ข้ามไปเนื้อหา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะมนุษย​​ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Humanities and Social Science
Burapha University
สถาปนาพ.ศ. 2498
คณบดีรศ. ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์[1]
ที่อยู่
สี สีขาว-สีม่วง
เว็บไซต์[1]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติ

[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนามาจากคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทย สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (กศ.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา ต่อมาใน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ จึงแยกออกจากกันเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

ใน พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศโดยสมบูรณ์ชื่อมหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ได้รวมเป็นคณะเดียวกันชื่อ "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533

อนึ่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม และภาควิชาดุริยางคศาสตร์ ได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ผ่านทบวงมหาวิทยาลัย และในที่สุดคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2538 ภาควิชาทั้งสองจึงแยกไปสังกัดในคณะศิลปกรรมศาสตร์

การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระยะเริ่มแรกใช้ "ตึกสังคมศาสตร์" ซึ่งเป็นอาคารเก่าตั้งแต่สมัยเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นที่ตั้งสำนักงานเลขานุการคณะและสำนักงานฝ่ายบริหาร รวมทั้งสำนักงานของภาควิชาทางด้านสังคมศาสตร์เดิมทั้งหมด ส่วนสำนักงานของภาควิชาทางมนุษยศาสตร์ใช้อาคารเดิมคือ "ตึกมนุษยศาสตร์" ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ให้เป็นที่ทำการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเป็นอาคารเรียนรวมด้วย ในวงเงินงบประมาณ 195 ล้านบาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพันในการก่อสร้างเป็นเวลา 4 ปี การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2537 หน่วยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมดจึงได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2537 เป็นต้นมา ในปีเดียวกันนี้เป็นวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา 60 พรรษา มหาวิทยาลัยจึงขอพระราชทานนามอาคารเพื่อเป็นสิริมงคล และได้รับพระราชทานนามว่า "60 พรรษามหาราชินี" (อาคาร 2) นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่อาจารย์ ข้าราชการ และนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

สีประจำคณะ

[แก้]

"สีขาว - ม่วง"

ดอกไม้ประจำคณะ

[แก้]
ดอกแก้ว
ดอกแก้ว

"ดอกแก้ว" เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ใบออกเป็นช่อเป็นแผงออกใบเรียงสลับกันช่อหนึ่งประกอบด้วยใบย่อยประมาณ 4-8 ใบ ดอกสีขาว กลิ่นหอม (ชื่อวิทยาศาสตร์: Murraya paniculata (L.) Jack.; ชื่ออังกฤษ: Orange Jessamine, Satin-wood, Cosmetic Bark Tree) ชื่อพื้นเมืองอื่น กะมูนิง, แก้วขาว, แก้วขี้ไก่ (ใต้), แก้วพริก (เหนือ), แก้วลาย, จ๊าพริก, ตะไหลแก้ว

หน่วยงานและภาควิชา

[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 1 สำนักงาน 11 ภาควิชา และ 5 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาจิตวิทยา
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์
 • ภาควิชาประวัติศาสตร์
 • ภาควิชาภาษาตะวันตก
 • ภาควิชาภาษาตะวันออก
 • ภาควิชาภาษาไทย
 • ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาสังคมวิทยา
 • ภาควิชาสารสนเทศศึกษา
 • ศูนย์ภาษา
 • ศูนย์เกาหลีศึกษา
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศูนย์ปฏิบัติการค้นคว้าและวิจัย
 • ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา (CIET)

หลักสูตรการศึกษา

[แก้]

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 21 สาขาวิชา และหลักสูตรวิชาโท 12 วิชาโท , ระดับปริญญาโท 6 สาขาวิชา ,ระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
วิชาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา วิชาเอก สารสนเทศศึกษา
 • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา วิชาเอก บรรณาธิการ
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
 • สาขาวิชาภาษาเกาหลี
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชาการโฆษณา
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 • สาขาวิชาภาพยนตร์
 • สาขาวิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
 • สาขาวิชาวารสารศาสตร์
 • สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

(**หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต จะเลือกสาขาในชั้นปีที่ 2)

(**หลักสูตรปริญญาตรีเปิดสอนภาคพิเศษในบางสาขาวิชา)

หลักสูตรวิชาโท

 • วิชาโทการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
 • วิชาโทประวัติศาสตร์
 • วิชาโทจิตวิทยา
 • วิชาโทภาษาอังกฤษ
 • วิชาโทภาษาฝรั่งเศส
 • วิชาโทเศรษฐศาสตร์
 • วิชาโทศาสนาและปรัชญา
 • วิชาโทสารสนเทศศึกษา
 • วิชาโทบรรณาธิการ
 • วิชาโทนิเทศศาสตร์ (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง)
 • วิชาโทนิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)
 • วิชาโทการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
 • สาขาวิชาไทยศึกษา
 • สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาปรัชญา


หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

 • สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

(**หลักสูตรปริญญาโททุกสาขาวิชาเปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาไทยศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

แม่แบบ:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศไทย

 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะมนุษย​​ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา