มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
Thailand National Sports University
ชื่อย่อTNSU
สถาปนา23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (0 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อธิการบดีปริวัฒน์ วรรณกลาง
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม[1]
ที่ตั้ง333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์www.ipe.ac.th

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมชื่อ สถาบันการพลศึกษา ทำหน้าที่ผลิตครู โดยเฉพาะครูสอนพลศึกษาและสุขศึกษา แต่ปัจจุบันได้เพิ่มบทบาทในการผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพเพิ่มขึ้น ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ประวัติ[แก้]

ตราสัญลักษณ์ในยุคสถาบันการพลศึกษา

ในอดีต กรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการผลิตครูพลศึกษา โดยรับโอนโรงเรียนพลศึกษากลาง มาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 และได้มีการจัดตั้ง “วิทยาลัยพลศึกษา” ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2498 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย” ขึ้นในปีการศึกษา 2501 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

ต่อมาได้ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย ในปี พ.ศ. 2512 และได้ขยายหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา แต่ยังคงดำเนินการโดยกรมพลศึกษา และใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา” ในปี พ.ศ. 2514 ได้ยุติการดำเนินการวิทยาลัยพลศึกษาในส่วนกลางและโอนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา ไปให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาดำเนินการต่อไป กรมพลศึกษาได้เปิดดำเนินการผลิตครูพลศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยเริ่มเปิด “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ขึ้นเป็นแห่งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 เปิด “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม” และมีการเปิดเพิ่มขึ้นในจังหวัดต่างๆ เรื่อยมา จนกระทั่งมีวิทยาลัยพลศึกษารวม 17 แห่ง

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบรรจุข้าราชการครูจากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กรมพลศึกษาจึงหาแนวทางยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาให้สามารถเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี โดยในระยะแรกได้จัดทำโครงการร่วมมือทางวิชาการกับกรมการฝึกหัดครู เป็นสถาบันสมทบของวิทยาลัยครู เพื่อเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางที่จะเปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง จนได้มีการร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญา ในปี พ.ศ. 2538 และใช้ชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. ...”

กรมพลศึกษา ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคลตามลำดับ พร้อมกับที่กรมอาชีวศึกษาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และกรมศิลปากรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนศิลป์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับ แต่เนื่องจากสาเหตุบางประการกรมพลศึกษาได้นำร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคลกลับมาพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง เป็นเหตุให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ทันเวลา เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรหมดอายุลง จึงต้องนำร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล มาเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว

การดำเนินการเพื่อยกฐานะดังกล่าว ได้ดำเนินเรื่อยมากระทั่งสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา ไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ตอนที่ 13 ก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จึงนับได้ว่าสถาบันการพลศึกษาได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

รายนามอธิการบดี[แก้]

สถาบันการพลศึกษา
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ ชาตะวิถี 2 กันยายน พ.ศ. 2548[2] - 1 กันยายน พ.ศ. 2552
17 กันยายน พ.ศ. 2552 - 16 กันยายน พ.ศ. 2556
2. ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560
4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

หน่วงงานภายใน[แก้]

หลักสูตร[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • โปรแกรมวิชาการฝึกสอนกีฬา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   • โปรแกรมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
   • โปรแกรมวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
   • โปรแกรมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
  • สาขานันทนาการ
   • โปรแกรมวิชานันทนาการบำบัด
คณะศิลปศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาส่อสารเทคโนโลยี
   • โปรแกรมวิชาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตรปกติและต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชาธุรกิจ
   • โปรแกรมวิชาธุรกิจสุขภาพ
   • โปรแกรมวิชาการจัดการกีฬา
  • สาขาวิชานันทนาการ
   • โปรแกรมวิชาผู้นำนันทนาการ
   • โปรแกรมวิชาการบริหารนันทนาการ
   • โปรแกรมวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว
คณะศึกษาศาสตร์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
  • สาขาวิชาพลศึกษา
   • โปรแกรมวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปกติและต่อเนื่อง)
   • โปรแกรมวิชาพลศึกษาสำหรับคนพิการ (หลักสูตรปกติและต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชาสุขศึกษา
   • โปรแกรมวิชาสุขศึกษา (หลักสูตรปกติและต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชานันทนาการ
   • โปรแกรมวิชานันทนาการ

กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย[แก้]

ประวัติการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2518–ปัจจุบัน มีดังนี้[3]

ครั้งที่ ประจำปี เจ้าภาพ พิธีเปิด พิธีปิด สถิติ Ref.
นักกีฬา ชนิดกีฬา
1 2518 จังหวัดมหาสารคาม 4
2 2519 จังหวัดเชียงใหม่ 6
3 2520 กรุงเทพมหานคร 7
4 2521 งดการแข่งขัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 8
5 2522 จังหวัดอุดรธานี 9
6 2523 กรุงเทพมหานคร 9
7 2524 กรุงเทพมหานคร 11
8 2525 กรุงเทพมหานคร 11
9 2526 จังหวัดลำปาง 11
10 2527 กรุงเทพมหานคร 15
11 2528 จังหวัดอุดรธานี 15
12 2529 กรุงเทพมหานคร 2 ธันวาคม 9 ธันวาคม 2,500 16
13 2530 กรุงเทพมหานคร 2 ธันวาคม 9 ธันวาคม 1,760 16
14 2531 กรุงเทพมหานคร 1 ธันวาคม 9 ธันวาคม 1,760 13
15 2532 กรุงเทพมหานคร 1 ธันวาคม 10 ธันวาคม 1,800 18
16 2533 กรุงเทพมหานคร 1 ธันวาคม 10 ธันวาคม 2,570 19

การพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

มหาวิทยาลัยการกิฬาแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งแรก (ประจำปีการศึกษา 2548-2551) ภายใต้นามสถาบันการพลศึกษาในขณะนั้น เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันการพลศึกษา [นายวิษณุ เครืองาม]
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา (นายสมพงษ์ ชาตะวิถี)
 3. "ประวัติการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย". สถาบันการพลศึกษา.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]