วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
Mukdahan Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.มห. / mukcc
คติพจน์ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภท วิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง เลขที่199 หมู่ 10 บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เว็บไซต์ www.mukcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2547 ตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[1] ปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมระยะสั้น)จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

สถานที่จัดการเรียนการสอน[แก้ไขต้นฉบับ]

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ตั้งอยู่ ณ เลขที่199 หมู่ 10 บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีหน่วยจัดการศึกษา จำนวน 8 แห่ง คือ

 1. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง ตั้งอยู่ ณอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 2. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี ตั้งอยู่ ณ วัดพุทธนคราภิบาล
 3. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาล ตั้งอยู่ ณ สำนักเนกขัมมนารี
 4. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษา (เดิม)
 5. หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง อำเภอดงหลวง
 6. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอนิคมคำสร้อย ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
 7. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหนองสูง ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคี
 8. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหว้านใหญ่ ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้ไขต้นฉบับ]

 • การจัดการทั่วไป
 • การบัญชี
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • พุทธศาสตร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีการเกษตร
 • วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไขต้นฉบับ]