สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
Learning Institute For Everyone
Logo LIFE.png
ชื่อย่อสรพ. / LIFE
คติพจน์มุ่งมั่นสร้างสังคมเรียนรู้โดยปัญญาชนท้องถิ่นตามหลักการความพอเพียง มุ่งสู่การสร้างชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง
สถาปนา31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (11 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีผศ.จำนงค์ แรกพินิจ
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา
ที่ตั้งเลขที่ 13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน██ สีเขียวอมฟ้า
เว็บไซต์www.life.ac.th

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (อังกฤษ: Learning Institute For Everyone - LIFE) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย มีสำนักงานสถาบันตั้งอยู่ที่ 13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553[1] เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ปัจจุบันสถาบันได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนในทุกภาคกว่า 30 จังหวัด มีนักศึกษาประมาณ 6,000 คน

ประวัติ[แก้]

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เริ่มต้นดำเนินการจากการที่มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ "โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต" และจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง จนกระทั่งได้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเปิดดำเนินการเอง ในปี พ.ศ. 2553

สัญลักษณ์ของสถาบัน[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันฯ คือ รูปคนหันหน้าเข้าหากัน หมายถึง ความสมานฉันท์ ความเป็นชุมชน ประชาสังคม ความร่วมมือ ตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชาติ เพื่อให้เกิดชุมชนและสังคมเรียนรู้ และ รูปวงกลมรอบคน หมายถึง ความเป็นหนึ่ง เอกภาพ การบูรณาการวิชาความรู้

ต้นไม้ประจำสถาบัน[แก้]

กล้วยเทพนม หมายถึง เอกภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเรียบง่าย และคุณประโยชน์สูงยิ่ง เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก

สีประจำสถาบัน[แก้]

สีประจำสถาบันฯ คือ สีเขียวอมฟ้า แสดงถึงการผสมผสานกลมกลืนระหว่างสีเขียว สื่อถึงชีวิต และสีฟ้า สื่อถึง จักรวาล

สถานที่จัดการเรียนการสอน[แก้]

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เปิดทำการเรียนการสอน โดยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 23 แห่ง ได้แก่

 • ภาคเหนือ
  • พะเยา
  • เชียงราย
  • น่าน
  • แม่ฮ่องสอน
  • เชียงใหม่
  • ลำปาง
  • พิษณุโลก
  • อุตรดิตถ์
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • อุดรธานี
  • หนองคาย
  • สกลนคร
  • ขอนแก่น
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ
  • บุรีรัมย์
  • ชัยภูมิ
  • อุบลราชธานี
  • นครราชสีมา
 • ภาคกลาง และภาคตะวันออก
  • อุทัยธานี
  • จันทบุรี
  • สมุทรสงคราม
 • ภาคใต้
  • สุราษฎร์ธานี
  • นครศรีธรรมราช
  • สงขลา
  • ชุมพร
  • อ.หลังสวน

สาขาวิชา[แก้]

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รวม 5 สาขาวิชา คือ

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
 • สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
 • สาขาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนราชกิจจานุบเกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 121ง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553