วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
02msu color-1-555jpg.png
คำขวัญสร้างคน สร้างจินตนาการ
สร้างงานคุณภาพ
ชื่ออังกฤษCollege of Music Mahasarakham University
อักษรย่อวดศ. / MUA
ที่อยู่เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
วันก่อตั้ง27 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
คณบดีผศ.ดร.คมกริช การินทร์
สีประจำคณะ     สีม่วง
เว็บไซต์[1]

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (อังกฤษ: College of Music) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนด้านดนตรี ดำเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่า พหูนํ ปณฺฑิโตชีเว “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” และหลักปรัชญาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ว่า “สร้างคน สร้างจินตนาการ สร้างงานคุณภาพ” วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยาลัยดนตรีชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยาดุริยางคศิลป์แห่งที่ 2 ของประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการด้านสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยอยู่ภายใต้ค่านิยม ของวิทยาลัยได้แก่ “MUSIC” เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมดนตรี จนถึงระดับปริญญาเอก มีสาขาวิชาที่หลากหลายครอบคลุมทุกเนื้อหาทางดนตรี ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านดนตรี เทียบเท่าคณะ แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับเตรียมอุดมดนตรี

ระดับปริญญาตรี

 • ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) Bachelor of Music.

ระดับปริญญาโท

 • ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.) Master of Music.

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Doctor of Philosophy Program in Music.

ประวัติ[แก้]

“วิทยาลัยดุริยางคศิลป์” เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2550– 2554 (ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550)   เดิมเป็นสาขาวิชาดุริยางคศิลป์  สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2550 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ได้แยกการบริหารออกมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคคลที่สนใจศึกษาในสาขาวิชาด้านดนตรี โดยในปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ปี พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ปี พ.ศ. 2550 ได้ร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี และในปี พ.ศ. 2551 ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับประกาศให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 จึงมีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2550 และมีฐานะเทียบเท่าคณะมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ “College of Music”

ปรัชญา

 • สร้างคน สร้าจินตนาการ สร้างงานคุณภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

ระดับเตรียมอุดมดนตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
 • ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Music. (Music) (B.M)
 • ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Music. (Music) (M.M)
 • ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ปร.ด.)
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Music. (Ph.D. Music)
อันดับ
อันดับในประเทศ(อันดับนานาชาติ)
สถาบันที่จัด
CWTS (2016)
CWUR (2016)
QS (Asia) (2016)
QS (World) (2016)
RUR (2016)
SIR (2016)
THE (Asia) (2016)
THE (World) (2015)
URAP (2015)
U.S. News (2017)
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 • ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)
 • หลักสูตรระดับปริญญาโท (เปิดสอนในระบบเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ)
 • ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)
ไฟล์:อาคารเรียน2 1 2550.jpg.jpg
อาคารแปดเหลี่ยม ตึก C วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ไฟล์:หอแสดงดนตรี4 1 2550.jpg.jpg
หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Music. (Music) (M.M)

  - แขนงวิชาดนตรีวิทยา (Musicology)

  - แขนงวิชาดนตรีศึกษา (Music Education)

  - แขนงวิชาดนตรีพื้นบ้าน (Folk Music)

  - แขนงวิชาหมอลำ (Mor lam Performing Arts)

  - แขนงวิชาวิชาการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง (Music Management and Performing Arts)

  - แขนงวิชาบริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี (Music Business Adminstration and Music Technology)

  - แขนงวิชาวิชาการประพันธ์เพลง (Music Composition)

 • หลักสูตรระดับปริญญาเอก (เปิดสอนในระบบเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ)
 • ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ปร.ด.)
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Music. (Ph.D. Music)

  - แขนงวิชาดนตรีวิทยา (Musicology)

  - แขนงวิชาดนตรีศึกษา (Music Education)

  - แขนงวิชาการบริหารจัดการทางดนตรี (Music Adminstration)

ด้านการจัดการเรียนการสอน[แก้]

 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัย มีการกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกระดับการศึกษา มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีการสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา มีระบบการนำข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และมีโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตที่ครอบคลุมเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตทางด้านดนตรี สนับสนุนงบประมาณในการผลิตเอกสาร ตำรา แก่คณาจารย์ทุกระดับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีระบบกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาตามศักยภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตมีแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตที่จัดโดยสโมสรนิสิต สาขาวิชา มีการส่งเสริมให้นิสิตสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีแนวทางในการดูแล ติดตามนิสิต เพื่อให้ตระหนักในการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนิสิต โดยเน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพต่อการดำรงชีวิตในระหว่างการเป็นนิสิตและสังคมในอนาคต มีการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก รวมทั้งบุคลากรในการดำเนินการเพื่อบูรณนาการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจด้านอื่นๆ ของวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

 • นอกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานในประเทศไทยแล้ว ยังมีหน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีเกณฑ์การจัดอันดับและการให้คะแนนที่แตกต่างกัน ได้แก่

การจัดอันดับโดย Webometrics[แก้]

 • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของเว็บโอเมตริกซ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก อันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจำนวน Link ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆจากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วยSearch Engine และนับจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ (Google Scholar) โดยจะจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม โดยล่าสุดการจัดอันดับรอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 12 ของประเทศไทย อันดับที่ 25 ของภูมิภาคอาเซียน อันดับที่ 279 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1156 ของโลก[1]
ไฟล์:หอแสดงดนตรี2 1 2550.jpg.jpg
หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

การจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking[แก้]

 • อันดับมหาวิทยาลัยโดย SCImago Institutions Ranking หรือ SIR ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 2863 ของโลก อันดับที่ 767 ของทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ 15 ของประเทศไทย[2]

การจัดอันดับโดย University Ranking by Academic Performance[แก้]

 • อันดับที่จัดโดย University Ranking by Academic Performance หรือ URAP ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 16 ของประเทศไทย และอันดับ 1767 ของโลก ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B โดยมีพื้นฐานทางด้านวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง[3]
ไฟล์:MUE MSU2bannershow1 2550.jpg.jpg
ด้านการเรียนการสอน
ไฟล์:MUE MSU2bannershow1 2550 1 2550.jpg.jpg
ด้านการเรียนการสอน
ไฟล์:กลองยาว4 1 2550.jpg.jpg
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการวิจัย[แก้]

 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีการส่งเสริม และพิจารณาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยที่เข้มแข็ง มีระบบควบคุมจริยธรรมในการทาวิจัย โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ ซึ่งยังมีประสบการณ์ในการวิจัยน้อย ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม[แก้]

 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้กำหนดเป็นจุดเน้นที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจะได้มีประสบการณ์ที่กว้างไกล และจัดโครงการ/กิจกรรมเป็นรูปธรรม เน้นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบริการวิชาการสังคม[แก้]

 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีที่เป็นเลิศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยกมาตรฐานการเรียนการสอนดนตรีให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชา จัดและเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ มีการประเมินผลเพื่อนำผลมาพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของกิจกรรมบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในครั้งต่อไป และได้นำความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการและวิชาชีพมาบูรณาการในการเรียนการสอนและวิจัย

ด้านบริการจัดการ[แก้]

 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม มีการนำ KPIs, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก มีการประชุมเสวนาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพงานระหว่างบุคคล สาขาวิชา และวิทยาลัย มีการติดตามพัฒนาเพื่อปรับดัชนีชี้วัดหลักจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทุกเดือน มีการมอบหมายและกระจายอำนาจด้านการบริหารงานให้กับผู้บริหารทุกระดับและทีมงานตามความเหมาะสม ผู้บริหารทุกระดับมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจทุกเดือน เพื่อกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานในแต่ละด้าน มีการจัดสรรงบประมาณ จัดสรรอัตรากาลังและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ และมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีและสื่อสนับสนุนที่ทันสมัย และบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ตั้งแต่เปิดทำการสอน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคณบดีดำรงตำแหน่งในสังกัดต่างๆของวิทยาลัย ตามลำดับต่อไปนี้

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.สุพรรณี เหลือบุญชู พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
2. ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
3. ผศ.ดร.คมกริช การินทร์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 

หน่วยงานภายใน[แก้]

- สำนักงานเลขานุการ

 • งานบุคคล
 • งานวิชาการ
 • งานแผนและงบประมาณ

- ภาควิชาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน

- ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย

- ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

- บัณฑิตศึกษา

- หน่วยงานวิจัย

 • หน่วยวิจัยดนตรีและศิลปวัฒนธรรม(ดนตรีผู้ไท)

ด้านความร่วมมือกับภาคเอกชน[แก้]

สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ผู้นำดนตรีศึกษารายแรกของเมืองไทย จับมือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโรงเรียนสอนดนตรี ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ด้วยเงินลงทุน 10 ล้านบาท เตรียมปั้นบุคลากรดนตรีครั้งใหญ่ โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นเทรนเนอร์ คัดเลือกนิสิต นักศึกษาคนรุ่นใหม่ เปิดประสบการณ์ดนตรีสร้างรายได้มหาศาล เตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด มองเห็นความสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านดนตรี นับเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาดนตรี ควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี เพื่อเสริมศักยภาพของนิสิตไทยสู่บุคลากรดนตรี มืออาชีพ และก้าวสู่ระดับสากล อีกทั้ง เตรียมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 โดยมีความพร้อมในการขยายเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรธุรกิจดนตรี คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโรงเรียนสอนดนตรี ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ติดกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับความร่วมมือคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในการเป็นเทรนเนอร์ของโรงเรียนในแขนงวิชาต่าง ๆ อาทิ เปียโน กีตาร์คลาสสิค กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส กลองชุด ไวโอลิน และหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรดนตรีในสาขาดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน เพื่อเปิดสอนให้กับบุคคลทั่วไป และยังเป็นการผลิตบุคลากรนักดนตรีที่มีความรู้ และมีคุณภาพ ตลอดจนให้ความสำคัญเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนต้องได้มาตรฐานสากล เพื่อรักษาระดับมาตรฐานทางด้านการเรียนการสอนเอาไว้ให้ดีที่สุดในเมืองไทย ตอบสนองความต้องการของนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจอยากศึกษาดนตรี

