มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University
Logo nsru.png
ชื่อย่อ มรนว. (NSRU)
คติพจน์ การดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด
สถาปนา 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465
ประเภท รัฐ
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
นายกสภามหาวิทยาลัย สมเชาว์ เกษประทุม[1]
ที่ตั้ง 398 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษา)
เว็บไซต์ www.nsru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อังกฤษ: Nakhon Sawan Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ที่ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 โดยมีชื่อเดิมว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม" ประจำมณฑลนครสวรรค์ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4 มาเรียน 2 ปี ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) นักเรียนที่จบแล้วจะได้รับวุฒิครูมูล โดยมีนายสวัสดิ์ กัณหเนตร เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "ขุณกัณหเนตรศึกษากร"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ยกฐานะเป็น "วิทยาลัยครูนครสวรรค์" พร้อมกับเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้ให้วิทยาลัยครูนครสวรรค์เปิดสอนได้จนถึงระดับปริญญาตรี ตาม พรบ.วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้ยกฐานะเป็น "สถาบันราชภัฏนครสวรรค์" และได้มีการเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโท

และในปี พ.ศ. 2547 ได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

คณะ[แก้]

คณะครุศาสตร์

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) เปิดสอน 8 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

3.สาขาวิชาคณิตศาสตร์

4.สาขาวิชาอังกฤษ

5.สาขาวิชาภาษาไทย

6.สาขาวิชาสังคมศึกษา

7.สาขาวิชาพลศึกษา

8.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) เปิดสอน 11 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

4.สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5.สาขาวิชาเคมี

6.สาขาวิชาชีววิทยา

7.สาขาวิชาจุลชีววิทยา

8.สาขาวิชาฟิสิกส์

9.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน)

11.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เทียบโอน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-จีน

2.สาขาวิชาภาษาไทย

3.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

4.สาชาวิชาประวัติศาสตร์

5.สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

6.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาดนตรี

 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.4 ปี) เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

2.สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

3.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4.สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.นิติศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 2 วิชาเอก คือ

1.วิชาเอกการท่องเที่ยว

2.วิชาเอกการโรงแรม

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 3 วิชาเอก คือ

1.วิชาเอกการประชาสัมพันธ์

2.วิชาเอกวารสารศาสตร์

3.วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.เศรษฐศาสตร์การเงิน

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.4 ปี) เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาการตลาด

2.สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน)

3.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

4.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน)

5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4 ปี) เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาบัญชี

2.สาขาวิชาบัญชี (เทียบโอน)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)

2.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

3.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

4.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.4 ปี) เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาการออกแบบ(แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณ์)

2.สาขาวิชาการออกแบบ(แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)

3.สาขาวิชาการออกแบบ(แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)-เทียบโอน

4.สาขาวิชาการออกแบบ(แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์)

 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.4 ปี) เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม(แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

2.สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม(แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-เทียบโอน

3.สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม(แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.2 ปี) ต่อเนื่อง เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

2.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(เทียบโอน)

3.สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

4.สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน(เทียบโอน)

5.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัย

พื้นที่การศึกษา[แก้]

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยังมีศูนย์การศึกษาอีก 3 ศูนย์ ได้แก่

 • ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ โดยศูนย์ดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ หลายอาคาร ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยระยะเวลา 20 ปี เพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ
 • ศูนย์การศึกษาตำบลเขาแรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีเนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
 • ศูนย์การศึกษาตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ มหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่นี้เพื่อดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

สถาบัน/ศูนย์/สำนัก[แก้]

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
 • ศูนย์ภาษา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์[แก้]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2467 ขุนกัณหเนตรศึกษากร ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2468 ขุนชิตพิทยากรรม ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2468 - พ.ศ. 2475 นายเกษม พุ่มพวง ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2486 นายจรูญ สุวรรณมาศ ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2494 นายศิริ อาจละกะ ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2498 นายศิริ ศุขกิจ ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2503 นายพร้อม ปริงทอง ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2508 นายเติม จันทะชุม ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2518 นายประธาน จันทรเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2521 ดร.วิเชียร แสนโสภณ ตำแหน่ง อธิการ
 • พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2530 ดร.หอม คลายานนท์ ตำแหน่ง อธิการ
 • พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2536 รองศาสตราจารย์ วิทยา รุ่งอดุลพิศาล ตำแหน่ง อธิการ
 • พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ตำแหน่ง อธิการ
 • พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541 รองศาสตราจารย์ สุพล บุญทรง ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ตำแหน่ง อธิการบดี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]