คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
VET MSU.png
คําขวัญวิชาการก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า พัฒนาสังคม
ชื่ออังกฤษFaculty of Veterinary Sciences,
Mahasarakham University
อักษรย่อVET
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขที่ 269 หมู่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-742-823
วันก่อตั้ง25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (8 ปี)
คณบดีรศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช
สีประจําคณะ     สีฟ้าหม่น
เว็บไซต์www.vet.msu.ac.th

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: Faculty of Veterinary Sciences, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เป็นคณะวิชาลำดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ และยกร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) ปีการศึกษา 2548 และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2549-2552 ดำเนินงานหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อตอบความต้องการทางด้านสัตวแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [1][2]:6-7

ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคามอนุมัติการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ [1]

ในปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีมติให้จัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Veterinary Sciences) โดยโอนย้ายหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์) และหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จากคณะเทคโนโลยี) เข้าคณะใหม่นี้ด้วย [1][2]:7

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสร้างศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เขตพื้นที่โนนราษี [a] อำเภอบรบือ) ประมาณ 20 ไร่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและให้บริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ใหญ่ [b] และจัดหาโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่สำหรับการตรวจรับรองจากสัตวแพทยสภาเมื่อรับนิสิตในปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มสำรวจพื้นที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 [3]

เชิงอรรถ
 1. เขตพื้นที่ ตำบลโนนราษี เป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมมากที่สุดในจังหวัดมหาสารคาม มีการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมประมาณ 2,000–3,000 ตัว
 2. บริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ใหญ่แก่เกษตรเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดมหาสารคาม สหกรณ์โคนมจังหวัดมหาสารคาม และเป็นสถานที่บริการวิชาการแก่ชุมชนในการสนับสนุนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การรักษาสัตว์

สถานที่และการเดินทาง[แก้]

การบริหารและการจัดการ[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บริหารงานโดยมีคณะกรรมการประจำคณะ มีคณบดีเป็นผู้นำการบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหารและรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กร [a] จัดแบ่งออกเป็น 1 สำนักงาน และ 4 ภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้ [4][2]:9-13

 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • ภาควิชาปรีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์
 • ภาควิชาคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์
 • ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์
 • โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
 • สำนักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ [b]
เชิงอรรถ
 1. โครงสร้างองค์กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555
 2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ห้องปฏิบัติการ[แก้]

 • ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการบริการวิชาการ [5]
 • ห้องปฏิบัติการหน่วยชันสูตรโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน [6]
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบสัตว์ [7]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร และสำนักงาน ก.พ. รับรอง [8]:120 คือ

- ระยะเวลาศึกษา 6 ปี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต[12] (ปร.ด.)
  (อังกฤษ: Doctor of Philosophy, Ph.D.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

 • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

-

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 3 วิธี ดังนี้

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ นาม ระยะเวลา อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ
รักษาการคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2552- [14]
1 น.สพ. เอกชัย เจนวิถีสุข
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
มกราคม - มีนาตม 2555 [15]
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. วรพล เองวานิช
รักษาการคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
เมษายน 2555- [16]
2 รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. วรพล เองวานิช มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2559 [17]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รักษาการคณบดี มิถุนายน - กรกฎาคม 2559 [18]
3 รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. วรพล เองวานิช สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน [19]

ผลงานคณะที่สำคัญ[แก้]

ปี พ.ศ. ผลงาน บุคลากร หมายเหตุ อ้างอิง
2559 การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Animal Health in AEC คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2- 3 สิงหาคม 2559, โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม [20][2]:22
2560 อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560 ผศ.สพญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี [21]
2561 การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Sustainable Animal Health and Production คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7-8 มิถุนายน 2561, คณะศึกษาศาสตร์ อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง

ชื่อไม่ถูกต้อง เช่น มากเกินไป

ผลงานนักศึกษาที่สำคัญ[แก้]

ปี พ.ศ. งาน นักศึกษา สถาบัน - รางวัล อ้างอิง
2559 บทความ: Update on new introduction of epidemic diarrhea virus in Thailand based on spike gene from isolates between 2008-2015 คริสโตเฟอร์ เจมส์ สก๊อต ประชุมวิชาการนานาชาติ Animal Health in AEC (โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม) - 3rd Prize of Poster Presentation Award [2]:15
โปสเตอร์: การตรวจหาเชื้อ Ehrilichia canis ในสุขนัขจรจัดในจังหวัดมหาสารคามโดยเทคนิคโมเลกุล ศิริอร เพ็ชรน้อย
อนาวิล ปะกิระตัง
ณัฐกานต์ อ้วนมะโรง
ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 11 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) - รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [2]:15
ผลงานวิจัย: รูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Staphylococcus aureus และ MRSA จากการเกิดเต้านมอักเสบในโคแบบแสดงอาการและการจัดการฟาร์มที่เกี่ยวข้อง ทศพล สีรินทร ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 2 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) - (Good Oral Presentation [2]:15
2560 โปสเตอร์: Effect of peppermint oil balm on reducing the inflammation of bovine mastitis ประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ต้องการอ้างอิง]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 "ประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์". vet.msu.ac.th. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 สุภาพร มาแก้ว (2560). รายงานประจำปี 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รายงาน). บริษัทสารคามการพิมพ์ จำกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. pp. 64. http://www.vet.msu.ac.th/vetnew15/wp-content/uploads/2017/10/vetplanyear2560.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. 
 3. ธนภร ปฐมวณิชกุล (ม.ป.ป.). "คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส สำรวจพื้นที่ตั้งศูนย์บริการวิชาการและวิจัย". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. "โครงสร้างหน่วยงานคณะสัตวแพทยศาสตร์". vet.msu.ac.th. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 5. "ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. "ห้องปฏิบัติการหน่วยชันสูตรโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 7. "ห้องปฏิบัติการทดสอบสัตว์". ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 8. คู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (PDF). สำนักงาน ก.พ. กรกฎาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 9. หลักสูตรปริญญาตรี
 10. "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". คณะสัตวแพทยศาสตร์. vet.msu.ac.th. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 11. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (PDF). กองบริการการศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2556. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 12. หลักสูตรปริญญาเอก
 13. "รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการ "ฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560"". คณะสัตวแพทยศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2560. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 14. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรืองแต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ) (ลงวันที่ 3 มี.ค 52)". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 3 มีนาคม 2552. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 15. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรืองแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (นายเอกชัย เจนวิถีสุข) (ลงวันที่ 1 ก.พ 55)". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 1 กุมภาพันธ์ 2555. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 16. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรืองแต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (รศ.วรพล เองวานิช) (ลงวันที่ 20 เม.ย 55)". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 20 เมษายน 2555. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 17. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรืองแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (รศ.น.สพ.วรพล เองวานิช) (ลงวันที่ 9 ก.ค 55)". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 9 กรกฎาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 18. "คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง) (17 มิ.ย 59)". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 17 มิถุนายน 2559. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 19. "คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (รศ.น.สพ.วรพล เองวานิช) (29 ก.ค. 59)". มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 29 กรกฎาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 20. สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์ (2559). "การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ "Animal Health in AEC"". vet.msu.ac.th. คณะสัตวแพทยศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 21. "อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560". สภาคณาจารย์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 9 ธันวาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]