คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
Pharmacy.png
ชื่ออังกฤษ School of Pharmaceutical Sciences
University of Phayao
ที่อยู่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
คณบดี รศ.ดร.ภก.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
สีประจำคณะ      สีเขียวมะกอก
สัญลักษณ์ งูพันถ้วยยาไฮเกียและเฉลว
สถานปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
เว็บไซต์ www.pharmacy.up.ac.th
    

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Pharmaceutical Sciences , University of Phayao) เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในฐานะ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และได้แยกตัวมาเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ในปี พ.ศ. 2548

ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ทางคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยามีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี 1 - ปี 6 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ทั้งหมด และต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในฐานะ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และได้แยกตัวมาเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ในปี พ.ศ. 2548

ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ทางคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยามีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี 1 - ปี 6 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ทั้งหมด และต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

และในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554ได้มีประกาศจากสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรมและรับการสอบวัดความรู้ความสามารถ เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม

​ กระบวนการวิชา[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 2 สายวิชา​ ​ดังนี้​

  1. ​สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences Department)
  2. ​สายวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmaceutical Practice Department)

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 15 มกราคม พ.ศ. 255414 มกราคม พ.ศ. 2558[1]
5 เมษายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน (วาระที่ 2)[2]

ผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามคณาจารย์ สายวิชา ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณบดี
2. ดร. เภสัชกรหญิง สุภาวดี บุญทา สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
3. อาจารย์ เภสัชกรหญิง จันทิมา ชูรัศมี สายวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาแหล่งฝึก
4. ดร. เภสัชกรหญิง อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ สายวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการสังคมและกิจการพิเศษ
5. ดร. เภสัชกรหญิง พนิดา พานทอง สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
6. อาจารย์ เภสัชกร องอาจ มณีใหม่ สายวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ประธานสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์[แก้]

ทำเนียบประธานสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามประธานสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง
ภก.วรุฒ ชำนาญยา มิ.ย. 2548 – มี.ค. 2549
ภก.องอาจ มณีใหม่ มี.ค. 2549 – มี.ค. 2550
ภญ.ศิณีญา สกุลโรจนประวัติ มี.ค. 2550 – มี.ค. 2551
ภก.ธรรมนูญ กิจไธสง มี.ค. 2551 – มี.ค. 2552
ภก.นพปฎล โรจวัฒนสกุล มี.ค. 2552 – มี.ค. 2553
ภก.ศตวรรษ กุลวรหทัย มี.ค. 2553 – ต.ค. 2554
ภญ.วนัสนันท์ กาจธัญญการ ต.ค. 2554 – มี.ค. 2555
ภก.ศรัณย์ ปัญญาใจ เม.ย. 2555 – เม.ย. 2556
ภก.พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ เม.ย. 2556 – เม.ย. 2557
ภก.นวชล สุวรรณหังสกุล เม.ย. 2557 – ม.ค. 2558
นสภ.ธนกร ไชยราช ม.ค. 2558 – ม.ค. 2559
นสภ.สุพิชฌาย์ สีดา ม.ค. 2559 – ก.ย. 2560
นสภ.นรากร ออมสิน ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]