คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
VET MSU.png
คำขวัญวิชาการก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า พัฒนาสังคม
ชื่ออังกฤษFaculty of Veterinary Sciences,
Mahasarakham University
อักษรย่อVET
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-742-823
วันก่อตั้ง25 พฤษภาคม 2555
คณบดีรศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช
สีประจำคณะ     สีฟ้าหม่น
เว็บไซต์www.vet.msu.ac.th

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Veterinary Sciences) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในจังหวัดมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ และยกร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) ปีการศึกษา 2548 และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2549-2552 ดำเนินงานหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อตอบความต้องการทางด้านสัตวแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [1][2]:6-7

ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคามอนุมัติการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ [1]

ในปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีมติให้จัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Veterinary Sciences) โดยโอนย้ายหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์) และหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จากคณะเทคโนโลยี) เข้าคณะใหม่นี้ด้วย [1][2]:7

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสร้างศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เขตพื้นที่โนนราษี [a] อำเภอบรบือ) ประมาณ 20 ไร่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและให้บริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ใหญ่ [b] และจัดหาโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่สำหรับการตรวจรับรองจากสัตวแพทยสภาเมื่อรับนิสิตในปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มสำรวจพื้นที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 [3]

เชิงอรรถ
 1. เขตพื้นที่ ตำบลโนนราษี เป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมมากที่สุดในจังหวัดมหาสารคาม มีการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมประมาณ 2,000–3,000 ตัว
 2. บริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ใหญ่แก่เกษตรเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดมหาสารคาม สหกรณ์โคนมจังหวัดมหาสารคาม และเป็นสถานที่บริการวิชาการแก่ชุมชนในการสนับสนุนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การรักษาสัตว์

สถานที่และการเดินทาง[แก้]

การบริหารและการจัดการ[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บริหารงานโดยมีคณะกรรมการประจำคณะ มีคณบดีเป็นผู้นำการบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหารและรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กร [a] จัดแบ่งออกเป็น 1 สำนักงาน และ 4 ภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้ [4][2]:9-13

 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • ภาควิชาปรีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์
 • ภาควิชาคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์
 • ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์
 • โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
 • สำนักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ [b]
เชิงอรรถ
 1. โครงสร้างองค์กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555
 2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ห้องปฏิบัติการ[แก้]

 • ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการบริการวิชาการ [5]
 • ห้องปฏิบัติการหน่วยชันสูตรโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน [6]
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบสัตว์ [7]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร และสำนักงาน ก.พ. รับรอง [8]:120 คือ

 • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
  (อังกฤษ: Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.) [9][10]
- ระยะเวลาศึกษา 6 ปี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 3 วิธี ดังนี้

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ นาม ระยะเวลา อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ
รักษาการคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2552- [12]
1 น.สพ. เอกชัย เจนวิถีสุข
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
มกราคม - มีนาตม 2555 [13]
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. วรพล เองวานิช
รักษาการคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
เมษายน 2555- [14]
2 รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. วรพล เองวานิช มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2559 [15]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รักษาการคณบดี มิถุนายน - กรกฎาคม 2559 [16]
3 รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. วรพล เองวานิช สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน [17]

ผลงานคณะที่สำคัญ[แก้]

ปี พ.ศ. ผลงาน บุคลากร หมายเหตุ อ้างอิง
2559 การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Animal Health in AEC คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2- 3 สิงหาคม 2559, โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม [18][2]:22
2560 อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560 ผศ.สพญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี [19]
2561 การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Sustainable Animal Health and Production คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7-8 มิถุนายน 2561, คณะศึกษาศาสตร์ อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง

ชื่อไม่ถูกต้อง เช่น มากเกินไป

ผลงานนักศึกษาที่สำคัญ[แก้]

ปี พ.ศ. งาน นักศึกษา สถาบัน - รางวัล อ้างอิง
2559 บทความ: Update on new introduction of epidemic diarrhea virus in Thailand based on spike gene from isolates between 2008-2015 คริสโตเฟอร์ เจมส์ สก๊อต ประชุมวิชาการนานาชาติ Animal Health in AEC (โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม) - 3rd Prize of Poster Presentation Award [2]:15
โปสเตอร์: การตรวจหาเชื้อ Ehrilichia canis ในสุขนัขจรจัดในจังหวัดมหาสารคามโดยเทคนิคโมเลกุล ศิริอร เพ็ชรน้อย
อนาวิล ปะกิระตัง
ณัฐกานต์ อ้วนมะโรง
ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 11 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) - รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [2]:15
ผลงานวิจัย: รูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Staphylococcus aureus และ MRSA จากการเกิดเต้านมอักเสบในโคแบบแสดงอาการและการจัดการฟาร์มที่เกี่ยวข้อง ทศพล สีรินทร ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 2 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) - (Good Oral Presentation [2]:15
2560 โปสเตอร์: Effect of peppermint oil balm on reducing the inflammation of bovine mastitis ประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ต้องการอ้างอิง]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 "ประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์". vet.msu.ac.th. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 สุภาพร มาแก้ว (2560). รายงานประจำปี 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รายงาน). บริษัทสารคามการพิมพ์ จำกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. pp. 64. http://www.vet.msu.ac.th/vetnew15/wp-content/uploads/2017/10/vetplanyear2560.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. 
 3. ธนภร ปฐมวณิชกุล (ม.ป.ป.). "คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส สำรวจพื้นที่ตั้งศูนย์บริการวิชาการและวิจัย". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 4. "โครงสร้างหน่วยงานคณะสัตวแพทยศาสตร์". vet.msu.ac.th. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 5. "ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 6. "ห้องปฏิบัติการหน่วยชันสูตรโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 7. "ห้องปฏิบัติการทดสอบสัตว์". ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 8. คู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (PDF). สำนักงาน ก.พ. กรกฎาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2561.
 9. "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". คณะสัตวแพทยศาสตร์. vet.msu.ac.th. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 10. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (PDF). กองบริการการศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2556. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 11. "รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการ "ฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560"". คณะสัตวแพทยศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2560. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 12. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรืองแต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ) (ลงวันที่ 3 มี.ค 52)". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 3 มีนาคม 2552. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 13. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรืองแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (นายเอกชัย เจนวิถีสุข) (ลงวันที่ 1 ก.พ 55)". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 1 กุมภาพันธ์ 2555. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 14. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรืองแต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (รศ.วรพล เองวานิช) (ลงวันที่ 20 เม.ย 55)". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 20 เมษายน 2555. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 15. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรืองแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (รศ.น.สพ.วรพล เองวานิช) (ลงวันที่ 9 ก.ค 55)". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 9 กรกฎาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 16. "คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง) (17 มิ.ย 59)". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 17 มิถุนายน 2559. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 17. "คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (รศ.น.สพ.วรพล เองวานิช) (29 ก.ค. 59)". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 29 กรกฎาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 18. สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์ (2559). "การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ "Animal Health in AEC"". vet.msu.ac.th. คณะสัตวแพทยศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
 19. "อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560". สภาคณาจารย์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 9 ธันวาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]