มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ชื่อเดิมวิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ
ชื่อย่อมนทร. / TRSU
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา3 เมษายน พ.ศ. 2544 (23 ปี)[1]
ผู้สถาปนาดร.วิรัชนี พรหมสุนทร
อธิการบดีดร.ปิยะดา วรรธนะสาร
อธิการบดีดร.ปิยะดา วรรธนะสาร
ผู้ศึกษา1,276 คน (2566)[2]
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 14) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
สี██ สีฟ้า
██ สีเขียว
เว็บไซต์www.stic.ac.th

มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (อังกฤษ: St Teresa International University)[3] เป็นสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544[4] ตั้งอยู่ในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือกับ Inti Group of Colleges ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันคือ Inti International Universities ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Laureate International Universities ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติ ที่มีมหาวิทยาลัยในเครืออยู่ทั่วโลก มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้วยหลักสูตรนานาชาติ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ คือ ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร และมี ดร.ปิยะดา วรรธนะสาร เป็นอธิการบดี[5]

คณะวิชา[แก้]

มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หลายหลักสูตร ภายใต้ 5 คณะวิชา ได้แก่

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมการจราจรทางอากาศ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรบริหารธูุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • ระดับประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล 1ปี
 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย)
 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ระดับปริญญาเอก
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษาก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวิทยาลัยไทยสุริยะเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา
 2. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ เป็น วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา)
 4. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 5. "รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-04-28. สืบค้นเมื่อ 2010-12-25.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]