มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Rajabhat Rajanagarindra University
ราชนครินทร์.png
ชื่อย่อมรร. / RRU.
คติพจน์สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ
"พึงศึกษา ในสิ่งที่ควรศึกษา"
สถาปนาพ.ศ. 2483
ประเภทรัฐ
อธิการบดีผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา[1]
นายกสภามหาวิทยาลัยรศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล[2]
ที่ตั้งวิทยาเขตหลัก
เลขที่ 422 ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาเขตแห่งที่ 2
เลขที่ 40 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาเขตแห่งที่ 3
เลขที่ 6 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์www.rru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (อังกฤษ: Rajabhat Rajanagarindra University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา และยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ราชนครินทร์" ในปี พ.ศ. 2541 จนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันเปิดสอนใน 5 คณะ

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2483 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา และในปี พ.ศ. 2513 เป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา และได้รับประทานนามจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่า "ราชนครินทร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏราชนครินทร์"[3] และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2547

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก ในรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ และรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ " ด้านล้างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY

 • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีขียว-สีเหลือง
 • คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สิก.เขยย สิกขิตพพานิ : พึงศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษา
 • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ดอกสารภี
 • ชื่อย่อมหาวิทยาลัย ภาษาไทย "มรร." : ภาษาอังกฤษ "RRU"

คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน[แก้]

 • คณะครุศาสตร์ (http://krusart.rru.ac.th)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (http://human.rru.ac.th)
 • คณะวิทยาการจัดการ (http://fms.rru.ac.th)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://science.rru.ac.th)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (http://techno.rru.ac.th
 • บัณฑิตวิทยาลัย (http://grad.rru.ac.th)
 • สำนักงานอธิการบดี (http://op.rru.ac.th)
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://academic.rru.ac.th)
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://arit.rru.ac.th)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://research.rru.ac.th)
 • ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น (http://culture.rru.ac.th)
 • สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
 • สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (RRUBI) (http://ubi.rru.ac.th/)
 • ศูนย์ภาษา (http://language.rru.ac.th)
 • ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (http://learn.rru.ac.th)
 • ศูนย์เครือข่ายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (http://qa.rru.ac.th/)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (http://satit.rru.ac.th/)

รายนามอธิการบดี[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อธิการบดีมาแล้ว 13 คน ดังรายนามต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รายนามครูใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวชิตพันธ์ นคาวัฒน์ พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2485
2. นางทวี ชุติวงศ์ พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2494
3. นางสาวจรัสสม ปุณณะหิตานนท์ พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2497
รายนามอาจารย์ใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่ง
3. นางสาวจรัสสม ปุณณะหิตานนท์ พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2498
4. นางฉวีวรรณ ดุลยจินดา พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2501
5. นายสนอง ศุขสมาน พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2503
6. นายพิษณุ ชัชวาลย์ปรีชา พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2505
7. นายทวีสิน ชุติวงศ์ พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2508
8. นางสาววัชรี พิมพยะจันทร์ พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2515
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
8. นางสาววัชรี พิมพยะจันทร์ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2518
รายนามอธิการ วาระการดำรงตำแหน่ง
8. นางสาววัชรี พิมพยะจันทร์ พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2528
9. นางฉลอง ภิรมย์รัตน์ พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532
10. รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2538
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
10. รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546
11. ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2556
12. ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559[4]
13. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560[5] - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]