มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Navamindradhiraj University
NMU logo.png
ชื่อย่อ NMU / นมร.
คติพจน์ วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฺฐ
(ในบรรดาสิ่งที่งอกขึ้น วิชาประเสริฐที่สุด)
สถาปนา 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [1]
(8 ปี 28 วัน)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานคร
อธิการบดี รศ. นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
นายกสภาฯ ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ต้นไม้ โมกหลวง
สีประจำสถาบัน      สีเขียวเข้ม
เว็บไซต์ www.nmu.ac.th


มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (อังกฤษ: Navamindradhiraj University) เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมี 2 คณะเริ่มแรกคือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นแนวคิดตั้งแต่สมัยนายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นทางเลือกกับนักศึกษาสามารถศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง ชุมชนเมืองหลวง และเพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองหลวง แต่แนวคิดนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนัก

ในสมัย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สานต่อ แนวคิดดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้เปิดการศึกษาหลายระดับแล้วในระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ โดยเน้นแผนการศึกษาวิชาการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในประเทศ และเน้นผลิตบุคลากรสาขาวิชาที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของกรุงเทพมหานคร โดยได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... และคณะรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติฯ ไว้ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2550 แต่หลังจากมีการปรับเปลี่ยนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้จึงหยุดนิ่งไป

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ และได้แก้ไขชื่อพระราชบัญญัติจาก ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... เป็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... ต่อมาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 สภาผ่านร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ....[2] และในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 127 ตอนที่ 63 ก ได้ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553[3]

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ให้โอนภารกิจและงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ไปเป็นของมหาวิทยาลัยฯภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโอนบุคลากรซึ่งสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ไปเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และกำหนดวิธีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยต่อมา ได้ขอพระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยภูมิพล" เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554[4] และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556[5]

คณะ/วิทยาลัย[6][แก้]

หลักสูตรที่เปิด[แก้]

ระดับอนุปริญญา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 • เทคโนโลยีบัณฑิต
 • การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ระดับปริญญาโท[แก้]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต ลานพระบรมรูปทรงม้า แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายนามอธิการบดี[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์ ธรรมนูญ วานิยะพงศ์ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (รักษาการ)
ดร.พิจิตต รัตตกุล 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
ดร.พิจิตต รัตตกุล 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (รักษาการ)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (รักษาการ)

2 สิงหาคม พ.ศ. 2559[7] - ปัจจุบัน

รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (รักษาการ)
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

13°46′50″N 100°30′33″E / 13.78056°N 100.50917°E / 13.78056; 100.50917พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′50″N 100°30′33″E / 13.78056°N 100.50917°E / 13.78056; 100.50917