วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University International College
สัญลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาปนา13 มกราคม พ.ศ. 2544
ผู้อำนวยการอ.ดร.สุพิชญา มีสาด
ที่อยู่
สีสีม่วง, สีทอง, สีขาว
มาสคอต
รูปช้างศึก อยู่ในโล่ห์กลมแบบโบราณ ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัยและชื่อวิทยาลัย
เว็บไซต์www.nuic.nu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University International College - NUIC) เป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประวัติการก่อตั้งจากวิสัยทัศน์ที่ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรมีสถานภาพไปสู่ความเป็นนานาชาติ

โดยในปี พ.ศ. 2540 มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร ให้มีหน้าที่ในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากรรวมทั้งประชาชนทั่วไป

หลังจากนั้นจึงเกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปิดโครงการรับปริญญาโทสองปริญญาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวสากลและการจัดการโรงแรม (M.A. in International Tourism and Hotel Management) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาเทอร์น ครอส (Southern Cross University) ประเทศออสเตรเลีย

ในปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปิดโครงการร่วมมือผลิตบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ (Queensland University) ประเทศออสเตรเลีย

นอกจากโครงการร่วมมือต่าง ๆ นี้แล้ว โครงการหลักสูตรนานาชาติยังได้เกิดขึ้นในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเช่น โครงการปริญญาโททางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ในคณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetics Scicnce) โครงการปริญญาเอกในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่เกิดขึ้นในคณะเภสัชศาสตร์

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อาคารด้านหลัง)

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 94 (1/2544) ให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยให้รวมเอาศูนย์ภาษาเข้าไว้ในหน่วยงานด้วยเพื่อให้วิทยาลัยรองรับการขยายตัวของหลักสูตรนานาชาติที่มีอยู่และจะเกิดขึ้นต่อไป

การแบ่งส่วนงานราชการ[แก้]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการแบ่งส่วนงานประจำหลักสูตรการศึกษา ดังนี้

  • หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  • หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]