คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะสหเวชศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ (Service mind) มีคุณธรรม เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริการและการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศแห่งการบริหาร เพื่อนำไปสู่องค์กรคุณภาพ (Quality organization) ตามหลักแห่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality award) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน สุขสมบูรณ์ให้แก่ชุมชน

คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่ออังกฤษ School of Allied Health Sciences
University of Phayao
ที่อยู่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
คณบดี รศ.มาลินี ธนารุณ
สีประจำคณะ สีน้ำเงิน
เว็บไซต์ www.ahs.up.ac.th
    

ประวัติและความเป็นมา[แก้]

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายโอกาส และการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ยังไม่เอื้อต่อการขยับฐานะทางสังคม ผู้มีฐานะดียังคงได้เปรียบทางสังคม มีโอกาสในการศึกษามากกว่า ในขณะที่ผู้ที่อยู่ห่างไกลยังด้อยโอกาสที่จะ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้แทนองค์การ ต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นว่า จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่ำสุด ในเขตภาคเหนือและระดับการศึกษาของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยากที่จะทำการแก้ไข ปัญหาช่องว่างทางเศรษฐกิจ และสังคมดังกล่าวสามารถแก้ไขได้แบบยั่งยืนด้วยการใช้กลไกทางการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาที่นำ ไปสู่ปัญหาอื่น ๆ จำนวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยพะเยาจึงเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งมี 2 หลักสูตร ดังนี้คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) โดยเปิดรับนิสิตปีแรก ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 200 คน เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่นิสิต ที่เน้น การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่บุคคลทั่วไป ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ได้รับการยกฐานะเป็น คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]