มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Rmutr.png
ชื่อย่อ มทร.รัตนโกสินทร์ / RMUTR
คติพจน์ มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur)
สถาปนา 18 มกราคม พ.ศ. 2548
ประเภท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อธิการบดี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์
นายกสภามหาวิทยาลัย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเพาะช่าง
ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วิทยาเขตวังไกลกังวล
ถนนเพชรเกษม กม 242ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เว็บไซต์ www.rmutr.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (อังกฤษ: Rajamangala University of Technology Rattanakosin)

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาปนาขึ้นในตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยทึ่ตั้งของวิทยาเขต 4 แห่งรวมเข้าด้วยกันได้แก่

  1. วิทยาเขตศาลายา (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538) [1] ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี และศูนย์กลางมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตลอดจนจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
  1. พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เป็นที่ตั้งคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์
  2. วิทยาลัยเพาะช่าง จัดการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
  3. วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นที่ตั้งคณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แบ่งส่วนราชการดังนี้[2]

หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

  • พระมหาพิชัยมงกุฎ ตราประจำมหาวิทยาลัยนั้นเป็นรูปดวงตราวงกลมภายในมีพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ล้อมรอบด้วยดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบานอันก่อให้เกิดปัญญา ด้านบนดวงตรานั้นมีพระมหาพิชัยมงกุฎที่มีตัวเลข ๙ ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยู่ ด้านล่างดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน ทั้งนี้ตราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ล้วนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง บรรดาคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าราชมงคลทุกรุ่น ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น [3]
  • ดอกไม้ประจำสถาบัน คือ ดอกบัวสวรรค์
  • สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแดง เป็นสีวันเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยถือเอาสีแดงเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสืบเนื่องด้วยได้รับพระราชทานนามใหม่จากวิทยาเขตหัวหิน เป็นวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 90 พรรษาในขณะนั้น ผู้บริหารและคณาจารย์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านจึงกำหนดใช้สีแดงเลือดนก อันเป็นสีวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สถานที่ตั้ง วิทยาเขต[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี, โท, เอก มีทั้งหลักสูตรปกติและสบทบ ต่อเนื่องทั้งหมด 5 คณะ 3 วิทยาลัย ดังต่อไปนี้


คณะ ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (2 ปีต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (2 ปีต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิศวกรรมวัสดุ
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

  • สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  • สาขาวิชาการบัญชีทั่วไป
  • สาขาวิชาการบัญชีการเงิน
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-พัฒนาซอร์ฟแวร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการระบบสารสนเทศ
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต)
วิทยาลัยเพาะช่าง

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปีปกติ

  • สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา
  • สาขาวิชาเรื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
  • สาขาวิชาจิตรกรรม
  • สาขาวิชาประติมากรรม
  • สาขาวิชาศิลปะไทย
  • สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
  • สาขาวิชาหัตถกรรม
  • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาออกแบบภายใน
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาศิลปการถ่ายภาพ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 2 ปีต่อเนื่อง

  • สาขาวิชาเรื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
  • สาขาวิชาศิลปะไทย
  • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการโรงแรม
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

  • สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หลักสูตร 1 ปี 4 เดือน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หลักสูตร 2 ปี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  • Doctor of Business Administration (D.B.A.) หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • Master of Business Administration (M.B.A.) หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  • Doctor of Public Administration (D.P.A.) หลักสูตร 2 ปี ครึ่ง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  • Master of Public Administration (M.P.A.) หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  • Master of Public Administration and Doctor of Public Administration (M.P.A. - D.P.A.) หลักสูตร 3 ปีครึ่ง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]