สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
Learning Institute For Everyone
Logo LIFE.png
ชื่อย่อ สรพ. / LIFE
คติพจน์ มุ่งมั่นสร้างสังคมเรียนรู้โดยปัญญาชนท้องถิ่นตามหลักการความพอเพียง มุ่งสู่การสร้างชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง
สถาปนา 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (8 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา
ที่ตั้ง เลขที่ 13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเทศ ไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน ██ สีเขียวอมฟ้า
เว็บไซต์ www.life.ac.th

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (อังกฤษ: Learning Institute For Everyone - LIFE) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย มีสำนักงานสถาบันตั้งอยู่ที่ 13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553[1] เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ปัจจุบันสถาบันได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนในทุกภาคกว่า 30 จังหวัด มีนักศึกษาประมาณ 6,000 คน

ประวัติ[แก้]

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เริ่มต้นดำเนินการจากการที่มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ "โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต" และจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง จนกระทั่งได้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเปิดดำเนินการเอง ในปี พ.ศ. 2553

สัญลักษณ์ของสถาบัน[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันฯ คือ รูปคนหันหน้าเข้าหากัน หมายถึง ความสมานฉันท์ ความเป็นชุมชน ประชาสังคม ความร่วมมือ ตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชาติ เพื่อให้เกิดชุมชนและสังคมเรียนรู้ และ รูปวงกลมรอบคน หมายถึง ความเป็นหนึ่ง เอกภาพ การบูรณาการวิชาความรู้

ต้นไม้ประจำสถาบัน[แก้]

กล้วยเทพนม หมายถึง เอกภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเรียบง่าย และคุณประโยชน์สูงยิ่ง เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก

สีประจำสถาบัน[แก้]

สีประจำสถาบันฯ คือ สีเขียวอมฟ้า แสดงถึงการผสมผสานกลมกลืนระหว่างสีเขียว สื่อถึงชีวิต และสีฟ้า สื่อถึง จักรวาล

คณะกรรมการสภาสถาบัน[แก้]

คณะกรรมการสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 1. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย นายกสภาสถาบัน
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร อุปนายกสภาสถาบัน
 3. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นายนิราศ สร่างนิทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. ศาสตราจารย์นายแพทย์จิตร สิทธีอมร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. ดร.ทวิช บุญธิรัศมี กรรมการผู้แทนคณาจารย์
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดี

สถานที่จัดการเรียนการสอน[แก้]

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เปิดทำการเรียนการสอน โดยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 23 แห่ง ได้แก่

 • ภาคเหนือ
  • พะเยา
  • เชียงราย
  • น่าน
  • แม่ฮ่องสอน
  • เชียงใหม่
  • ลำปาง
  • พิษณุโลก
  • อุตรดิตถ์
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • อุดรธานี
  • หนองคาย
  • สกลนคร
  • ขอนแก่น
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ
  • บุรีรัมย์
  • ชัยภูมิ
  • อุบลราชธานี
  • นครราชสีมา
 • ภาคกลาง และภาคตะวันออก
  • อุทัยธานี
  • จันทบุรี
  • สมุทรสงคราม
 • ภาคใต้
  • สุราษฎร์ธานี
  • นครศรีธรรมราช
  • สงขลา
  • ชุมพร
  • อ.หลังสวน

สาขาวิชา[แก้]

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รวม 5 สาขาวิชา คือ

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
 • สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
 • สาขาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนราชกิจจานุบเกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 121ง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553