วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
LogoEducationUP.png
"พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และความรุ่งเรืองแห่งปัญญา"
คำขวัญ "เก่งกล้าวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพครู"
"การศึกษาเป็นฐานรากของมนุษย์"
ชื่ออังกฤษ School of Education,
University of Phayao
อักษรย่อ วศ./SE
ที่อยู่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง

20 มิถุนายน พ.ศ. 2538
บัณฑิตวิทยาลัยในสังกัดศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2548
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง

1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
วิทยาลัยการศึกษา (5 ปี 109 วัน)
คณบดี รศ. ดร.สมบัติ นพรัก
สีประจำคณะ ███ สีชมพู
สัญลักษณ์ เปลวไฟ รูปดอกบัว
สถานปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์ CCE.up.ac.th
เฟซบุ๊ก SchoolOfEducationUP

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Education, University of Phayao) เป็นอีก 1 คณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่นเดียวกันกับคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนานิสิตให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความแกร่งกล้าวิชาการ และเชี่ยวชาญวิชาชีพครู โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัดศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็น สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง[1] ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้ยุบเลิกวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง[2][3]และให้จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา ขึ้นเป็นส่วนงานวิชาการใหม่ตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553[4][5] โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป กับมอบหมายภารกิจด้านการศึกษา โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการศึกษาทุกระดับทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และให้โอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมดจากวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา และให้ย้ายสาขาวิชาการศึกษา จากเดิมที่สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มาสังกัดกับวิทยาลัยการศึกษาด้วย ทำให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

Logo-EduUP.png

ป้ายวิทยาลัยการศึกษา
1 ปี วิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการศึกษา เป็นเปลวเทียนรูปดอกบัว ด้านล่างมีชื่อวิทยาลัยการศึกษา สีม่วง และชื่อ ภาษาอังกฤษ SCHOOL OF EDUCATION สีขาว บนพื้นแถบโค้งสีทอง หมายถึง การศึกษาดุจแสงแห่งเปลวเทียน เมื่อความสว่างของเปลวเทียนรวมกัน คือ ความสว่างของชีวิต[6]
 • ███ สีทอง หมายถึง ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา
 • ███ สีชมพู หมายถึง ความมีพลังและความคิดสร้างสรรค์
 • ██████ หมายถึง ความมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และความรุ่งเรืองแห่งปัญญา[7]
 • พระพฤหัสบดี เป็นตัวแทนของความเป็นครู ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา

​สาขาวิชา[แก้]

 • สาขาวิชาการศึกษา มีแขน 7 แขนง ได้แก่
  • แขนงวิชาคณิตศาสตร์
  • แขนงวิชาฟิสิกส์
  • แขนงวิชาเคมี
  • แขนงวิชาชีววิทยา
  • แขนงวิชาพลศึกษา
  • แขนงวิชาภาษาไทย
  • แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
  • แขนงวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)

ปัจจุบันวิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ใน 7 แขนงวิชา เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ดังต่อไปนี้

 • จัดการศึกษาร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาคณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(แขนงวิชาชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาเคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาพลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • จัดการศึกษาร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • จัดการศึกษาร่วมกับ ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาสังคมศึกษา) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

หลักสูตรที่จะเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในอนาคต

 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (แขนงภาษาจีน)[8]
 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (แขนงวิชาภาษาญี่ปุ่น)[8]
 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส)[8]
 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนงวิชาศิลปะการแสดง)[8]
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560[9]
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 22 เมษายน พฺศ. 2561 (รักษาการแทน) [10]
23 เมษายน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน (วาระที่ 2) (0 ปี 270 วัน) [11]

การรับสมัคร[แก้]

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีโครงการรับนิสิตเข้าทำการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้

 1. โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับสมัครสำหรับนักเรียนจำนวน 10% ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน จากโรงเรียนที่ร่วมโครงการ โดยนักเรียนแจ้งความประสงค์ที่ครูแนะแนว/โรงเรียน ของตนเองเพื่อพิจารณาคัดเลือก
 2. โครงการนักเรียนเรียนดี รับสมัครจากนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
 3. ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) รับสมัครจากนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ
 4. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครจากนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ
 5. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ในปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกที่มาการรับสมัครผ่านระบบกลาง (Admissions) โดยรับสมัครผ่านสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย [12]

กิจกรรม โครงการต่างๆ[แก้]

 • โครงการนิสิตครูใจอากล้าทำความดี "ค่ายครูสร้างคน คนสร้างค่าย"เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตของวิทยาลัยการศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขพร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตัวนิสิตเอง ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ มีคุณธรรมจริยธรรม, มีความรู้, มีทักษะทางปัญญา, มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, เป็นผู้มีที่บุคลิกภาพ สุขภาพ และสุนทรียภาพ และเพื่อให้สอดคล้องตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ การสอนเสริมในรายวิชาที่ต้องใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test) หรือการสอบ O-NET, การพัฒนาพื้นที่โรงเรียน, การพัฒนาสุขภาพ, กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ฯลฯ
 • การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C. Basic Unit Leader Training Course) เป็นการฝึกอบรมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยการศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ระดับเบื้องในขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

อ้างอิง[แก้]

 1. วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
 2. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556, สืบค้นเมื่อ 14 มกราคม พ.ศ. 2557
 3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยุบเลิกวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556, ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, เล่ม 127 ตอน 44 ก, หน้า 4, วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖, เล่ม 132 ตอนพิเศษ 134 ง, หน้า 13, วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
 6. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์
 7. อธิบายความหมายของสีประจำวิทยาลัย
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 แผนกลยุทธ์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 - 2561
 9. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๒๒๘/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 10. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๙๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษา หมาวิทยาลัยพะเยา, ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 11. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 12. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560, สืบค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2560

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]