สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดชลบุรี มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดชลบุรีมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 3 คน คือ พลตำรวจโท ปรีชา ปฏิบัติสรกิจ พลตำรวจตรี วีระ อนันตกูล และ วิโรจน์ อมตกุลชัย

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 พลตำรวจโท ปรีชา ปฏิบัติสรกิจ สันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์
2 พลตำรวจตรี วีระ อนันตกูล สุรชัย ชัยตระกูลทอง
3 วิโรจน์ อมตกุลชัย (เสียชีวิต) ภุชงค์ รุ่งโรจน์
เชาวน์ มณีวงษ์ (แทนนายวิโรจน์)
4 - ประมวล เอมเปีย

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 สุรชัย ชัยตระกูลทอง สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]