มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Navamindradhiraj University
NMU logo.png
ชื่อย่อ NMU
คติพจน์ "วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฺฐา"
("ในบรรดาสิ่งที่งอกขึ้น วิชาประเสริฐที่สุด")
สถาปนา 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานคร
อธิการบดี ดร.พิจิตต รัตตกุล
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ที่ตั้ง 131/1 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมี 2 คณะเริ่มแรกคือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นแนวคิดตั้งแต่สมัยนายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นทางเลือกกับนักศึกษาสามารถศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง ชุมชนเมืองหลวง และเพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองหลวง แต่แนวคิดนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนัก

ในสมัย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สานต่อ แนวคิดดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้เปิดการศึกษาหลายระดับแล้วในระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ โดยเน้นแผนการศึกษาวิชาการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในประเทศ และเน้นผลิตบุคลากรสาขาวิชาที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของกรุงเทพมหานคร โดยได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... และคณะรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติฯ ไว้ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2550 แต่หลังจากมีการปรับเปลี่ยนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้จึงหยุดนิ่งไป

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ และได้แก้ไขชื่อพระราชบัญญัติจาก ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... เป็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... ต่อมาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 สภาผ่านร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ....[1] และในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 127 ตอนที่ 63 ก ได้ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553[2]

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ให้โอนภารกิจและงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ไปเป็นของมหาวิทยาลัยฯภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโอนบุคลากรซึ่งสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ไปเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และกำหนดวิธีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยต่อมา ได้ขอพระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยภูมิพล" เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554[3] และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556[4]

คณะ/วิทยาลัย[แก้]

รายนามอธิการบดี[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
รายนามอธิการบดีและรักษาการแทนอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง
นายแพทย์ ธรรมนูญ วานิยะพงศ์ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 รักษาการอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 รักษาการอธิการบดี
ดร.พิจิตต รัตตกุล 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน อธิการบดี

โครงการพัฒนาขยายมหาวิทยาลัยฯ[แก้]

ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะพยาบาลเกื้อการุณย์และอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครได้มีการขยายตัวมาตลอด ทั้งนี้ได้พบความจำกัดด้านพื้นที่และทรัพยากรการศึกษา เพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีแนวความคิดจะตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่อยู่ในเขตหนองจอก ใกล้บริเวณศูนย์อบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีการวางแผนจะสร้าง มหาวิทยาลัย อาคารคณะต่าง ๆ หอพักนักศึกษา โรงพยาบาล และรวมถึงศูนย์กีฬา สนามฟุตซอลขนาดใหญ่มาตรฐานสากล สามารถรองรับการแข่งขันระดับโลกในอนาคตอันใกล้นี้ได้

เนื่องจากชุมชนพื้นที่เขตหนองจอกกำลังขยายตัวและมีศักยภาพในการพัฒนาสูง มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงจะเป็นศูนย์กลางการศึกษา ศูนย์บริการการแพทย์ระดับ Excellence Center ให้กับชาวกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และเตรียมวางแผนเพื่อพัฒนาเมือง และวางแผนระบบคมนาคมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้เชื่อมกับตัวเมืองกรุงเทพมหานครได้สะดวกยิ่งขึ้น[5]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

13°46′50″N 100°30′33″E / 13.78056°N 100.50917°E / 13.78056; 100.50917พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′50″N 100°30′33″E / 13.78056°N 100.50917°E / 13.78056; 100.50917