คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษFaculty of Science
Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง25 มกราคม พ.ศ. 2510 (54 ปี)
คณบดีรศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
วารสารวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์sci.nu.ac.th
กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่สมัยวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก จนมาถึงมหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบัน เป็นคณะที่เปิดสอนในกล่มวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาตั้งแต่ภายหลังการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกในปี พ.ศ. 2510 โดยมีการจัดตั้ง "คณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก" เปิดสอนปริญญาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก" จึงยกฐานะของคณะเป็น "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก" โดยมีการเปิดปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522 สาขาวิชาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2523 สาขาวิชาชีววิทยา ในปี พ.ศ. 2524 และ สาขาวิชาเคมี ในปี พ.ศ. 2530

ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" และต่อมาได้เปิด หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปัจจุบันหลักสูตรนี้ได้ย้ายไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเปิดปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เน้น วิชาเคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์
 • พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติ
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (วท.ม.ชีววิทยา)
 • พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วทม.คณิตศาสตร์) และสาขาวิชาเคมี (วท.ม.เคมี)
 • พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกหลายสาขาวิชาดังนี้คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (วท.ม. สถิติประยุกต์) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วท.ม.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.ด. คณิตศาสตร์)
 • พ.ศ. 2546 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วท.บ.ระบบสารสนเทศ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สนเทศ (วท.ม. วิทยาศาสตร์สนเทศ)
 • พ.ศ. 2547 แยกภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกจากภาควิชาคณิตศาสตร์ และเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
 • พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549

ภาควิชา[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งภาควิชาออกเป็น 5 ภาควิชา ดังต่อไปนี้

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีววิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]