สถาบันการอาชีวศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถาบันการอาชีวศีกษา (อังกฤษ: Vocational Education Institution) เป็นกลุ่มสถาบันรัฐในประเทศไทย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเปิดสอนในระดับปริญญาตรี

สถาบันการอาชีวศึกษา
Vocational Education Institution
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.jpg
ชื่อย่อ สอ. / VEI
สถาปนา พ.ศ. 2555
ประเภท สถาบันของรัฐบาล

ประวัติ[แก้]

การจัดตั้งเป็นสถาบัน[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษา[แก้]

[1]เกิดจากการรวมตัวของวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอำศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ระบุว่า "สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมเข้าไว้ในสถาบันการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าด้วยกันในสถาบันอาชีวศึกษาสามารถทำได้โดยคำนึงถึงความร่วมมือที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรร่วมกันทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ... "

ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศจัดตั้ง "คณะกรรมการอาชีวศึกษา" เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การรวมและแยกสถาบันการศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็น "สถานบันการอาชีวศึกษา จำนวน 19 แห่งทั่วไปประเทศ ได้แก่[2]

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร[แก้]

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง "การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556" โดยให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรออกเป็น 4 แห่ง ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้[3]

เปิดสอน[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เปิดสอนหลักสูตร 3 ระดับชั้นได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยแยกออกเป็นประเภทวิชา 8 ประเภท

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                                          
 2. ประเภทวิชาศิลปกรรม
 3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
 4. ประเภทวิชาคหกรรม
 5. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                                          
 6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
 7. ประเภทวิชาเกษตรกรรม                      
 8. ประเภทวิชาประมง

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.vec.go.th/ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
 2. http://www.vec.go.th/รายละเอียดข่าว
 3. https://www.isranews.orgตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร