มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Lpru.gif
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมรภ.ลป / LPRU
คติพจน์วิริเยน ทุกขมจเจติ
(ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (18 ปี)
นายกสภาฯดร.สุชาติ เมืองแก้ว
อธิการบดีรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์[1]
ที่ตั้ง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทร 054-237399
สี████ สีเลือดหมู สีเขียว
เว็บไซต์www.lpru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อังกฤษ: Lampang Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยครูลำปาง" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

ประวัติ[แก้]

พ.ศ.2515 เริ่มเปิดการเรียนการสอน[แก้]

วิทยาลัยครูลำปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ.2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

ใน พ.ศ.2516 วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน ในระดับปริญญาตรี[แก้]

เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518" ส่งผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน ในระดับปริญญาตรีได้ในปี พ.ศ.2519 วิทยาลัยครูลำปาง จึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527" กฏหมายกำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาใน ปีพ.ศ.2529

ดังนั้นวิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ขณะที่สถาบันราชภัฏลำปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูลำปางนั้น ได้มีการประสาน การดำเนินงาน ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ โดยรวมกันเป็นกลุ่มวิทยาลัยครู

วิทยาลัยครูลำปางซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน ได้พัฒนาเป็น "สหวิทยาลัยล้านนา" ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ.2528 และวิทยาลัยครูลำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา

พ.ศ.2535 พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า"สถาบันราชภัฏ"[แก้]

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"สถาบันราชภัฏลำปาง" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน และสามารถเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏลำปางได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท[แก้]

ในปี พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏลำปาง ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตร ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในปี พ.ศ. 2543ได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อมาในปีพ.ศ.2548 เปิดสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และปี พ.ศ.2549 เปิดสาขาวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนั้น ในปีพ.ศ.2536 ได้รับวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏลำปาง

ระหว่าง พ.ศ. 2534-2539 ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร ใน พ.ศ.2543 ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูนเปิดโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏลำปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง"[แก้]

ต่อมาในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง"(Lampang Rajabhat University)ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ได้มีการปรับแปลงกระทรวง[แก้]

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีการปรับแปลงกระทรวง จากกระทรวงศึกษาธิการ ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 7 คณะ และมีการบางส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา อีก 4 ส่วนราชการ ได้แก่[แก้]

แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 7 คณะ[แก้]

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์

ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

สำนักงานอธิการบดี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีปณิธานและความมุ่งหวังที่จะเป็น"สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ของภูมิภาคเป็นที่พึ่งทางปัญญาของปวงชน โดยมีภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยสรุปคือมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงดำเนินการวิจัยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคมให้บริการทางวิชาการแก่สังคมส่งเสริมวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ศึกษา ส่งเสริม สืบสาน โครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชดำริ สนับสนุนการบริหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ดังคำที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ[แก้]

  •      สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
  •      สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  •      สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  •      สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
  •      สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สีประจำมหาวิทยาลัย สีแดงเลือดหมู และสีเขียว หมายถึง ความกล้าหาญที่จะใช้ความคิดสติ ปัญญา และความงอกงามแห่งปัญญา

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

วิริเยน ทุกขมจเจติ หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

พระพุทธพิทยาจารย์ ประดิษฐาน เป็นพระประธานบริเวณสวนสามสอ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ดอกกาสะลอง (ดอกปีบ)

คณะ[แก้]

สำนัก/สถาบัน/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]