คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่ออังกฤษFaculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University
ที่อยู่114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันก่อตั้งพ.ศ. 2536
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
สีประจําคณะน้ำตาล
เว็บไซต์fofa.swu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคณะที่ได้รับงบประมาณสูงสุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

  • พ.ศ. 2511 ในยุคแรกเริ่มนั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นเพียงแผนกหนึ่งในคณะวิชาการศึกษา โดยมีศาสตรจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ศิลปศึกษา (Art Education) ขึ้นในแผนกศิลปศึกษา คณะวิชาการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เท่านั้น
  • พ.ศ. 2517 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ได้รับการยกระดับฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น แผนกศิลปศึกษาที่เคยมีอยู่ดั้งเดิมก็ได้พัฒนากลายเป็นภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกศิลปศึกษา ที่มีอยู่แต่เดิมแล้วนั้น ยังได้เพิ่มหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกศิลปะ ซึ่งวิชาเอกศิลปะนี้เน้นหนักไปทางการผลิตทรัพยากรบุคคลดิ่งเดี่ยวเฉพาะทาง เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบสายพานอุตสาหกรรมท่ามกลางกระแสลัทธิสมัยใหม่ โดยเป็นหลักสูตรในเชิงบูรณาการที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพได้กว้าง และสอดรับกับความต้องการของแต่ละบุคคล

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรทั้งสองก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านทัศนศิลป์ (Visual Art) และการออกแบบสื่อสาร (Communication Design) เป็นด้านหลัก อีกทั้งยังกำหนดให้เรียนวิชาโทที่เปิดสอนภายนอกภาควิชาและภายนอกคณะ โดยวิชาโทจะเป็นวิชาที่ช่วยขยายรากฐานให้กว้างขึ้น และ/หรือ เป็นแรงผลักดันวิชาชีพหรือวิชาเอกอีกด้วย

ในปีเดียวกัน ก็ได้เปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทยและดุริยางคศาสตร์สากล ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ ในคณะมนุษยศาสตร์เช่นกัน

  • พ.ศ. 2536 จากภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ได้สถาปนาขึ้นเป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 6 ภาควิชา 14 วิชาเอก ได้แก่ ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล ภาควิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลปศึกษา ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ และภาควิชาศิลปะการแสดง และมีการเปิดสอนในระดับปริญญาโท 3 วิชาเอก ภายใต้การบริหารจัดการของงานบัณฑิตศึกษา
  • พ.ศ. 2543 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทางวิชาการใหม่ โดยจัดการบริหารจัดการในระดับปริญญาตรีเป็น 3 มิติ ดังนี้

มิติที่หนึ่ง: สาขาวิชาคณะกรรมการประจำสาขาวิชา
มิติที่สอง: หลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มิติที่สาม: เครือข่ายวิชาคณะกรรมการเครือข่ายวิชา

หลักการ "คณะศิลปกรรมศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรวัตถุ และทรัพยากรความรู้ ร่วมกัน เพื่อการลงทุนต่ำสุดให้มีประสิทธิภาพและผลงานสูงสุด"

ปรัชญา "สร้างสรรค์ด้วยปัญญาธรรม"

โดยบุคลากรวิชาการสามารถเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรได้สูงสุด 3 หลักสูตร ทำหน้าที่ สอน ค้นคว้า วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข้ามสาขาวิชาได้

  • พ.ศ. 2545 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีใน 15 วิชาเอกด้วยกัน ได้แก่

หลักสูตร ศป.บ. (ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต)
- วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
- วิชาเอกศิลปศึกษา
- วิชาเอกการออกแบบสื่อสาร
- วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
- วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
- วิชาเอกศิลปะเครื่องประดับ
- วิชาเอกเซรามิกส์
- วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง
- วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง
- วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
- วิชาเอกนาฏศิลป์สากล
- วิชาเอกดนตรีคลาสสิค
- วิชาเอกดนตรีร่วมสมัย
- วิชาเอกดนตรีเพื่อธุรกิจ

หลักสูตร กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต)
- วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทย
- วิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล
- วิชาเอกศิลปศึกษา
- วิชาเอกนาฏศิลป์

เปิดสอนระดับปริญญาโทใน 4 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิชาศิลปศึกษา
- สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศิลปะสมัยใหม่)
- สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

และเปิดสอนระดับปริญญาเอกใน 2 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
- สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

  • พ.ศ. 2547 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ยุบวิชาเอกศิลปศึกษา ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตลง และขยายเป็นวิชาเอกดุริยางคศาสตร์ศึกษา วิชาเอกทัศนศิลปศึกษา และวิชาเอกศิลปะการแสดงศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตแทน เพื่อสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดศิลปวิทยาการแก่เยาวชนในรุ่นหลังแทน และเพื่อนเป็นการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสังคมมากขึ้น

หน่วยงาน[แก้]

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559[ลิงก์เสีย] นั้น ได้มีการแบ่งหน่วยงานในคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็น 10 หน่วยงาน ดังนี้

หลักสูตร[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูบทความหลักที่ รายชื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]