มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Roi Et Rajabhat University
ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.jpg
สถาปนา 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
ประเภท รัฐบาล
อธิการบดี ผศ.ดุสิต อุบลเลิศ
นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.นพ.สมพร โพธินาม
ที่ตั้ง 113 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
เว็บไซต์ www.reru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (อังกฤษ: Roi Et Rajabhat University) เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและกระจายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในระดับภูมิภาค โดยจัดตั้งพร้อมกับสถาบันราชภัฏอีก 4 แห่ง อันได้แก่ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ, สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ, สถาบันราชภัฏนครพนม (ปัจจุบัน ได้รวมเข้ากับ มหาวิทยาลัยนครพนม แล้ว) และ สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันได้ควบรวมเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แล้ว)

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประจำทุกปี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร[1]

ประวัติ[แก้]

โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นโครงการ 1 ใน 5 โครงการสถาบันราชภัฏเพิ่มในระยะแรกของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างปีงบประมาณ 2540-2542 ตั้งอยู่ที่ 113 ม.12 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

ลำดับการจัดตั้ง[แก้]

6 กันยายน 2537 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด อธิการวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (ผศ.ดร.ปราโมทย์ เบญจกาญจน์) แต่งตั้งกรรมการร่วมในการจัดหาที่ดินจัดตั้ง สถาบันฯ ตามคำสั่ง (วิทยาลัยรครูบุรีรัมย์ ที่ 949/2537 ลงวันที่ 5 กันยายน 2537) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถาบัน ราชภัฏร้อยเอ็ด (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1915/2537 ลงวันที่ 6 กันยายน 2537 )

21 มกราคม 2540 คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด (สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่ม ตามคำสั่งสำนักงานจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่มตามคำลั่งสำนักงาน สภาสถาบันราชภัฏที่ 58/2540 ลงวันที่ 21 มกราคม 2540

29 เมษายน 2540 คณะรัฐมนตรี (สมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี) ลงมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่มตามที่สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏเสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 5 แห่ง ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2542

30 มีนาคม 2542 คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด (สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ) อุดมศึกษา เขตการศึกษาของสถาบัน ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามคำสั่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ที่ 160/2542 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2542

12 มิถุนายน 2544 คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีมติราชภัฏเสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการังสถาบันราชภัฏตามที่สำนักงานสภาสถาบัน

20 กรกฎาคม 2544 สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ตรวจเป็นพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 118 ตอนที่ 59 ก ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2544

29 เมษายน 2545 โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ คำรงตำแหน่งอธิการ บดีสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

23 กันยายน 2545 คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ดำรงดำแหน่งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

21พฤศจิกายน 2545 โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ปรีดี เกษมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งนายกสภาประจำ สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

14 มิถุนายน 2547 โปรดเกล้าฯ ตราพระราชัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์[แก้]

ภาควิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)

คณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยการจัดการ

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะครุศาสตร์

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • สาขาวิชาพลศึกษา
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาศิลปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกาษา

ปริญญาโท

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

สำนักงาน[แก้]

 • สำนักงานอธิการบดี
 • สำนักงานวิชาการและประมวลผล
 • สำนักงานกิจการนักศึกษา

กองกลาง[แก้]

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ฝ่ายธุรการ
 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ฝ่ายอาคารและสถานที่
 • ฝ่ายยานพาหนะ
 • ฝ่ายพัสดุ
 • ฝ่ายวัตกรรมและสื่อ

กองนโยบายและแผน[แก้]

 • ฝ่ายแผนและงบประมาณ
 • ฝ่ายการคลัง
 • ฝ่ายประกันคุณภาพ
 • ฝายวิเทศสัมพันธ์
 • ฝ่ายวิชาการ
 • หอพักนักศึกษา
 • ฝ่ายเลขานุการ

กิจการพิเศษ[แก้]

 • สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
 • น้ำดืมธาราสาเกต

สถาบัน[แก้]

→ [สำนักงานอำนวยการ]
→ [กลุ่มงานวิจัย]
→ [กลุ่มงานประกันคุณภาพการวิจัย]
กลุ่มงานบริการวิชาการ

ศูนย์[แก้]

 • ศูนย์วิทยบริการ
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ภาษา
 • ศูนยวัฒนธรรม

โรงเรียน[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]