มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมร.นว. (NSRU)
คติพจน์การดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด
ประเภทรัฐ
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (19 ปี)
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยรัตน์ ปราณี
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยรัตน์ ปราณี
นายกสภามหาวิทยาลัยสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์[1]
ที่ตั้ง
เว็บไซต์www.nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อังกฤษ: Nakhon Sawan Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 โดยมีชื่อเดิมว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม" ประจำมณฑลนครสวรรค์ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4 มาเรียน 2 ปี ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) นักเรียนที่จบแล้วจะได้รับวุฒิครูมูล โดยมีนายสวัสดิ์ กัณหเนตร เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "ขุณกัณหเนตรศึกษากร"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2477 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2498 จัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ยกฐานะเป็น "วิทยาลัยครูนครสวรรค์" พร้อมกับเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้ให้วิทยาลัยครูนครสวรรค์เปิดสอนได้จนถึงระดับปริญญาตรี ตาม พรบ.วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518

ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานนาม "ราชภัฎ" จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับการยกฐานะเป็น "สถาบันราชภัฏนครสวรรค์" มีการเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโท

และในปี พ.ศ. 2547 ได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

คณะ[แก้]

คณะครุศาสตร์

1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

3.สาขาวิชาคณิตศาสตร์

4.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5.สาขาวิชาภาษาไทย

6.สาขาวิชาสังคมศึกษา

7.สาขาวิชาพลศึกษา

8.สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

9.สาขาวิชาการประถมศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) เปิดสอน 10 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

4.สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5.สาขาวิชาเคมี

6.สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

7.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

8.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

10. สาขาวิชาการฟื้นฟูและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1.สาขาวิชาเคมี

2.สาขาวิชาฟิสิกส์

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2.สาขาวิชาภาษาไทย

3.สาขาวิชาพัฒนาสังคม

4.สาชาวิชาประวัติศาสตร์

5.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาดนตรีศึกษา

2.สาขาวิชาศิลปศึกษา

 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.4 ปี) เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

2.สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

3.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.นิติศาสตร์

 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง

 • หลักสูตรสำหรับชาวต่างประเทศ 外国人课程


คณะวิทยาการจัดการ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชาคือ

1.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (โครงการความร่วมมือฯ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.4 ปี) เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาการตลาด

2.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาบัญชี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)

2.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

3.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

4.สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.4 ปี) เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แขนงไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

2.สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (แขนงอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์)

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.2 ปี) ต่อเนื่อง เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีกระบบราง

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

2.สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แขนงวิชาวิศวกรรมพลังงาน

3.สาขาวิชาวิศวกรรมเรื่องกลและหุ่นยนต์

4.สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

5.สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี คือ ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และ รวมทั้งสิ้น 4 สาขา

 • หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 4. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 1. สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาชีพครู

พื้นที่การศึกษา[แก้]

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยังมีศูนย์การศึกษาอีก 3 ศูนย์ ได้แก่

 • ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ โดยศูนย์ดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ หลายอาคาร ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยระยะเวลา 20 ปี เพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ
 • ศูนย์การศึกษาตำบลเขาแรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีเนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
 • ศูนย์การศึกษาตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ มหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่นี้เพื่อดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

สำนัก/สถาบัน[แก้]

 • สำนักงานอธิการบดี
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานอื่นๆ[แก้]

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • ศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
 • ศูนย์ภาษา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์
 • ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • โรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2467 ขุนกัณหเนตรศึกษากร ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2468 ขุนชิตพิทยากรรม ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2468 - พ.ศ. 2475 นายเกษม พุ่มพวง ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2486 นายจรูญ สุวรรณมาศ ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2494 นายศิริ อาจละกะ ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2498 นายศิริ ศุขกิจ ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2503 นายพร้อม ปริงทอง ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2508 นายเติม จันทะชุม ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2518 นายประธาน จันทรเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2521 ดร.วิเชียร แสนโสภณ ตำแหน่ง อธิการ
 • พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2530 ดร.หอม คลายานนท์ ตำแหน่ง อธิการ
 • พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2536 รองศาสตราจารย์ วิทยา รุ่งอดุลพิศาล ตำแหน่ง อธิการ
 • พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ตำแหน่ง อธิการ
 • พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541 รองศาสตราจารย์ สุพล บุญทรง ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี
 • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ตำแหน่ง อธิการบดี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]