มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ตราประทับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ชื่อเดิมวิทยาลัยพิษณุโลก
ชื่อย่อมพล. / PLU
คติพจน์คุณภาพ คุณธรรม นำสังคม มีอุดมการณ์
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา19 เมษายน พ.ศ. 2545 (21 ปี)
นายกสภาฯรศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย (ปฏิบัติหน้าที่)[1]
อธิการบดีรศ.ดร.ชาลี ทองเรือง
ผู้รับใบอนุญาตสุนทร รักธนศาสตร์
ที่อยู่,
ประเทศไทย
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ต้นไม้กฤษณา
สี  น้ำเงิน
  ขาว
  สีม่วง
เว็บไซต์www.plu.ac.th

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เดิมชื่อ วิทยาลัยพิษณุโลก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยพิษณุโลก"

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ณ เลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในชื่อของ วิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 8 ไร่  ผู้ขอรับใบอนุญาต คือ อาจารย์สุนทร รักเลี้ยง

ระยะแรกของการก่อตั้งวิทยาลัยพิษณุโลก เร่งเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากรทั้งสายการจัดการเรียนการสอนและสายสนับสนุน  ด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพิษณุโลกได้มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เข้ารับการศึกษา โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักสูตรที่จะจัดการเรียนการสอน และศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดตลาดเสรีทางการค้าสู่อินโดจีน รวมทั้งศึกษาและพิจารณาถึงแผนแม่บทของชาติด้วย  ต่อมา ได้หาสถานที่เพิ่มเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย โดยหาสถานที่เพิ่มอีก 92 ไร่ อยู่บริเวณสี่แยกอินโดจีน 93 หมู่ 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และได้สร้างอาคาร เพิ่มอีกหลายอาคาร  เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และได้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่ ดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก ที่เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการสมัยใหม่, การตลาดสมัยใหม่)
 2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

ประกาศนียบัตรบัณฑิต[แก้]

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ปริญญาโท[แก้]

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะ/หน่วยงาน[แก้]

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้[2]

คณะ[แก้]

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 3. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)

หน่วยงาน[แก้]

 1. สำนักอธิการบดี
 2. สำนักวิชาการและบริการการศึกษา
 3. สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 4. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 5. สำนักส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
 6. งานตรวจสอบภายใน
 7. งานนิติการ

อ้างอิง[แก้]