โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สัญลักษณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ”
(ผู้ฟังซึ่งตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา)
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Demonstration School, University of Phayao
อักษรย่อ สธ.มพ./DESUP
ประเภท โรงเรียนสาธิต
สังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สถาปนา 17 กันยายน พ.ศ. 2554
ผู้ก่อตั้ง ศ. (พิเศษ) ดร. เภสัชกร มณฑล สงวนเสริมศรี
รหัส 1456013501
ผู้อำนวยการ รศ. ดร. ชยันต์ บุณยรักษ์ (รักษาการแทน)
จำนวนนักเรียน 628 คน (ปีการศึกษา 2561)
ประถมศึกษา 88 คน[1]
มัธยมศึกษา 540 คน[2]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ███ สีม่วง - ███ สีทอง
เพลง พะเยาไชโย
การจัดการศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ดอกไม้ ฟ้ามุ่ย
เว็บไซต์
DESUPbar.jpg

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: Demonstration School, University of Phayao; ย่อ: สธ.มพ./DESUP) เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554[3] จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาศัยการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากคณะ และวิทยาลัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันโรงเรียนมุ่งเป็นโรงเรียนแนวศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และผลิตนักเรียนให้มีความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นนโยบายของ ศ. (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องการสร้างโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีมติให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น เป็นส่วนงานระดับกองอยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดี และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป[3] โรงเรียนจึงได้นับเอาวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน ในระยะแรกมี รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ เป็นผู้อำนวยการท่านแรก โดยเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระดับชั้นละ 2 ห้อง ห้องละ 30 คน รวม 120 คน และมีนักเรียนครบทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 2557 รวมแล้วโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนใน 6 ระดับชั้น ทั้งหมด 12 ห้องเรียน โดยใช้อาคารเรียนซึ่งเดิมเป็นอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 หลัง เป็นอาคารเรียนชั่วคราว[4] และกำลังก่อสร้างอาคารเรียนถารวร บนเนื้อที่ 91 ไร่ บริเวณถัดจากสนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ โรงอาหาร หอสมุด หอประชุม อาคารกิจกรรมและหอพัก

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนามและเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ทำให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักเรียนในโครงการดังกล่าวเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2558 เป็นรุ่นแรก[5]

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เปิดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพิ่มเติมขึ้นอีก ในปีการศึกษา 2560[6] และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติให้ปะกาศจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานตามมาตรา 7 (4) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป[7]

สัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาวบนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบดอกบัวสีม่วง เหนือตัวอักษร "มพ" รูปอักษรฝักขามด้านล่างมีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ "UIVERSITY OF PHAYAO" ภายใต้ชายธงสีทอง ล้อมรอบด้วยวงกลมพื้นสีม่วงและแถบสีทองชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา" ไว้ส่วนบนของวงโค้ง ส่วนวงโค้งด้านล่างเขียนเป็นชื่อโรงเรียนด้วยตัวอักษรโรมันว่า "Demonstration School ๐ University of Phayao" และวงโค้งด้านซ้ายกับด้านขวามีรูปลายไทยเส้นสีขาว[8]

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 [9]
9 มีนาคม พ.ศ. 2560 – 3 กันยายน พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน) [10]
4 กันยายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน (รักษาการแทนครั้งที่ 2) [11]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

การรับสมัครนักเรียน[แก้]

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยามีการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เป็นประจำทุกปีการศึกษา ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
 1. นักเรียนที่มีผลสอบคัดเลือกสูงสุด 5% ของนักเรียนที่สมัครทั้งหมด จะได้รับทุนเรียนฟรี
 2. สิทธิพิเศษในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยละ 5 ของจำนวนที่รับเข้าของแต่ละหลักสูตร
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
 1. ทุนเรียนฟรี ค่าหาอารและค่าหอพักฟรีตลอดหลักสูตร
 2. สิทธิพิเศษในการได้รับทุนเรียนฟรีสำหรบการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 7 คณะ ในมหาวิทยาลัยพะเยา
 3. มีการนำเสนอผลงาน รวมทั้งการไปศึกษานอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศทุกปี
กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตฯ แห่งใหม่
เปิดใช้ในปีการศึกษา 2560

อ้างอิง[แก้]

 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ประถมศึกษา) รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา, สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2561
 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561, สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2561
 3. 3.0 3.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2559
 4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 5. มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2, สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 6. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2560, สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน พ.ศ. 2560
 7. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 8. ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน, สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2559
 9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา,คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 752/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556
 10. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 625/2560 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
 11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2925/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 19°01′44″N 99°53′54″E / 19.0289797°N 99.898424°E / 19.0289797; 99.898424