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี

 • ครุยดุษฎีบัณฑิต ทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำ เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ หลังจีบตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบกำมะหยี่หรือสักหลาดเทา กว้าง 10 เซนติเมตร ขลิบริมด้วยผ้าสีเหลือง กว้าง 1.5 เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตามสีมหาวิทยาลัยตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง แขนเสื้อปลายบานยาวระดับข้อมือ ตอนกลางแขนเสื้อทั้งสองข้างมีแถบกำมะหยี่หรือสักหลาดสีเทา กว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 42 เซนติเมตร ขลิบริมด้วยผ้าสีเหลือง กว้าง 0.5 เซนติเมตร ปลายแถบทั้งสองข้างเป็นมุมแหลม จำนวน 3 แถบ ติดเรียงกันตามขวางระยะห่างกัน 3.5 เซนติเมตร ตัวเสื้อประดับเข็มวิทยฐานะ จำนวน 2 อัน ในระดับหน้าอกกึ่งกลางของแถบกำมะหยี่หรือสักหลาดสีเทาด้านหน้าทั้งสองข้าง มีผ้าคล้องคอด้านในทำด้วยผ้าต่วนหรือแพรสีเหลือง มีแถบทำด้วยผ้าต่วนหรือแพรสีเทา กว้าง 8 เซนติเมตร ทาบจากมุมด้านล่างเป็นแนวยาวรอบ และมีแพรสีเหลือง กว้าง 1.5 เซนติเมตร ขลิบริมขอบล่าง
 • ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แต่ตอนกลางแขนมีแถบกำมะหยี่หรือสักหลาดสีเท่า จำนวน 2 แถบ ติดเรียงกันตามขวางระยะห่าง 3.5 เซนติเมตร
 • ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แต่ตอนกลางแขนมีแถบกำมะหยี่หรือสักหลาดสีเท่า จำนวน 1 แถบ ติดตามขวาง
ครุยวิทยะฐานะ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

 • แขนงวิชาดนตรีพื้นบ้าน
 • แขนงวิชาดนตรีไทย
 • แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
 • แขนงวิชาดนตรีเอเชีย

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

 • แขนงวิชาดนตรีวิทยา
 • แขนงวิชาดนตรีศึกษา
 • แขนงวิชาดนตรีพื้นบ้าน
 • แขนงวิชาหมอลำ
 • แขนงวิชาการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง
 • แขนงวิชาบริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี
 • แขนงวิชาการประพันธ์เพลง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • แขนงวิชาดนตรีวิทยา
 • แขนงวิชาดนตรีศึกษา
 • แขนงวิชาการบริหารจัดการทางดนตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีตะวันออก และดนตรีตะวันตก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยครูผู้สอนหรือควบคุมวงดนตรีในโรงเรียนต่างๆ เป็นคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในความดูแลให้เข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของแต่ละคน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านดนตรีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี รวมทั้งการผลิตบุคลากรและผลงานทางดนตรีให้กับสังคมของประเทศและสังคมโลกต่อไป โดยมีวัตุถุประสงค์คือ 1. เพื่อรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถดีเด่นทางด้านดนตรี ทั้งดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3. เพื่อครูผู้สอนได้เป็นผู้สนับสนุนและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 โครงการ ได้แก่

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้

 • แผน ก แบบ ก 1 หมายถึง การเรียนที่มีเพียงการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และจะต้องทำกิจกรรมทางวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ อาจมีการเรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม
 • แผน ก แบบ ก 2 หมายถึง การเรียนที่เป็นลักษณะของการศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หน่วยกิตสะสมเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชา
 • แผน ข หมายถึง การศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และทำการค้นคว้าแบบอิสระไม่น้อยกว่า 3-6 หน่วยกิต

มีการสอบคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดสอบเอง

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

 • แบบ 1 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ แยกเป็น

แบบ 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ 1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

 • แบบ 2 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ และศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติม แยกเป็น

แบบ 2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แบบ 2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

 • นที คณารัตน์ปทุม /นักร้อง/ เคพีเอ็น อวอร์ด ครั้งที่ 19/สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
 • รัตนาพร สารศรี (โบว์ดำ ลำซิ่ง อาร์สยาม) /นักร้อง/สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีดนตรีพื้นบ้าน (หมอลำ)
 • วงศกรณ์ โยวะราช (ลำเพลิน วงศกร แกรมมี่โกลด์) /นักร้อง/ นิสิตสภาพปัจจุบัน

คณะและวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. Webometrics (2016). "Ranking Web of Universities". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2559.
 2. SCImago Institutions Ranking (2012). "Scimago Institutions Ranking". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2559.
 3. University Ranking by Academic Performance (2015). "2014-2015 RANKING BY COUNTRY". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2559.
 4. "โปสเตอร์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557" (PDF). acad.msu.ac.th. 9 เมษายน 2557. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2557.
 5. "ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ กรณีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557" (PDF). acad.msu.ac.th. 18 มีนาคม 2557. p. 2. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557.