โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ องครักษ์
9_satitswu.jpg
สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา (การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม)
63 หมู่7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Ongkharak Demonstration School Srinakharinwirot Universty
อักษรย่อ ส.มศว / อคร. / ODS
ประเภท โรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
ก่อตั้ง พ.ศ.2551
ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส

เพลง มาร์ชสาธิต มศว องครักษ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 63 หมู่7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ประวัติโรงเรียน[แก้]

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2551 โดยการดำริของท่านศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในขณะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน และเป็นสวัสดิการของบุตรคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาในขณะนั้น เป็นประธานคณะกรรมการในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ซึ่งมีชาวบ้านอีก 7 ครอบครัว ได้ร่วมบริจาคที่ดินในการจัดสร้าง จำนวน 206 ไร่ และในระหว่างดำเนินการจัดตั้งสถาบันฯ คณะจัดทำหลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไปพร้อมกัน โดยได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการ และองค์ความรู้ทางศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก “นวัตกรรมแห่งการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์” ที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิจัยได้ศึกษาและรวบรวมไว้ เพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวคิด สำหรับการเป็นต้นแบบการจัดการศึกษา (Education Prototype) และในปี พ.ศ.2555 สมัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่านแรก สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะหนึ่ง โดยมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยนโยบายสาธารณะทางด้านการศึกษา และมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับชีวิตจริงของผู้เรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 1)ฝ่ายวิจัยและพัฒนานโยบาย 2)โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ และ 3) สำนักงานผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ในการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมการศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการศึกษาของประเทศ ทั้งในรูปแบบการวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนให้การฝึกอบรมและให้บริการวิชาการทางด้านการศึกษาแก่หน่วยงาน และองค์กรการศึกษาของประเทศ รวมทั้งผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน รูปกราฟเอ็กโปเน็นเชี่ยลที่เขียนแทนสมการทางคณิตศาสตร์ y=ex หมายถึง การเพิ่มหรือการงอกงาม และเป็นตราสัญลักษณ์เดียวกันกับตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปรัชญา สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา (การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม)
 • ปณิธาน วิจัยก้าวหน้า พัฒนานวัตกรรม กิจกรรมกล้าคิด ปลูกจิตสาธารณะ
 • อัตลักษณ์ รู้คิดเชิงวิทยาศาสตร์ เปรื่องปราดเทคโนโลยี ภาษาดีมีคุณธรรม สานสัมพันธ์ชุมชน
 • สีประจำโรงเรียน เทา-ม่วง
  • ███ สีเทา หมายถึง สมอง
  • ███ ม่วง หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ตะแบก
 • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชสาธิต มศว องครักษ์

อ้างอิง[แก้]

http://erdi.swu.ac.th/erdi/index.php?option=com_content&view=article&id=178