มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
Rambhai Barni Rajabhat University
Rbru.png
สถาปนา 15 มิถุนายน พ.ศ. 2515
ประเภท รัฐ
อธิการบดี ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม[1]
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์
(นายกสภาฯ)
ที่ตั้ง 41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เว็บไซต์ www.rbru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี (อังกฤษ: Rambhai Barni Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 6 กิโลเมตร บริเวณสามแยกเขาไร่ยา ด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยติดกับถนนรักศักดิ์ชมูล อีกด้านหนึ่งติดกับถนนสุขุมวิท มีเนื้อที่ 720 ไร่ 3 งาน

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศจัดตั้งครั้งแรกเป็น “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2515 ณ บริเวณวังสวนบ้านแก้ว อันเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งพระราชทานให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรี และได้รับพระราชทานตราศักดิเดชน์ ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราประจำวิทยาลัย

ต่อมาเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เป็นนามของวิทยาลัย ว่า “วิทยาลัยรำไพพรรณี”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล มหาสังฆปรินายก ได้พระราชทานคติธรรมประจำวิทยาลัยรำไพพรรณีว่า “ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ” แปลว่า “บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้พระราชทานชื่อให้เป็น “สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี” ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ปรัชญามหาวิทยาลัย[แก้]

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ค่านิยมของมหาวิทยาลัย[แก้]

  • "ผลงานสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ"ความหมายตามภาษาอังกฤษ "APM" (Achievement-Public Mind)
    • A  : Achievement งานมีผลสัมฤทธิ์
    • P  : Public จิตสาธารณะ
    • M  : Mind เสียสละ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ แปลว่า “ บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ”

ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ[แก้]

ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า "RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY"

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ได้แก่ สีชมพู-เขียว

  • สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามและเป็นสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
  • สีชมพู หมายถึง ความเมตตากรุณา สุภาพอ่อนโยน นับเป็นคุณธรรมสำคัญของผู้เป็นครูและเป็นสีประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

ดอกไม้ประจำสถาบัน[แก้]

คณะ[แก้]

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/247/2.PDF