สถาบันอาศรมศิลป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันอาศรมศิลป์
Arsom Silp Institute of the Arts
Logo Arsom Sign.png
สถาปนา 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาภัทร นิยม
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (รักษาการ)
ที่ตั้ง เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
สีประจำสถาบัน      น้ำเงินแก่
เว็บไซต์ http://www.arsomsilp.ac.th

สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยที่ไม่แสวงหาผลกำไร[1] จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549[2] โดยมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ[3] ผู้ยื่นจดทะเบียน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ในระยะแรกมีนายกสภาสถาบัน คือ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก และรองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม เป็นอธิการบดี ต่อมามีศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ทำหน้าที่รักษาการนายกสภาสถาบัน

สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง คือ การเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์อย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงถึงการขัดเกลาตนเองให้มีคุณค่า และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงสุด ด้วยกระบวนการสำคัญ ๓ ด้าน คือ

๑) การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep Learning) เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) จนเข้าถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้

๒) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) จากการเรียนรู้บนการ งานจริง (Work-Based Learning) ผ่านโครงงานวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ ของสถาบันฯ

๓) การเรียนรู้จากการสื่อสาร (Communication based learning) เช่น การฟังอย่าง ลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างเท่าเทียม เคารพความเป็นมนุษย์

จากกระบวนการดังกล่าว จะทำให้นักศึกษามีทักษะและทัศนคติในการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพของบุคคล และสังคมไปพร้อมกัน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ได้แก่

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ผู้ประกอบการสังคม
  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาแบบองค์รวม
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องได้เรียนวิชาพื้นฐาน 4 วิชา คือ วิชามงคลชีวิต วิชาธรรมชาติวิจักษณ์ วิชาการศึกษาชุมชนและสาระสัญจร และวิชาการดูแลสุขภาพองค์รวม

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

สถาบันอาศรมศิลป์
อธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ สัจกุล 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาภัทร นิยม 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]