โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ที่ตั้ง
63 ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ข้อมูล
ชื่ออื่นสาธิต มศว องครักษ์ , สาธิตองครักษ์ , อคร. , ODS ,SatitODS ,SWUODS
ประเภทโรงเรียนสาธิตสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คำขวัญสิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา (การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม)
สถาปนาพ.ศ.2551
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เขตการศึกษานครนายก
ผู้อำนวยการดร.นวทรัพย์ พิชัยสามารถ
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีนกลาง
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สีสีเทา สีม่วง   
เพลงมาร์ชสาธิต มศว องครักษ์
ศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สมาคมศิษย์เก่าสาธิต มศว องครักษ์
เว็บไซต์erdi.swu.ac.th


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่บนถนนรังสิต-นครนายก ในพื้นที่ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นโรงเรียนสาธิตภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติโรงเรียน[แก้]

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2551 โดยการดำริของท่านศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในขณะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นสวัสดิการของบุตรคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาในขณะนั้น เป็นประธานคณะกรรมการในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

สำหรับการดำเนินการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ใช้พื้นที่ด้านข้างสนามกีฬามหาวิทยาลัย/ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีประชาชนใกล้เคียงจำนวน 7 ครอบครัว ร่วมบริจาคที่ดินในการก่อสร้างสถาบันฯ

ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งสถาบันฯ คณะจัดทำหลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไปพร้อมกัน โดยได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการ และองค์ความรู้ทางศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรดังกล่าวมีชื่อว่า “นวัตกรรมแห่งการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์” ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิจัยได้ทำการศึกษารวบรวมไว้ เพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวคิด สำหรับการเป็นต้นแบบการจัดการศึกษา (Education Prototype)

เมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2555 เห็นชอบในการจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อส่วนงานว่า “สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา” และ ดำเนินการจัดตั้ง “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เป็นท่านแรก

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีฐานะเทียบเท่ากับคณะหนึ่ง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานองค์กรออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา , ฝ่ายโรงเรียนสาธิต และฝ่ายวิจัยและพัฒนานโยบาย

โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 โดยเป็นส่วนขยายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เปิดรับนักเรียนที่มีอายุ 5-6 ขวบ เข้าศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ใช้อาคารการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว และใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

ต่อมาในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ องครักษ์ ได้ย้ายสถานที่ทำการเรียนการสอนมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน ในขณะนั้นมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 159 คน มีจำนวนอาจารย์จำนวน 24 คน และบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการจำนวน 15 คน

โรงเรียนฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 206 ไร่ ขนาบข้างไปกับพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ประกอบไปด้วยพื้นที่ 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ส่วนด้านหน้า เป็นพื้นที่ของอาคารสำนักงานสถาบันฯ กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายประถม) และพื้นที่ส่วนด้านหลัง เป็นพื้นที่ของกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม)

วิสัยทัศน์[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานการวิจัยที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ

บทบาทหน้าที่[แก้]

1. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้เป็นแหล่งทดลอง ทดสอบ ในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) มุ่งเน้นการวิจัยสาธารณะทางด้านการศึกษาที่เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งผลไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิตบัณฑิตทั้งหลักสูตรการศึกษาศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

2. พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิตบัณฑิต ทั้งหลักสูตรการศึกษาศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงที่ประสบผลสำเร็จ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้จากงานวิจัยการประดิษฐ์คิดค้น ให้กับสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการวิชาการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

4. เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้วิจัยเป็นฐาน

ทำเนียบผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ

3. อาจารย์ ดร.นวทรัพย์ พิชัยสามารถ

  • ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์

3. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ตึกขาว

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรัตน์ พิพัฒนโภคผล (รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน)

5. อาจารย์ ดร.นวทรัพย์ พิชัยสามารถ

การจัดการเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรปกติ ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. หลักสูตรทวิภาษา เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ


ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการเรียนให้เลือก 2 แผนการเรียนใหญ่ ได้แก่

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ : ประกอบไปด้วย 2 รูปแบบการเรียน ได้แก่ รูปแบบปกติ มี 2 แขนงการเรียนย่อย ได้แก่ แขนงแพทยศาสตร์ และ แขนงวิศวกรรมศาสตร์ และ รูปแบบภาษาอังกฤษ จะเป็นการเรียนการสอนแขนงแพทยศาสตร์ในรูปแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด


2. แผนการเรียนศิลปศาสตร์ : ประกอบไปด้วยแขนงการเรียนย่อยต่างๆ ได้แก่ แขนงภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี) , แขนงศิลป-คำนวน, แขนงศิลป-ออกแบบ , แขนงศิลป-ดุริยางค์

อ้างอิง[แก้]

1. เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ http://erdi.swu.ac.th/?page=index

2. วิสัยทัศน์และบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน http://erdi.swu.ac.th/web/vision_and_mission_2