วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
School of Renewable Energy and Smart Grid Technology, Naresuan University
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ผู้อำนวยการดร.สุขฤดี สุขใจ
ที่อยู่
มาสคอต
รังสีดวงอาทิตย์และตัวอักษรย่อ SERT
เว็บไซต์www.sert.nu.ac.th

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทน โดยเน้นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม ชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยขั้นสูงที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และการทำวิจัยหลังปริญญาเอก ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร SCHOOL OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY (SERT),NARESUAN UNIVERSITY, PHITSANULOK, THAILAND. เริ่มก่อตั้งจากการเป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Research and Training Center, SERT) โดยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ต่อมาได้ปรับสถานะของหน่วยงานเป็น วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยขั้นสูงเฉพาะทาง ในระดับปริญญาโทและเอก และการทำวิจัยหลังปริญญาเอกทางด้านพลังงานทดแทน เพื่อผลิตและเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ในสาขาพลังงานต่อไปทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศและระดับนานาชาติ และดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบบต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ำ พลังงานลม พลังงานมวลชีวภาพ และพลังงานใต้พิภพ หรือพลังงานอื่นๆ

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีกทั้งวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังเป็นหน่วยงานที่บริการข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน และนวัตกรรมพลังงานในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการฝึกอบรมในรูปเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นศูนย์ทดสอบทางด้านระบบและอุปกรณ์ด้านพลังงานต่างๆ ตามมาตรฐานสากล และร่วมประกอบการในธุรกิจด้านพลังงานในลักษณะเครือข่ายครบวงจรเทคโนโลยีที่มีความพร้อมและศักยภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศและนานาชาติ โดยแสวงหาโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้เพื่อประหยัดพลังงานและลดผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจากการใช้พลังงานฟอสซิล ซึ่งมีผลต่อการยกระดับแสวงหาโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้เพื่อประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจากการใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งมีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาวะแวดล้อมของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่รู้จักในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปอย่างสมบูรณ์

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวรประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการวิจัย การพัฒนา กาแหล่งเงินทุน แหล่งอุตสาหกรรมและการตลาดในรูปของเครือข่ายในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การวิจัยของอาจารย์ นิสิต นักวิจัยทางด้านพลังงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไปอย่างมีคุณภาพในระดับนานาชาติ The School of Renewable Energy Technology

ปัจจุบัน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีได้มีการจัดกลุ่มวิจัยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มวิจัยด้านเซลล์แสงอาทิตย์ 2. กลุมวิจัยด้านพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ 3. กลุมวิจัยด้านพลังงานจากชีวมวล 4. กลุ่มวิจัยพลังงานชุมชน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดดำเนินการสอนในระดับชั้นบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร ดังนี้

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การฝึกอบรม[แก้]

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน โดยจัดการอบรมตามหัวข้อดังต่อไปนี้เช่น

สวนพลังงาน[แก้]

สวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มีสวนพลังงานตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย[1] โดยเป็นแหล่งสาธิตการใช้งานจริงของระบบพลังงานทดแทน และมีศูนย์ธุรกิจที่เป็นแหล่งของความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินการส่งเสริมธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทน

สวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและเยี่ยมชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเปิดในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

อ้างอิง[แก้]

  1. "สวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-04-20. สืบค้นเมื่อ 2008-04-04.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]