มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Logo nstru.png
ชื่อย่อ NSTRU
สถาปนา 9 มกราคม พ.ศ. 2500
ประเภท รัฐ
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ วิมล ดำศรี
นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ที่ตั้ง 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เว็บไซต์ www.nstru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้ไขต้นฉบับ]

โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช[แก้ไขต้นฉบับ]

บนพื้นที่ 300 ไร่บริเวณเชิงเขามหาชัย หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันตกตามถนนนคร-นบพิตำ เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช จนเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชเชื่อว่าประกาศจัดตั้งครั้งนั้นเพราะอิทธิพลทางการเมืองเพราะได้ยุบโรงเรียนฝึกหัดครูตรังย้ายครูอาจารย์และทรัพย์สินมาสังกัดโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชและได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.)ในปีนั้นเองแต่เนื่องจากก่อสร้างอาคารเรียนไม่ทันจึงเปิดทำการสอนชั่วคราวที่อาคารห้องสมุดประชาชนสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่ออาคารเรียนและหอนอนก่อสร้างเสร็จแล้วในปีพ.ศ. 2502จึงเปิดสอนเป็นการถาวรณบริเวณเชิงเขามหาชัยการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชใน พ.ศ. 2500 มิใช่เป็นการตั้งครั้งแรก เพราะก่อนหน้านี้ 52 ปี คือพ.ศ. 2448ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาก่อนแล้วโดยใช้กุฏิของพระวัดท่าโพธิ์เป็นสถานที่เรียนมีนักเรียนฝึกหัดครูรุ่นแรก22คนจึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหดครูนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ในพ.ศ. 2500 นั้นเท่ากับการเจริญรอยตามนโยบายจัดการศึกษาของสมเด็จพระปิยมหาราช นั่นเอง

วิทยาลัยครู[แก้ไขต้นฉบับ]

หลังจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชเปิดสอนมาครบ 12 ปี กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับฐานะเป็น วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์2512และเปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.ชั้นสูง)ประจวบกับช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดการผลิตครู จึงได้เปิดสอนภาคนอกเวลาแก่บุคคลภายนอกในหลักสูตร ป.กศ. และป.กศ.ชั้นสูงด้วยโครงการนี้ดำเนินการเรื่อยมาและสิ้นสุดโครงการเมื่อพ.ศ. 2519ปีการศึกษา 2517วิทยาลัยครูสังกัดกรมการฝึกหัดครูรวม17วิทยาลัยได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร2ปีรับผู้สำเร็จป.กศ.ชั้นสูงหรือสำเร็จประโยคครูมัธยม(พ.ม.)วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเป็น1ใน17ของวิทยาลัยครูที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีดังกล่าวสำหรับในปีแรกเปิดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพียงวิชาเดียวปีการศึกษา2518มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช2518วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชจึงได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยมีหน้าที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช2518ดังนี้มาตรา5ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิชาการ และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทำการวิจัย ส่งเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะของครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปีการศึกษา2527วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเป็นวิทยาลัยหนึ่งที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับสูงออกสู่ประชาชนและเร่งรัดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างๆเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชจึงเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ(ป.ทอ.)เนื่องจากพระราชบัญญัติวรที่กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับสูงออกสู่ประชาชนและเร่งรัดการจัดการที่กระจายโอรที่กุทธศักราช2527ได้กำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถจัดการศึกษาสาขาวิชาการอื่น ในระดับปริญญาตรีได้ตามความต้องการของท้องถิ่นนอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูจึงได้ปรับรายวิชาหลักสูตรของประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ (ป.ทอ.) เข้าเป็นหลักสูตรอนุปริญญาวิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกก่อสร้าง

สถาบันราชภัฏ[แก้ไขต้นฉบับ]

พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2535 แล้ววิทยาลัยครูทั้งหมดทั่วประเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ. 2538เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์คือให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีและมีหน้าที่ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูปีการศึกษา2538-2542สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ทำหน้าที่กว้างไกลตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและคุณวุฒิของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นให้สามารถประกอบอาชีพอยู่ในสังคมหรืออยู่ในท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพสถาบันจึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามปณิธานที่ว่าแต่งบ้านให้น่าอยู่แต่งภูมิรู้ให้แตกฉานสืบสานวัฒนธรรมนำชุมชนพัฒนาและปรับแต่งบรรยากาศด้านกายภาพของสถาบันให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงปีการศึกษา2542-2545สถาบันได้ดำเนินภารกิจต่งๆขยายขอบเขตมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามร่างพระราชบัญญัติที่กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการนิติบัญญัติและการปฏิรูประบบราชการ กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การปรับระบบงบประมาณ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การเปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา การร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการวิจัยทุกรูปแบบและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันได้รับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ[แก้ไขต้นฉบับ]

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเปิดสอนใน 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และในปีการศึกษา 2557 สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายใน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้ไขต้นฉบับ]

 • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีเหลือง-แดง
 • ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประทีปถิ่น ประเทืองไทย
 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต้นนาคบุตร

หน่วยงาน[แก้ไขต้นฉบับ]


หน่วยงาน ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

 • หลักสตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตร์
 • หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
 • หลักสูตรภาษาไทย
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรพัฒนาชุมชน
 • หลักสูตรสังคมศึกษา
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
 • หลักสูตรศิลปกรรม
 • หลักสูตรจิตรกรรม
 • หลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร
 • หลักสูตรดนตรี
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ท้องถิ่น
 • หลักสูตรพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี
 • หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • หลักสูตรไทยคดีศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์

 • โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
 • โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
  • แขนงวิชาการตลาด
  • แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • แขนงวิชาธุรกิจบริการ
 • โปรแกรมวิชาการจัดการสำนักงาน
 • โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
  • แขนงวิชาวารสารศาสตร์
  • แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
  • แขนงวิชาการวิทยุ-โทรทัศน์
  • แขนงวิชาการโฆษณา
 • โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
  • แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
 • โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
  • แขนงวิชาการบริหาร
  • แขนงวิชาการบัญชี
  • แขนงวิชาการตลาด
  • แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
  • แขนงวิชาธุรกิจบริการ
  • แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

 • โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
  • แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
 • โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
  • แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • แขนงวิชาการตลาด
  • แขนงวิชาธุรกิจบริการ
 • โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รอเพิ่มเติม

รอเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
 • หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์
 • หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง
  • สาขาเทคโนโลยีการผลิต
  • สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
  • สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์

รอเพิ่มเติม

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
* สาขาวิชาคณิตศาสตร์
* สาขาวิชาพลศึกษา
* สาขาวิชาภาษาไทย
* สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
* สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
* สาขาวิชาสังคมศึกษา
* สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
* สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
* สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไขต้นฉบับ]