วิทยาศาสตร์การแพทย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาศาสตร์การแพทย์ (อังกฤษ: Medical Sciences) เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ศึกษาครอบคลุมในศาสตร์ต่าง ๆ ทางการแพทย์ที่ข้องกับสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับร่างกาย สุขภาพ การตรวจวินิจฉัย ป้องกันและเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ ช่วยเสริมสร้างทักษะการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องศึกษาในรายวิชาเฉพาะทาง เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์ ระบาดวิทยา พิษวิทยา เภสัชวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในไทย[แก้]

  1. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  2. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
  4. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6.มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์