วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตราโรจนากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ตราโรจนากร
สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
คำขวัญรัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม
ชื่ออังกฤษCollege of Politics and Governance, Mahasarakham University
อักษรย่อวกป. / COPAG
ที่อยู่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
อาคารวิทยบริการ D มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
วันก่อตั้ง17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (17 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย
สีประจำคณะ     สีน้ำตาล
สัญลักษณ์สิงห์น้ำตาล
เว็บไซต์www.copag.msu.ac.th

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : College of Politics and Governance, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นที่รู้จักกันสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยในชื่อ คณะรัฐศาสตร์ เนื่องด้วยหลักสูตรการสอนส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตเหมือนคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน

วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ดำเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้วางรากฐานทางปัญญาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดตั้งโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและการทำงานเพื่อส่วนรวม อาทิ โครงการลงชุมชนของนิสิต โครงการติวนิสิต (Copag Tutor) โครงการให้นิสิตริเริ่มทำกิจการ (Copag Creative) โครงการสร้างวิทยาลัยสีเขียว (Copag Green) ตลอดจนได้จัด Copag Open House และ Copag Open Book เพื่อเปิดบ้านวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้ทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย รวมทั้งการทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เช่น คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ผู้แทนจากลักแซมเบิร์ก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านกฎหมาย (BABSEA CLE Foundation Thailand) เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

อัตลักษณ์[แก้]

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย[แก้]

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่

"สิงห์น้ำตาล" โดย "สิงห์" หมายถึง ผู้ปกครองดั่งราชสีห์ ผู้เป็นจ้าวแห่งป่า และ "สีน้ำตาล" หมายถึง สีแห่งผืนปฐพี

ตราประจำวิทยาลัย[แก้]

"ตราโรจนากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง" เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวิทยาลัย โดยมี 2 รูปแบบคือ

 1. ตราโรจนากรในวงกลมสีเหลืองและล้อมรอบด้วยวงกลมสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง พร้อมสลักชื่อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. ตราโรจนากรที่มีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่เบื้องหลัง พร้อมแถบแพรสลักชื่อวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ

สีประจำคณะ[แก้]

สีประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองคือ

     สีน้ำตาล หมายถึง สีแห่งผืนปฐพี

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

Atthasilp Square Mahasarakham.jpg
1
2
3
4
5
6
7
8
คณะและวิทยาลัยต่างๆ บริเวณรอบลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
สำนักวิทยบริการ
2
สำนักคอมพิวเตอร์
3
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
4
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
5
คณะพยาบาลศาสตร์
6
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7
คณะวิทยาการสารสนเทศ
8
คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยบริการ D มีอาณาเขตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) ติดกับวิทยาลัยดุรยางคศิลป์และสำนักวิทยบริการ อยู่ตรงข้ามกับอาคารบรมราชกุมารี ที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีพื้นที่ลานอัฐศิลป์หรือลานแปดเหลี่ยม เป็นสถานที่ทำกิจกรรมหลักและเป็นสัญลักษณ์ของคณะ

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • เอกการเมืองการปกครอง (PO)
  • เอกรัฐประศาสนศาสตร์ (PA)
  • เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
  • กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปด.บ.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม