มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Rajabhat Rajanagarindra University
ราชนครินทร์.png
ชื่อย่อ มรร. / RRU.
คติพจน์ สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ
"พึงศึกษา ในสิ่งที่ควรศึกษา"
สถาปนา พ.ศ. 2483
ประเภท รัฐ
อธิการบดี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา[1]
นายกสภามหาวิทยาลัย มีชัย ฤชุพันธุ์
ที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
เลขที่ 422 ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยาเขตแห่งที่ 2
เลขที่ 40 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาเขตแห่งที่ 3
เลขที่ 6 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์ www.rru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (อังกฤษ: Rajabhat Rajanagarindra University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา และยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ราชนครินทร์" ในปี พ.ศ. 2541 จนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันเปิดสอนใน 5 คณะ

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2483 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา และในปี พ.ศ. 2513 เป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา และได้รับประทานนามจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่า "ราชนครินทร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏราชนครินทร์"[2] และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2547

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก ในรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ และรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ " ด้านล้างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY

  • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีขียว-สีเหลือง
  • คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สิก.เขยย สิกขิตพพานิ : พึงศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษา
  • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ดอกสารภี
  • ชื่อย่อมหาวิทยาลัย ภาษาไทย "มรร." : ภาษาอังกฤษ "RRU"

คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน[แก้]

รายนามอธิการบดี[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อธิการบดีมาแล้ว คน ดังรายนามต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รายนามครูใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวชิตพันธ์ นคาวัฒน์ พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2485
2. นางทวี ชุติวงศ์ พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2494
3. นางสาวจรัสสม ปุณณะหิตานนท์ พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2497
รายนามอาจารย์ใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวจรัสสม ปุณณะหิตานนท์ พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2498
2. นางฉวีวรรณ ดุลยจินดา พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2501
3. นายสนอง ศุขสมาน พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2503
4. นายพิษณุ ชัชวาลย์ปรีชา พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2505
5. นายทวีสิน ชุติวงศ์ พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2508
6. นางสาววัชรี พิมพยะจันทร์ พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2515
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาววัชรี พิมพยะจันทร์ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2518
รายนามอธิการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาววัชรี พิมพยะจันทร์ พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2528
2. นางฉลอง ภิรมย์รัตน์ พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532
3. นายสุพล วุฒิเสน พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2538
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสุพล วุฒิเสน พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546
2. นายเอนก เทพสุภรณ์กุล พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2556
3. นายอุทัย ศิริภักดิ์ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559[3]
4. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560[4] - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]