ข้ามไปเนื้อหา

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Faculty of Physical Education,
Srinakharinwirot University
สถาปนา1 เมษายน พ.ศ. 2513
(วันก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
(วันก่อตั้งคณะพลศึกษา)
คณบดีผศ.ดร.สนธยา สีละมาด
ที่อยู่
องครักษ์
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
มาสคอต
พระพลบดี
สถานปฏิบัติโรงฝึกพลศึกษา
(ประสานมิตร)
ศูนย์กีฬาสิรินธร
(องครักษ์)
เว็บไซต์pe.swu.ac.th

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แรกเริ่มจัดตั้งเป็น โรงเรียนพลศึกษากลาง สังกัดกระทรวงธรรมการ ในปี พ.ศ. 2462 ซึ่งคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในอดีตมีที่ทำการอยู่ที่กรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) และเคยมีฐานะเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติ[แก้]

จุดเริ่มต้นของการพลศึกษาในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2446 กระทรวงธรรมการ ได้จัดตั้งสถานฝึกหัดครูพลศึกษาขึ้นที่ โรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ (โรงเรียนวัดราชบูรณะในปัจจุบัน) ใช้ชื่อว่า ห้องพลศึกษากลาง สังกัด กรมศึกษาธิการ และในปี พ.ศ. 2462 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อจาก ห้องพลศึกษากลาง เป็น โรงเรียนพลศึกษากลาง

ในปี พ.ศ. 2476 กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งกรมพลศึกษาขึ้น และในปี พ.ศ. 2479 จึงโอนโรงเรียนพลศึกษากลางเข้ามาสังกัดกรมพลศึกษา และย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารใหม่บริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) และได้ปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาจนปี พ.ศ. 2493 กรมพลศึกษา ได้ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูพลศึกษาให้สอดคล้องกับการผลิตครูสายอื่นๆ มีหลักสูตรการเรียน 5 ปี พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา ต่อมาปี พ.ศ. 2496 กรมพลศึกษาได้ยกระดับโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาเป็น วิทยาลัยพลศึกษา เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และตั้ง โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย ขึ้นในปี พ.ศ. 2501 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

ในปี พ.ศ. 2512 ได้ยุบโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย และได้ขยายหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา แต่ยังคงดำเนินการโดยกรมพลศึกษา และใช้ชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา ซึ่งจัดตั้งในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2513 โดยในปี พ.ศ. 2514 ได้ยุติการดำเนินการวิทยาลัยพลศึกษาในส่วนกลางและโอนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา ไปให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาดำเนินการต่อไป (โดยภายหลังกรมพลศึกษา ได้จัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาต่อไป โดยให้การผลิตครูพลศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นของวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยวิทยาลัยพลศึกษาในส่วนภูมิภาคจัดตั้งทั้งสิ้น 17 แห่ง ซึ่งในกาลต่อมาคือ สถาบันการพลศึกษา นับได้ว่าทั้งคณะพลศึกษา และ สถาบันการพลศึกษา มีจุดเริ่มต้นที่จุดเดียวกัน และยังคงมีความร่วมมือกันมาโดยตลอด)

กาลต่อมา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา โดยมีการดำเนินงานและใช้หลักสูตรร่วมกันกับวิทยาเขตกลางทั้งหมด โดยมีหน้าที่ผลิตครูระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย 5 คณะวิชา คือ คณะพลศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๑๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ จึงถือเป็นวันกำเนิด "คณะพลศึกษา"

ในปี พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายรวมวิทยาเขตในกรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 แห่งให้เป็นวิทยาเขตเดียวกัน (ประสานมิตร, บางเขน, ปทุมวัน, พลศึกษา) ทั้งนี้เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนในการเปิดคณะวิชาต่างๆ เพื่อลดงบประมาณรายจ่ายและเพื่อผนึกกำลังทางวิชาการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร อธิการบดีในขณะนั้น ได้นำเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการรวมวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ให้รวมวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดศูนย์กลางที่วิทยาเขตประสานมิตร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2540 ได้รับโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นส่วนหนึ่งของคณะพลศึกษา และปรับเปลี่ยนเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา และในปี พ.ศ. 2559 ได้รับโครงการจัดตั้งภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของคณะพลศึกษา จากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา และปรับเปลี่ยนเป็นภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

