คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Naresuan University
สัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาปนา18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (29 ปี)
คณบดีภญ.รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
ที่อยู่
วารสารวารสารไทยเภสัชสาร
สี███ สีเขียวมะกอก
มาสคอต
ช้างศึกบนเฉลว
สถานปฏิบัติไภษัชยศาลา
เว็บไซต์pha.nu.ac.th
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อังกฤษ : Faculty of Pharmaceutical Science, Naresuan University) ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร บ้านทุ่งหนองอ้อ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐคณะที่ 7 จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตเภสัชกร ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ และเพื่อกระจายเภสัชกรสู่ภาคเหนือตอนล่าง อันเป็นการเพิ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขให้แก่ภูมิภาคนี้ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป

ประวัติ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 และเริ่มดำเนินการรับนิสิต เข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ในปี พ.ศ. 2538 และ 2539 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ ให้สอดคล้อง เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ในปี พ.ศ. 2538 และ 2539 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ปรับปรุง หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของวิชาชีพ

ต่อมาในปีการศึกษา 2540 เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ซึ่งเป็นการให้บริการทางเภสัชกรรมที่ยึดเอาผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางและนับเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมแรกในประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี

ในระยะแรกคณะฯได้เริ่มดำเนินการในระบบเทียบโอนเพื่อปริญญาที่ 2 ก่อน โดยรับนิสิตที่เป็นเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเภสัชกรรมมาศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปี

ต่อมาในปีการศึกษา 2542 คณะฯได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี โดยเริ่มรับนิสิตตั้งแต่แรกเข้าจำนวน 100 คน

ภาควิชา[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 3 ภาควิชา ดังต่อไปนี้

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี พ.ศ. 2537 - 2544
2. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ พ.ศ. 2544 - 2550
3. เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (รักษาการ)
5. เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
6. เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชา อันได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

 • สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

กิจกรรมและประเพณีของคณะ[แก้]

กิจกรรมนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับหน่วยงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์การบริหารสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จัดขึ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งานรับน้องใหม่[แก้]

 • แรกพบ สนภท. (สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย) จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นงานที่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศมาพบปะกัน เพื่อทำความรู้จัก และสานสัมพันธ์ร่วมกัน จัดขึ้นโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้น ณ บริเวณคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ในภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน โดยเวียนไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปีการศึกษาล่าสุด งานนี้ได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • รับน้องเฟรชชี่และบีกินนิ่งแคมป์ (Beginning Camp) จัดขึ้นก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อให้นิสิตใหม่รู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้นและให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้อง-พี่
 • กิจกรรมประชุมเชียร์ จัดขึ้นในช่วง 3 สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของนิสิตชั้นปีที่ 1 และเป็นการสอนร้องเพลงของมหาวิทยาลัยและเพลงของคณะ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในห้องเชียร์ของคณะ

กิจกรรมกีฬา[แก้]

 • หนองอ้อเกมส์ กีฬาภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตคณะต่างๆ ซึ่งนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีจุดที่น่าสนใจที่สุดของงานก็คือ การแสดงสแตนเชียร์ของแต่ละคณะ โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
 • กีฬาเภสัชสัมพันธ์ จัดขึ้นโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเจ้าภาพหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละสถาบัน
 • งานกีฬาเฮลธ์ไซนซ์ (Health Sciences Games) เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี
 • กีฬาสีภายในคณะฯ เป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาของนิสิต บุคลากร ครู-อาจารย์ภายในคณะฯ จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมวิชาการ[แก้]

 • สัปดาห์เภสัชกรรม เป็นกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสุขอนามัยและยาแก่ประชาชนทั่วไป
 • ค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน (Pharcamp) กิจกรรมค่ายให้ความรู้เยาวชนที่มีความฝันอยากเป็นเภสัชกรหรือนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี [1]

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม[แก้]

 • พิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่นิสิตเภสัชศาสตร์จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต การมอบประกาศนียบัตรนิสิตดีเด่น นิสิตที่ทำกิจกรรมดีเด่น นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในคณะ[แก้]

 • งานบายเนียร์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและอำลานิสิตชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ในงานประกอบไปด้วยการแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 1 - 5 และการเลี้ยงอาหารแก่รุ่นพี่

สถานที่ภายในคณะ[แก้]

พื้นที่การศึกษาและวิจัย
 • อาคารเภสัชศาสตร์
พื้นที่ปฏิบัติงานวิชาชีพ
 • ไภษัชยศาลา เป็นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสำหรับให้นิสิตเภสัชศาสตร์ได้ฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และเป็นสถานที่สำหรับจัดประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับเภสัชศาสตร์ ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน[2] ตั้งอยู่ที่บริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนสนามบิน
พื้นที่นันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ

ศูนย์และหน่วยงาน[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยศูนย์และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

อันดับของคณะ[แก้]

จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏว่า ในด้านการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อันดับที่ 6 ของกลุ่มคณะเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย และได้อันดับที่ 36 ของสาขาชีวการแพทย์ [3]

อ้างอิง[แก้]

 1. ค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน เภสัชศาสตร์ นเรศวรเข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2554
 2. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนไภษัชยศาลา เก็บถาวร 2008-09-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกข้อมูลวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 3. หนังสือพิมพ์มติชน เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2550

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]