ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพิจิตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพิจิตร
ชื่ออังกฤษPhichit Hospital Medical Education Center
ภาพสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนพ.สมบัติ ภูนวกุล
สัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร
วารสารเวชสารโรงพยาบาลพิจิตร
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลพิจิตร
ที่อยู่136 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลพิจิตร กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประวัติ[แก้]

อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตร

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เห็นชอบให้โรงพยาบาลพิจิตรดำเนินงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถรับนิสิตแพทย์ ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งใช้ในภาษาอังกฤษว่า Medical Education Center มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของโรงพยาบาลพิจิตร มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ให้กับนิสิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ในโครงการร่วมผลิตแพทย์แนวใหม่ (New Track) โดยได้เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีนิสิตแพทย์ระดับคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 จำนวนปีละประมาณ 10 คน

โครงการร่วมผลิตแพทย์แนวใหม่ (New Track)ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลพิจิตร เป็นโครงการร่วมผลิตแพทย์โดยการรับบุคคลเข้าศึกษาจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะตามที่ประกาศของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในแต่ละปี

โครงการร่วมผลิตแพทย์แนวใหม่ (New Track) ถือเป็นอีกโครงการการหนึ่งของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อแก้ไขการขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาคต่อไป

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ามาร่วมพัฒนาในด้านการจัดทำหลักสูตรรายวิชาและการพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรร่วมกัน รวมทั้งการชี้แจงนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นรองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใน 1 หลักสูตร ได้แก่

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 5 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 2 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)
  • หมายเหตุ นิสิตแพทย์กลุ่มนี้ไม่ต้องศีกษาในระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ (ชั้นปี 1) เนื่องจากเป็นบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิทยาศาสตร์มาแล้ว

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการแพทย์แนวใหม่ (New tract) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) เช่นเดียวกัน รับสมัครเข้าศึกษาเฉพาะข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 2 ปี และอายุนับถึงวันสมัครไม่เกิน 30 ปี โดยนิสิตแพทย์กลุ่มนี้จะทำการเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องทำงานใช้ทุนในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเองเป็นเวลา 3 ปี โครงการนี้จะดำเนินการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ตามประกาศรับตรงของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]