รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บทความในหน้านี้เป็นรายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย จำแนกตามสังกัด

กองบัญชาการกองทัพไทย[แก้]

ชื่อสถาบันการศึกษา สังกัด วุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา วุฒิของผู้เข้าศึกษา หมายเหตุ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-ม.6) มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ เทียบเท่า สถานศึกษาเบื้องต้นก่อนแยกเหล่า สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารและนายตำรวจสัญญาบัตร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปวช. มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นสถานศึกษาที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนและช่างฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้กองทัพไทยและตลาดแรงงาน

กองทัพบก[แก้]

ชื่อสถาบันการศึกษา สังกัด วุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา วุฒิของผู้เข้าศึกษา หมายเหตุ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ---- นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรมยุทธศึกษาทหารบก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเตรียมทหาร - เข้าศึกษาโดยอัตโนมัติ
- ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศร้อยตรี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก แพทยศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ตามประกาศของ กสพท. -ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี และบางส่วนบรรจุในกระทรวงสาธารณสุข

-สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กรมแพทย์ทหารบก พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
มัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ -ผู้สำเร็จการศึกษาบางส่วนได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศร้อยตรี
-สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก กรมดุริยางค์ทหารบก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มัธยมศึกษาตอนต้น -สอบคัดเลือก
-ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน ยศสิบตรี เหล่าทหารดุริยางค์
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก นายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก, นายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพบก,
โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ

กองทัพเรือ[แก้]

ชื่อสถาบันการศึกษา สังกัด วุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา วุฒิของผู้เข้าศึกษา หมายเหตุ
โรงเรียนนายเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเตรียมทหาร - เข้าศึกษาโดยอัตโนมัติ
- ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศเรือตรี
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ---- นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มัธยมศึกษาตอนปลาย สอบคัดเลือก
-ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน ยศจ่าตรี
วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปริญญาตรี - สำเร็จการศึกาษาจากโรงเรียนเสนาธิการ

- หรือสำเร็จจากโรงเรียนนายทหารอาวุโส

- ชั้นยศ นาวาเอก (น.๔)

โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ พยาบาลศาสตรบัณฑิต -สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนช่างกรมอู่​ทหารเรือ​ กรมพัฒนาการช่าง​ กรมอู่ทหารเรือ ปวช. มัธยม​ศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ​ รับรองคุณวุฒิ​

กองทัพอากาศ[แก้]

ชื่อสถาบันการศึกษา สังกัด วุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา วุฒิของผู้เข้าศึกษา หมายเหตุ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเตรียมทหาร - เข้าศึกษาโดยอัตโนมัติ
- ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศเรืออากาศตรี
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ---- นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เทียบเท่า ปวช. / เทียบเท่า ปวส. มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต -สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ[แก้]

ชื่อสถาบันการศึกษา สังกัด วุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา วุฒิของผู้เข้าศึกษา หมายเหตุ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมทหาร (เข้าศึกษาโดยอัตโนมัติ), ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนชาย-หญิง (สอบคัดเลือก), - ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร ยศร้อยตำรวจตรี
วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตร (ยศ ร.ต.อ.), รองผู้กำกับการ หรือ รองผู้บังคับการ - หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อตำรงตำแหน่งผู้บริหารชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง
สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศฯ (ILEA) กองบัญชาการศึกษา - อบรมหลักสูตรความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ
กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8
ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดิมคือศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้รับการยกฐานะเมื่อ พ.ศ. 2552
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]