ในระยะแรกที่จัดตั้งคณะพลศึกษา ได้อาศัยที่ทำการเดิมที่กรีฑาสถานแห่งชาติ และที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 คณะพลศึกษาได้หมดสัญญาเช่าที่ดินในกรีฑาสถานแห่งชาติ จึงทำการย้ายสถานที่ทำการ มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพียงแห่งเดียว

ในปัจจุบัน คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภาควิชาที่สังกัดอยู่ทั้งหมด 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาพลศึกษา, ภาควิชาสุขศึกษา, ภาควิชาสันทนาการ และภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีที่ทำการอยู่ 2 แห่ง คือ อาคาร 1 โรงยิมคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ [1] โดยคณะพลศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนให้นิสิตระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และจัดการเรียนการสอนให้นิสิตระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมถึงเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 5 ปี ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปรัชญาและปณิธานคณะ[แก้]

ปรัชญา

สร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ

ปณิธาน

คณะพลศึกษามีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ที่มีวุฒิภาวะทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ซาบซึ้งคุณธรรม และเป็นผู้นำสังคมทางวิชาชีพ

หน่วยงาน[แก้]

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559[ลิงก์เสีย] นั้น ได้มีการแบ่งหน่วยงานในคณะพลศึกษาเป็น 7 หน่วยงาน ดังนี้

ส่วนราชการ ปรัชญา สีประจำหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน/ภาควิชา
สำนักงานคณบดี มุ่งมั่นความเป็นเลิศด้านบริการ และ สนับสนุนงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย
สีชมพู
(ขึ้นตรงกับคณบดี)
ภาควิชาพลศึกษา สร้างเสริมกีฬา พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำสังคม
สีเขียว
อาจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน
ภาควิชาสุขศึกษา สุขศึกษานำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สีขาว
อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์
ภาควิชาสันทนาการ นันทนาการ สร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เหลือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวดี พึ่งโพธ์ทอง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กีฬาพัฒนามนุษย์
สีส้ม
อาจารย์ ดร.นุชรี เสนาคำ
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
สีฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี
ศูนย์กีฬาสิรินธร อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน หลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนในคณะพลศึกษา ทั้งหมดมีดังนี้

ปริญญาตรี (บัณฑิต)
ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรแรกทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของประเทศไทย ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ (อาเซียน (AUN-QA)) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาพลศึกษา-สุขศึกษา) (หลักสูตร 4 ปี ระบบเอกคู่)

หมายเหตุ : ทุกหลักสูตรทำการเรียนการสอน ณ มศว องครักษ์

ปริญญาโท (มหาบัณฑิต)
ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกพลศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต)
ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สถานที่ตั้ง[แก้]

ป้ายคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีที่ทำการอยู่ สองแห่งคือ

  • คณะพลศึกษา องครักษ์ จังหวัดนครนายก มีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารกีฬา 1 อาคารกีฬา 2 อาคารกีฬา 3 สนามกรีฑา สนามซอฟท์บอล สนามฟุตบอล สนามรักบี้ สนามเทนนิส สนามเปตอง สนามยิงธนู สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามฮอกกี้ อาคารฝึกปฏิบัติการทางน้ำ ห้องบัณฑิตศึกษา และห้องประชุม
  • คณะพลศึกษา ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ อาคาร 1 (โรงฝึกพลศึกษา) ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องออกกำลังกาย และห้องจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคาร 14 (อาคารอเนกประสงค์) และใช้สนามของมหาวิทยาลัยคือ สนามเทนนิส สนามฟุตบอล และสนามบาสเกตบอล

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. พฤษภาคม 2552

ดูเพิ่ม[แก้]

เว็บไซต์คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาษาไทย)