์ www.thonburi-u.ac.th

มหาวิทยาลัยธนบุรี (อักษรย่อ คือ ม.ธ.ร.) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เปิดสอนด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบัณฑิตวิทยาลัย โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ MBA และ MSIT นอกจากนี้ยังเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยธนบุรี ยกฐานะขึ้นมาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2541[1] ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2550[2] ตั้งอยู่ที่248 ซอยเพชรเกษม 118 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน นายอุดม เฟื่องฟุ้ง เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และนายบัญชา เกิดมณี เป็นอธิการบดี

คณะ หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน[แก้]

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยธนบุรีได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 4 คณะ 12 สาขา อันได้แก่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

เปิดสอนด้วยกัน 1 สาขาวิชาได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. [เทคโนโลยีสารสนเทศ])

คณะบัญชี[แก้]

เปิดสอนด้วยกัน 1 สาขาวิชาได้แก่

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต[แก้]

 1. สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ. [การบัญชี])

คณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

เปิดสอนด้วยกัน 4 สาขาวิชา 2 หลักสูตรได้แก่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต[แก้]

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ. [วิศวกรรมไฟฟ้า])
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. [วิศวกรรมเครื่องกล])
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ. [วิศวกรรมอุตสาหกรรม])

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต[แก้]

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ. [เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม])

คณะบริหารธุรกิจ[แก้]

เปิดสอนด้วยกัน 6 สาขาวิชาได้แก่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต[แก้]

 1. สาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ. [การจัดการ])
 2. สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ. [การตลาด])
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. [คอมพิวเตอร์ธุรกิจ])
 4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ. [การจัดการโลจิสติกส์])
 5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. [การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ])
 6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (บธ.บ. [การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว])

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธนบุรียังเปิดสอนในระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัย) ทั้งหมด 4 หลักสูตรได้แก่

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ (MBA)
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา (M.Ed.)
 3. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี (M.Acc)
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต)

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง[แก้]

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธนบุรี มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จำนวน 2ศูนย์[3] ได้แก่

 1. ศูนย์การศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
 2. ศูนย์การศึกษา ณ วิทยาลัยโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]