มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
Phitsanulok University
PLU logo.jpg
สถาปนา 19 เมษายน พ.ศ. 2545
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง
นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวยพร สุนทรสมัย
ที่ตั้ง 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เว็บไซต์ http://www.plu.ac.th

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เดิมชื่อ วิทยาลัยพิษณุโลก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยพิษณุโลก"

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยอนุญาตให้นางสาวณัฐภัสสร รักเลี้ยง จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาชื่อ "วิทยาลัยพิษณุโลก"[1] ตั้งอยู่เลขที่ 639 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บนเนื้อที่ 8 ไร่ โดยเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2547 รวม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ มีนักศึกษาจำนวน 234 คน และได้เพิ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนเรื่อยมา รวมถึงการจัดพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย โดยจัดหาเนื้อที่เพิ่มเติมอีกจำนวน 92 ไร่ รวมเป็น 100 ไร่ในปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น "มหาวิทยาลัยพิษณุโลก"[2]

ปรัชญา[แก้]

คุณภาพ คุณธรรม นำสังคม มีอุดมการณ์

วิสัยทัศน์[แก้]

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่จะก้าวไปสู่ความมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสร้างระบบสารสนเทศในการเผยแพร่วิชาการทางเครือข่ายชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชน และปลูกฝังจิตสำนึกสร้างให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ มีความสามัคคี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อสนองนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

พันธกิจ[แก้]

 1. จัดการศึกษาชั้นอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ด้านศาสตร์วิชาชีพที่มีความจำเป็นและเป็นความต้องการของสังคม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
 2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางปัญญา โดยเน้นความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย บำรุงศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเผยแพร่วิชาการสู่ชุมชนและช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชน
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่เน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาสังคม ชุมชน

คณะ/หน่วยงาน[แก้]

คณะ[แก้]

 1. คณะบัญชี
 2. คณะนิติศาสตร์
 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. คณะบริหารธุรกิจ
 6. คณะศิลปศาสตร์

หน่วยงาน[แก้]

 1. บัณฑิตวิทยาลัย
 2. สภามหาวิทยาลัย
 3. สำนักอธิการบดี
 4. สำนักวิชาการ
 5. สำนักกิจการนักศึกษา
 6. สำนักวิจัยวางแผนและพัฒนา
 7. สำนักทะเบียนและประมวลผล
 8. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 9. สำนักวิทยบริการ
 10. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


อ้างอิง[แก้]