มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
Phitsanulok University
Logo PLU.png
ชื่อย่อมพล. / PLU
คติพจน์คุณภาพ คุณธรรม นำสังคม มีอุดมการณ์
สถาปนา19 เมษายน พ.ศ. 2545 (17 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง
นายกสภาฯรองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี
ที่ตั้งเลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 และ 93 หมู่ 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน██████ สีฟ้า สีขาว สีม่วง
เพลงมาร์ชพิษณุโลก
เว็บไซต์www.plu.ac.th

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เดิมชื่อ วิทยาลัยพิษณุโลก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยพิษณุโลก"

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ณ เลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในชื่อของ วิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 8 ไร่  ผู้ขอรับใบอนุญาต คือ อาจารย์สุนทร รักเลี้ยง

ระยะแรกของการก่อตั้งวิทยาลัยพิษณุโลก เร่งเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากรทั้งสายการจัดการเรียนการสอนและสายสนับสนุน  ด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพิษณุโลกได้มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เข้ารับการศึกษา โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักสูตรที่จะจัดการเรียนการสอน และศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดตลาดเสรีทางการค้าสู่อินโดจีน รวมทั้งศึกษาและพิจารณาถึงแผนแม่บทของชาติด้วย  ต่อมา ได้หาสถานที่เพิ่มเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย โดยหาสถานที่เพิ่มอีก 92 ไร่ อยู่บริเวณสี่แยกอินโดจีน 93 หมู่ 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และได้สร้างอาคาร เพิ่มอีกหลายอาคาร  เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และได้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่ ดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก ที่เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา  ซึ่งการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่จะทำให้ชุมชน สังคมยอมรับ และมีจุดเด่นในการบริหารจัดการการศึกษานั้น  สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรตระหนักที่สุด คือ การพัฒนาวิชาการและการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ และมีจุดเด่นที่จะทำให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย คือ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คณะ/หน่วยงาน[แก้]

คณะ[แก้]

 1. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 2. คณะนิติศาสตร์
 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 4. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 5. คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

หน่วยงาน[แก้]

 1. สภามหาวิทยาลัย
 2. สำนักอธิการบดี
 3. สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา
 4. สำนักกิจการนักศึกษา
 5. สำนักแผนและนโยบาย
 6. สำนักทะเบียนและประมวลผล
 7. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 8. สำนักวิทยบริการ
 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 10. ศูนย์สหกิจศึกษา
 11. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


อ้างอิง[แก้]