วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
Mukdahan Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.มห. / mukcc
คติพจน์ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภท วิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง เลขที่199 หมู่ 10 บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เว็บไซต์ www.mukcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2547 ตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[1] ปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมระยะสั้น)จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ประวัติ[แก้]

 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร แรกเริ่มก่อตั้งโดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้ใช้อาคาร ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหารหลังเก่า ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงย้ายสำนักงานจากศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร มาที่อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นมา ขณะเดียวกันสำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อทำการซ่อมแซมอาคารดังกล่าว จำนวน 1,998,000 บาท และทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 โดยวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์ จากอาคารดังกล่าวเป็นสำนักงานวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ภาษาแบบพึ่งพาตนเอง บริการนักศึกษา และ ห้องเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาเป็น ประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 [2]

สถานที่จัดการเรียนการสอน[แก้]

สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและผู้อำนวยการได้ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในการ จัดการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมงานในปัจจุบันครบทุกอำเภอ เพื่อจัดการเรียนการสอนในฐานะหน่วยจัดการศึกษารวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่

 1. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง ตั้งอยู่ ณอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 2. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี ตั้งอยู่ ณ วัดพุทธนคราภิบาล
 3. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาล ตั้งอยู่ ณ สำนักเนกขัมมนารี
 4. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษา (เดิม)
 5. หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง อำเภอดงหลวง
 6. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอนิคมคำสร้อย ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
 7. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหนองสูง ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคี
 8. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหว้านใหญ่ ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้[3]

 1. หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 2. หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.)
  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 3. หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.)
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน
 4. หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.)
  • สาขาวิชาเกษตรและอาหาร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]