คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Faculty of Engineering,
Srinakharinwirot University
สถาปนา14 ธันวาคม พ.ศ. 2535 (31 ปี)
คณบดีผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร
ที่อยู่
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว (SWU Engineering Journal)
สี  สีแดงเลือดหมู
มาสคอต
เกียร์กราฟ
สถานปฏิบัติอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์eng.swu.ac.th
อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวิทยาเขตองครักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาไทยได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติได้แก่ วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย วิศวกรรมปิโตเลียมและก๊าซธรรมชาติ วิศวกรรมความปลอดภัยทางข้อมูลคอมพิวเตอร์

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ อันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนวิศวกรของประเทศไทย ทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น โดยมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จนถึงปี พ.ศ. 2544 ใช้งบประมาณดำเนินการ 2,300 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยได้เปิดรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่นแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 ใน 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาละ 50 คน รวม 150 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอน 119 ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2535 และ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2535 คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับนิสิตในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง2 ปี) ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 100 คน และสาขาวิชาวิศวกรรม ไฟฟ้า จำนวน 100 คน โดยนักศึกษากลุ่มนี้เป็น นักศึกษาภาคสมทบ

ปีการศึกษา 2536 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาภาคปกติเพิ่มเติม ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 สาขา คือสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จำนวน 50 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 50 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ภาคสมทบ (แผนการศึกษาที่ 3) เพิ่ม ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมเคมี จำนวน 60 คน สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 60 คน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 50 คน

ในปีการศึกษา 2544 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนิสิตภาคสมทบ (แผนการศึกษาที่ 3) เพิ่มเติมในหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต 2 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 60 คน และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 60 คน และในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์เร่งให้มีการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มีคุณภาพและการพัฒนาศักยภาพ เมื่อนิสิตจบออกไปได้ใช้ความรู้ความสามารถตามศาสตร์วิชาทางด้านวิศวกรรมพัฒนาความก้าวหน้าให้กับประเทศชาติต่อไป

หน่วยงาน[แก้]

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559[ลิงก์เสีย] นั้น ได้มีการแบ่งหน่วยงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็น 9 หน่วยงาน ดังนี้

 1. สำนักงานคณบดี
 2. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 6. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 7. ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งก่อตั้งเป็นสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ 2 ของประเทศไทยในการจัดตั้งให้มีสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ รองจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แยกจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในปีการศึกษา 2556
 9. ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน เก็บถาวร 2018-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

แต่ตามในเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมี International School of Engineering อีกด้วย

รายนามคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล หวังพาณิช พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540 (วาระที่ 1), พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2542 (วาระที่ 2)
3. รองศาสตราจารย์ ณรงค์ อาจฤทธิ์ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
4. อาจารย์อารีย์ หาญสืบสาย พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 (วาระที่ 1), พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553 (วาระที่ 2)
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปิยรัตน์ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

(ไม่มีในหลักสูตรปัจจุบัน)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • แบบ 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำปริญญษนิพนธ์และมีรายวิชาเรียน
  • แบบ 2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำปริญญษนิพนธ์และมีรายวิชาเรียน
  • ทั้งในและนอกเวลาราชการ
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • แบบ 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำปริญญษนิพนธ์อย่างเดียว
  • แบบ 2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำปริญญษนิพนธ์และมีรายวิชาเรียน
  • แบบ 2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำปริญญษนิพนธ์และมีรายวิชาเรียน
  • นอกเวลาราชการ

ที่ตั้ง[แก้]

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-3732-2625-35 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 2020 โทรสาร 0-3732-2601

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]