วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
Logo bcca.png
ชื่อย่อวชช.นบ. / NBCC
คติพจน์ชื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจสังคม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา17 เมษายน พ.ศ. 2545 (20 ปี)
นายกสภาฯผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร โฆสิระโยธิน
ผู้อำนวยการสายศิลป์ สายืน
ที่ตั้ง
อาคารอนาลโย ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สี████ สีม่วง สีขาว
เว็บไซต์www.nbcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 พร้อมกับวิทยาลัยชุมชนอีก 9 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยการคัดเลือกวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[1] ปัจจุบันใช้สถานที่ของศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นสถานที่ทำการของวิทยาลัยฯ

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู แรกเริ่มจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักการ "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" โดยเฉพาะในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นใน 10 จังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 ในระยะเริ่มต้นจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ขอความร่วมมือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดทุกอำเภอ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันมอบให้วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูเป็นแม่ข่ายในการบริหารจัดการ และโรงเรียนในสังกัดกรมกรมสามัญศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง และ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นเครือข่าย โดยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายอำพล ดีรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู อีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาเกษียณอายุราชการ มีนายไพบูลย์ พันธนิติ ผู้อำนวยการเทคนิคหนองบัวลำภู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู อีกตำแหน่งแทน มีนายปรีชา รัตนสังข์ เป็นประธานคณะกรรมการสภา

ต่อมาปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 จึงมีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (ตามกฎกระทรวงได้ตัดคำว่า “จังหวัด”ชื่อวิทยาลัยจึงเป็น“วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู”) จากการสรรหาที่ประชุมมีมติให้นายกิตติ ยศภา เป็นประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวีระ บุราณรักษ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังซึ่งเป็นข้าราชการครู 16 อัตรา พนักงานราชการ 14 อัตรา เพื่อการบริหารงาน อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาจากแม่ข่ายเครือข่ายเป็นวิทยาลัยและหน่วยจัดการศึกษา และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 วิทยาลัยได้ย้ายสำนักงานจากวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูมาใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่เป็นศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(อาคารอนาลโย ชั้น๒) มีหน่วยจัดการศึกษาประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรพ์  โรงเรียนคำแสนพิทยาสรรค์  โรงเรียนนาวังศึกษาวิช  โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร  โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เทศบาลตำบลกุดดินจี่ และสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู จากความต้องการของผู้เรียนในระดับอนุปริญญามีจำนวนมากทำให้วิทยาลัยจำเป็นต้องมีสถานที่รองรับผู้เรียน นายแพทย์ศราวุธ  สันตินันตรักษ์ ซี่งเป็นประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูขณะนั้น จึงมีนโยบายให้วิทยาลัยจัดหาสถานที่แห่งใหม่สำหรับการก่อสร้างอาคารวิทยาบริการ จึงได้มอบให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยว่าที่ร้อยตรีวีระ บุราณรักษ์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่จังหวัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานที่แห่งใหม่ จากการประสานและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ได้เห็นชอบและ    มีมติ ให้ใช้สถานที่บริเวณที่สาธารณะที่เรียกว่า “โคกหนองหมาจอก” ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว จำนวน 200 ไร่  และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ เห็นชอบร่วมกันให้วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งวิทยาลัย

ต่อมา พ.ศ. 2549 นายอดิศักดิ์ ศรีภูมั่น อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และนายวีระชัย   กวีธีระวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ได้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหองบัวลำภู โดยมีนายพิศาล เชยคำแหง เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ได้ประสานงาน และดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งวิทยาลัยชุมชนดังกล่าว และปี พ.ศ. 2553 นายไพบูลย์ พันธนิติ ได้รับการสรรหาเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยหนองบัวลำภู

ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 โดยมี  นายวิทวัส วทานิโยบล เป็นประธานสภาวิทยาลัย  ปัจจุบัน ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน เป็นประธานสภาวิทยาลัยหนองบัวลำภู และมีนายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จนถึงปัจจุบัน[2]  

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้

 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (อ.ศษ.)[3]
 2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (อ.ศศ.)[4]
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ.บธ.)[5]

หน่วยจัดการศึกษา[แก้]

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู มีการจัดการเรียนการสอนในหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง ได้แก่

 • หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
 • หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
 • หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนนาวังศึกษาวิช
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิยาสรรค์
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนโนนสัง
 • หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลโนนสัง
 • หน่วยจัดการศึกษาบ้านพร้าว
 • หน่วยจัดการศึกษาบ้านโนนสมบูรณ์
 • หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองห้า
 • หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลนากลาง
 • หน่วยจัดการศึกษาสถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง
 • หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลกุดดินจี่
 • หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
 • หน่วยจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเครือข่ายไหมฝ้าย

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน : ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน "นำร่อง"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-25. สืบค้นเมื่อ 2012-05-23.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-31. สืบค้นเมื่อ 2017-05-15.
 3. https://drive.google.com/file/d/0B-THxbwdjARtRVYtSktJQ29RaDA/view
 4. https://drive.google.com/file/d/0B-THxbwdjARtYWpzTUt3cERRd3c/view
 5. https://drive.google.com/file/d/0B-THxbwdjARtSWNrc2dIY2c3VkE/view