วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ชื่อย่อวชช.นบ. / NBCC
คติพจน์ชื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจสังคม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา17 เมษายน พ.ศ. 2545 (22 ปี)
นายกสภาฯดร.มงกุฎ จำนงค์นิต
ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุณาณรักษ์
ที่ตั้ง
อาคารอนาลโย ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สี████ สีชมพู สีขาว
เว็บไซต์www.nbcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 พร้อมกับวิทยาลัยชุมชนอีก 9 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยการคัดเลือกวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[1] ปัจจุบันใช้สถานที่ของศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นสถานที่ทำการของวิทยาลัยฯ

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ตั้งขึ้นตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ โดยให้วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูเป็นแม่ข่ายและมีโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกอำเภอสังกัดกรมสามัญศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง และสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นเครือข่าย (มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ) นายอำพล ดีรัศมี/นายไพบูลย์ พันธนิติ โดยมีนายปรีชา รัตนสังข์ เป็นประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่ารูปแบบวิทยาลัยชุมชน และมีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิทยาลัย มีนายกิตติ ยศภา, นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์, นายพิศาล เชยคำแหง, นายวิทวัส วทานิโนบล เป็นประธานสภาคณะกรรมการตามลำดับ มีว่าที่ร้อยตรีวีระ บุราณรักษ์, นายอดิศักดิ์ ศรีภูมั่น, นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์, นายไพบูลย์ พันธนิติ เป็นผู้อำนวยการตามลำดับ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการตราพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ้น มีนายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล, นายสายศิลป์ สายืน เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย และมีนายนพพร โฆสิระโยธิน เป็นประธานสภาวิทยาลัย ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายมงกุฎ จำนงค์นิต เป็นประธานสภาวิทยาลัย และมีว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย มีการบริหารจัดการเครือข่ายร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา จำนวน ๔ หน่วยจัดการศึกษา รวมทั้งห้องเรียนของวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือจากเครือข่าย คณะกรรมการหน่วยจัดการศึกษา ผู้สอนพิเศษ โดยมีพื้นที่การให้บริการทั่วทั้งจังหวัดหนองบัวลำภู วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูมีพื้นที่ จำนวน ๒๐๐ ไร่

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้

  1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตัวย่อ อ. (การศึกษาปฐมวัย)[2]
  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตัวย่อ อ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)[3]
  3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตัวย่อ  อ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตัวย่อ  อ. (การจัดการโลจิสติกส์)
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

หน่วยจัดการศึกษา[แก้]

หน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญา เปิดสอนในระดับอนุปริญญา ในปีการศึกษา 2565 มีชุมชนเครือข่ายที่ขอเปิดเป็นหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการศึกษา  จำนวน 4  หน่วยจัดการศึกษาและห้องเรียนวิทยาลัยชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ดังนี้

          1. หน่วยจัดการศึกษาสถานีตำรวยภูธรศรีบุญเรือง                                    อ.ศรีบุญเรือง

          2. หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร                                         อ.โนนสัง

          3. หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลกุดดินจี่ (วัดศิริบุญธรรม)                        อ.นากลาง

          4. หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์                                 อ.สุวรรณคูหา

          5. ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูและห้องเรียนเรือนจำหนองบัวลำภู    อ.เมือง

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน : ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน "นำร่อง"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-25. สืบค้นเมื่อ 2012-05-23.
  2. https://drive.google.com/file/d/0B-THxbwdjARtRVYtSktJQ29RaDA/view
  3. https://drive.google.com/file/d/0B-THxbwdjARtSWNrc2dIY2c3VkE/view